پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن

گروه هنر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ارتباط تصویری

عنوان:

تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن

در گرافیک ایران(طراحی پوستر)

استاد(استادان) راهنما

سعید فریسی

منیژه باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی می باشد، این تحقیق با هدف شناخت نقوش اساطیری ساسانی و تاثیر آن بر هویت گرافیک ایران انجام شده است. یکی از عناصر اصلی طراحی گرافیک استفاده از نقشمایه های غنی تاریخی است که علاوه بر بیان هویت اثر هنری از نظر مفهومی نیز می تواند موثر باشد. مطالعات نشان داده است که هنر قومی- ملی نمودی از عواطف، احساسات، باورها و اندیشه های آنان می‌باشد شاید می‌توان گفت کمتر اثری از آثار هنری پدید آمده توسط هنرمندان در دوره های مختلف تاریخ و تمدن بشری را می‌توان یافت که به نوعی بیانگر باورها و اعتقادات پدید آورنده‌اش نباشند، مطالعات انجام شده در زمینه باستان شناسی و هنر دوره ساسانی مصداق گفته های فوق می باشد.

بنابراین هنرمند در استفاده از این نقوش باید معانی درونی آنها را به درستی درک کند و سپس در گرافیک امروز متناسب با موضوع و در جایگاه مناسب به کار برد نه صرفاً جهت زیبایی و جذابیت بصری مورد استفاده قرار گیرند. این امر موجب ارتباط عمیق و موثر، توسط مخاطب می‌شود بنابر این اگر مسئله هویت را برای هنر گرافیک ضروری بدانیم از مهمترین روش های مناسب برای رسیدن به این مهم استفاده صحیح از این سرمایه‌هاست. طبق بررسی های انجام شده می توان به این نتیجه رسید که جنبه های مذهبی در شکل گیری این نقوش تاثیرگذار بوده اند به طوری که تصاویر حیواناتی که از مظاهر ایزدی زرتشتیان بودند در آثار هنریشان نیز پدید آمدند. بر روی آثار هنری این دوره نقوش اساطیری سیمرغ، اسب بالدار، شیردال از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موجودات پنداری برخوردارند. و پوستر های طراحی شده در چند دهه اخیر نشان می دهد که نقوش اساطیری ساسانی بیشتر برای موضوع هایی نظیر جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی هنری استفاده می شوند همچنین نقشمایه سیمرغ بیشتر از سایر نقوش مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:

نقوش‌اساطیری ساسانی، هویت ،نقشمایه ها، سیمرغ،گرافیک

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعریف مسئله…………………………………………………………………………… 2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………… 2

1-3- سوالات تحقیق…………………………………………………………………. 2

1-4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………. 3

1-5- اهداف اصلی و فرعی………………………………………………………………………… 3

1-6- روش تحقیق-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………… 3

1-7- کاربردتحقیق……………………………………………………………………………………. 3

1-8-پیشینه تحقیق- چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………….. 3

1-9- شرح کارعملی…………………………………………………………………………….. 6

فصل سوم:بررسی پیشینه تاریخی نقشمایه‌های ساسانی

3-1- اسطوره و پیشینه آن

3-1-1- ریشه واژه اسطوره………………………………………………………….. 8

3-1-2- تعریف اسطوره ………………………………………………………………………….. 9

3-1-3- چگونگی به وجودآمدن اسطوره……………………………………………… 10

3-2- مفاهیم و جلوه‌های نمادین نقوش اساطیری دوران ساسانی

3-2-1- هنر ساسانی……………………………………………………………… 11

3-2-2- اهمیت نقش در هنرایران……………………………………………………………….. 32

3-2-3- نفوذ اساطیر غیرایرانی بر اساطیر ایرانی در عهد ساسانی…………………………………………. 34

3-2-4-کارکرد اساطیر در هنر عهد ساسانی و پیشینه آن……………………………………………………… 37

3-2-5- تبدیل موجودات تخیلی به اسطوره و چگونگی پیدایش آنها …………………………………. 41

3-2-6- جنبه های فرهنگی و مذهبی استفاده از نقوش اساطیری در عهد ساسانی……………. 42

3-3- معرفی موجودات اساطیری برروی آثار هنری دوره‌ی ساسانی

3-3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 44

3-3-2- بال نماد قدرت محافظت…………………………………………………….. 45

3-3-3- سیمرغ……………………………………………………………………….. 45

3-3-4- اژدها………………………………………………………………………………………. 53

3-3-5- اسب……………………………………………………………………………………… 57

3-3-6- گاو……………………………………………………………………………………….. 62

3-3-7- گریفون (شیردال)………………………………………………………………………. 64

3-3-8- اسفنکس……………………………………………………………………………. 68

3- 3 -9- هارپی…………………………………………………………………………………….. 69

3-3-10- شیر…………………………………………………………………………. 71

3-3-11- گوپت‌شاه……………………………………………………………………………. 75

فصل چهارم:تاثیر نقوش اساطیری ساسانی برهویت‌گرافیک ایران

4-1-گرافیک ایران

4-1 -1- گرافیک دهه‌های 40 و 50 شمسی………………………………………….. 78

4-1-2- اولین نسل بعد‌ازانقلاب………………………………………………………………………….. 79

4-1-3- گرافیک ایران در رابطه با گذشته ………………………………………………….. 79

4-1-4- روش‌های به کارگیری عناصر تصویری گذشته به شکلی نوین……………………………….. 81

4-1-5- گرافیک ایران در رابطه با غرب…………………………………………………….. 82

4-2- هویت

4-2-1- مفهوم هویت……………………………………………………………………………… 85

4-2-2- اهمیت هویت…………………………………………………………………………………… 86

4-2-3- بحران فرهنگی انسان معاصر…………………………………………………. 86

4-2-4- هویت ایرانی…………………………………………………………………………………….. 87

4-2-5- نقش هویت در گرافیک ایران……………………………………………………………………. 90

4-2-6- ارتباط میان هویت و زیبایی در گرافیک……………………………………………………………. 91

4-2-7- نقطه نظرات اساتید صاحب نام پیرامون موضوع هویت ایرانی………………………………… 92

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………… 99

منابع …………………………………………………………………………………….. 101

کارعملی……………………………………………………………………………………………. 105

تعریف مسئله

بی تردید طراح گرافیک ایرانی در پهنه فرهنگی تاریخی خود وارث سرمایه عظیمی ‌‌از نقشمایه‌هاست، این نقوش در همه دوران، بنای عظیمی‌‌از خاطره قومی‌‌بصری برای ما می‌‌سازد. اگر مسئله هویت را برای هنر سرزمین‌مان ضروری بدانیم از مهمترین راهکارهای کامیابی در این مهم استفاده‌ی صحیح از این گنجینه‌هاست. و از آنجایی که هنر ساسانی سهم بسزایی از آن هویت عظیم را در خود داشته، برای استمرار یا تکامل این موفقیت نیاز به تحلیل و پژوهش روشمند احساس می‌شود. بنابراین جستار حاضر با عنوان تحلیل بصری نقش مایه‌های اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران (طراحی پوستر) با هدف رشد هویت درآثارگرافیکی انجام گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید