پایان نامه تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

       دانشکده علوم انسانی

                 گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا           گرایش: برنامه ریزی شهری

عنوان:

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

استاد راهنما:

مهندس علی علیمرادی

شهریور 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                          شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات تحقیق

  • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….5
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………6
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….6
  • فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………7
  • محدودیت ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….7
  • مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………………..7
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم: مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق

2-1) فرایند شکل گیری سیستم منظر شهری…………………………………………………………………14

2-2) جنبش های نخستین پیرامون تلفیق شهر با طبیعت……………………………………………….. 15

2-3) جایگاه طبیعت در شهرسازی نیمه اول قرن بیستم………………………………………………….16

2-4) عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21……………………………………………17

2-5) بلوارهای شهری در ایران …………………………………………………………………………………..18

2-6) بلوارهای اولیه در جهان……………………………………………………………………………………..19

2-7) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………20

2-7-1) سبزراه های داخلی………………………………………………………………………………………..20

2-7-1-1) بلوار کشاورز – تهران……………………………………………………………………………….20

2-7-1-2) بلوار میرداماد – تهران……………………………………………………………………………….20

2-7-1-3) بلوار پیروزی – مشهد……………………………………………………………………………….21

2-7-1-4) بلوار چمران – شیراز………………………………………………………………………………. 21

2-7-2) سبزراه های خارجی……………………………………………………………………………………….22

2-7-2-1) سایت لادفانس “La Defence” در پاریس……………………………………………………22

2-7-3-2) سبزراه قاهره- مصر ……………………………………………………………………………………23

2-7-4-3) پارک بلوار “Park Avenue” منهتن – نیویورک……………………………………………24

2-8)  ویژگی های بلوارهای شهری………………………………………………………………………………25

2-8-1) مفرح بودن…………………………………………………………………………………………………… 25

2-8-1-1) گیاهان………………………………………………………………………………………………………25

2-8-1-2) آب…………………………………………………………………………………………………………..26

2-8-1-3) تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………….27

2-8-1-4) سایه…………………………………………………………………………………………………………27

2-8-2) فضاهای نشستن…………………………………………………………………………………………….28

2-8-3) وسعت دید……………………………………………………………………………………………………30

2-8-4) ایمنی در کنش میان پیاده و سواره…………………………………………………………………….31

2-8-5) روان بودن……………………………………………………………………………………………………..35

2-9) ضوابط طرح بهسازی و نوسازی بلوار……………………………………………………………………41

2-9-1) فواصل…………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-2) کاربری ها و فعالیت ها……………………………………………………………………………………41

2-9-3) حرکت پیاده و سواره………………………………………………………………………………………42

2-9-4) شکل بلوار……………………………………………………………………………………………………..45

2-9-5) بدنه ها و جداره ها………………………………………………………………………………………….45

2-9-6) کف……………………………………………………………………………………………………………….45

2-9-7) مبلمان شهری…………………………………………………………………………………………………46

2-9-8) نور………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-9) پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها

3-1) روش تحقیق و فرایند آن ……………………………………………………………………………………50

3-1-1) نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..50

3-1-2) روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….50

3-1-3) ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………50

3-1-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….50

3-2) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..51

3-2-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………….51

3-2-2) متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………….51

3-3) ویژگی‌های جغرافیای طبیعی……………………………………………………………………………….51

3-3-1) موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی…………………………………………………………….51

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد