پایان نامه تحلیل جایگاه نظریه های جغرافیای سیاسی در تحولات حکومت درایران

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت)

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته :جغرافیای سیاسی

 عنوان:

تحلیل جایگاه نظریه های جغرافیای سیاسی در تحولات حکومت درایران

 استاد راهنما:

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

استاد مشاور:

دکتر فریبرز احمدی دهکاء

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده 1

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 4

1-3) سوال تحقیق. 5

1-4) فرضیه تحقیق. 5

1-5) پیشینه پژوهش.. 6

1-6) اهداف تحقیق. 8

1-7) ضرورت تحقیق. 8

1-8) روش پ‍ژوهش.. 11

1-9) تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 11

1-9-1) ژئوپولیتیک (Geopolitics) 11

1-9-2) جغرافیای سیاسی. 13

1-9-3) منطقه (Zone) 14

1-9-4) کشور state)) 14

1-9-5) حکومت.. 16

1-9-6) نظریه. 17

1-10) محدودیت ها و تنگناهای تحقیق. 18

2-1) مقدمه. 19

2-2) تفاوت جغرافیای سیاسی وژئوپلتیک… 21

2-3) پیشینه تاریخی حکومت.. 21

2-3-1)پیدایش حکومت.. 22

2-4) پیدایش دولت.. 23

2-4-1) نظریه های پیدایش دولت در ایران. 24

2-4-1-1) نظریه استبداد شرقی مونتسکیو و هگل. 24

2-4-1-2) نظریه وجه دولت تولید آسیایی. 24

2-4-1-3) نظریه دولتهای آبی ( هیدرولیک) 25

2-4-1-4) نظریه ضرورت امنیت و دفاع. 25

2-4-1-5) نظریه انسان شناسی. 26

2-4-1-6) نظریه حکومت ملکوتی – مردمی. 26

2-5) نظریه پردازن جغرافیای سیاسی. 27

2-5-1) فردریک راتزل. 27

2-5-2) آلفرد تایرماهان. 30

2-5-3) سر هالفورد مکیندر. 31

2-5-4) هاوس هوفر. 32

2-5-5) کیلن. 33

2-5-6) دونالدماینگ… 35

2-5-7) الکساندر دو سورسکی. 35

2-5-8) موگنتنا 36

2-5-9) ژان ژاک روسو. 36

2-5-10) سوئل بی کوهن. 36

2-5-11) زیبگنیو برژینسکی. 37

2-5-12) یوردیس فون لوهازن. 38

2-5-13) فرانسیس فوکویاما 39

2-5-14) سامول بی هانتیگتون. 40

2-6) نظریه های جغرافیای سیاسی. 41

2-6-1) نظریه های اروپای جدید 42

2-6-2)مکتب های جغرافیایی. 42

2-6-2-1)تأثیر پذیرفردریک راتزل. 43

2-6-2-2)بسمارک.. 44

2-6-2-3)هوس هوفر. 44

2-6-2-4)مکتب فرانسوی.. 45

2-6-2-5)مکتب انگلیسی. 45

2-6-2-6)نظریه الفردتأیرماهان. 46

2-6-2-7) نظریه نیکولاس اسپایکمن. 48

2-7)ویژگیهای جغرافیایی. 50

2-7-1)موقعیت نسبی. 50

2-7-2)موقعیت دریایی. 50

2-7-3)موقعیت راهبردی / استراتژیک… 51

2-7-4)وسعت واهمیت آن. 51

2-7-5) شکل واهمیت آن. 52

2-7-6)مرزها 52

2-7-7)پایتخت واهمیت آن وسیاست.. 52

2-8) نظریه تئوری هارتلند (heart land theory) 53

2-9)نظریه تئوری ریمیلند (rimland theory) 54

2-10) نظریه قدرت دریایی (sea power theory) 55

2-11) نظریه کمربند شکننده 56

2-12) نظریه فضای حیاتی. 57

2-13) نظریه ارگانیکی. 58

2-14) نظریه سیلاک.. 59

2-15) نظریه شرایبر. 59

2-16) موقعیت جغرافیایی. 59

2-17)دیدگاه روابط مبتنی بر قدرت که به ویژگی سلسله مراتبی دولت ها در درون نظم جهانی تأکید می کند. 61

3-1) مشخصات جغرافیایی ایران. 63

3-1-1) موقعیت جغرافیایی ایران. 64

3-1-2) فلات ایران. 66

3-1-3) کشور ایران. 67

3-1-4) همسایگان و مناطق مرزی ایران. 69

3-1-5) شکل جغرافیایی ایران. 71

3-1-6) موقعیت ریاضی. 72

3-1-7) موقعیت نسبی. 73

3-1-8) موقعیت منطقه ای.. 74

3-1-9)موقعیت جهانی. 75

3-1-10) موقعیت بری.. 76

3-1-11) موقعیت بحری.. 76

3-1-12) موقعیت استراتژیکی. 77

3-1-13) موقعیت حایل. 78

3-1-14) موقعیت ترانزیتی. 78

3-1-15) موقعیت ژئوپولیتیک ایران. 80

3-1-15-1)تاثیرپذیری مسائل ژئوپلتیکی ایران از موقعیت جغرافیایی. 81

3-1-15-2) عوامل جغرافیایی که در افزایش یا کاهش ژئوپلتیکی قدرت ایران نقش داشته و دارند 82

3-1-16) مسائل سیاسی و جنگ… 83

3-1-17) مسائل ژئواکونومی. 84

4-1) سیر تحولات حکومت در ایران. 87

4-2) سیر تکوین و تحول حکومت در ایران. 92

4-3)ویژگی‌های عمده نظام‌های حکومتی ایران. 102

4-4) جایگاه موقعیت جغرافیایی ایران در نظریه های ژئوپلتیکی. 104

4-4-1)جایگاه ایران در تئوری ماهان. 104

4-4-2)جایگاه موقعیت ایران در تئوری هارتلند مکیندر. 105

4-4-3)جایگاه ایران در تئوری ریملند اسپایکمن. 106

4-4-4)جایگاه ایران در تئوری کمربندهای شکننده کوهن. 106

4-4-5)جایگاه ایران در تئوری مرکز مرکز های یوردیس فون لوهازن. 108

4-4-6)جایگاه ایران در تئوری جهان بینی برژینسکی. 108

4-4-7)جایگاه ایران در نظریه های جدید ژئوپلیتیکی. 109

4-4-8)جایگاه ایران در تئوری ژئوکالچرایمانوئل والرشتاین. 110

4-4-9)جایگاه ایران در تئوری برخورد تمدن های هانتیگتون. 111

4-5)تحلیل حکومت یا نظام سیاسی از منظر فضایی. 112

4-5)هویت‌سازی ملی در دوران پهلوی اول. 117

4-6) نوسازی در عصر پهلوی.. 117

4-7)دولت مطلقه، تجدد و هویت‌سازی ملی. 119

4-8)فرآیند شکل‌گیری دولت مدرن. 120

4-9)پهلویسم (ایران‌گرایی و شاه‌پرستی) 124

4-10)جنبش دانشجویی در ایران. 125

5-1) مقدمه. 127

5-2)ارزیابی فرضیه ها 128

5-2-1) فرضیه اول. 128

5-2-2) فرضیه دوم 129

5-3) نتیجه گیری.. 129

منابع و مأخذ 131

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد