پایان نامه تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

دانشگاه شیراز

دانشکده هنر و معماری

 پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

شهرسازی- برنامه ریزی شهری

تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری (نمونه موردی شهر آران و بیدگل)

استادان راهنما

دکتر مهیار اردشیری

دکتر عبدالرضا پاکشیر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران امروز، بررسی و تحلیل رشد و توسعه فضایی- کالبدی شهر و شهرنشینی است. ساختار شهر، نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و نیز گویای چگونگی جریان فعالیت های اصلی شهر می باشد. عوامل مختلفی باعث تغییرساخت کالبدی شهرها شده و بازتاب های مثبت و منفی به همراه می آورند. تأثیر این عوامل در ساخت شهرها، در مواردی باعث بروز نابرابری و برهم خوردن تعادل و توازن توسعه شهر شده و رشد شهر را به یک سمت سوق داده است. از یک سو، دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در سده اخیر، باعث تحول شکل کالبدی و توسعه فضایی شهرها شده است. عامل دیگر، تصمیمات و سیاست های دولت در بخش مدیریت زمین شهری می باشد. دولت در برهه ای از زمان، با دخالت در بحث زمین و مسکن، از جمله با آماده سازی اراضی و واگذاری آن ها به افراد، باعث تحولات گسترده ای در حیات شهرها شد. توسعه فضایی-کالبدی شهر آران وبیدگل از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر تا دوره حکومت پهلوی آرام، موزون و متعادل بوده، اما از دهه 1350 به بعد، رشد فضایی – کالبدی شهر شتابان و ناموزون شده و در نتیجه آثار و پیامدهای نامطلوب کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال آورده است. در این راستا این سوال مطرح بوده که طرح های واگذاری اراضی شهری در تکوین نظام درونی شهر، تحول آن و توسعه شتابان و نابسامانی های ایجاد شده در فرآیند طبیعی توسعه فضایی شهری چه نقش و عملکردی داشته اند؟ برای این منظور سعی شده تا با بررسی طرح های واگذاری اراضی در شهر آران و بیدگل و تهیه نقشه های مختلف بازتاب های کالبدی این طرح ها تبیین شود. مطالعه حاضر یک تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد، و با استفاده از تحلیل آمار و اطلاعات موجود در این زمینه و عکس و نقشه های هوایی شهر آران و بیدگل به این نتیجه رسیده است که در چند دهه اخیر بین رشد جمعیت و مساحت شهر اختلاف بسیار قابل توجهی رخ داده، نیز طرح های واگذاری اراضی شهری، مهم ترین عامل در تکوین و شکل گیری نقشه رشد فیزیکی شهر آران و بیدگل بوده و نقشه های مراحل توسعه و گسترش شهری به همراه مالکیت اراضی دولتی و واگذاری ها، حاکی از آن است که این امر موجب تحول در ساختار کالبدی و تغییر الگوی توسعه این شهر شده است.

کلیدواژه ها: دولت، طرح های واگذاری اراضی، مالکیت زمین، توسعه شهری، ساخت کالبدی شهر.

فهرست مطالب

عوان             صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 کلیات… 2

1-2 طرح مسئله. 5

1-3 ضرورت تحقیق.. 8

1-4 اهداف تحقیق.. 15

1-5 سوالات تحقیق.. 15

1-6 پیشینه تحقیق.. 16

1-7 فرضیه تحقیق.. 25

1-8 روش تحقیق.. 25

1-9 مراحل تحقیق.. 26

1-10 روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 27

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 27

 فصل دوم: چارچوب مفهومی و مبانی نظری تحقیق

مقدمه. 29

2-1 تعاریف عملیاتی.. 29

2-1-1 ساخت شهر. 29

2-1-2 بافت شهر. 30

عنوان                صفحه

2-1-3 بافت کالبدی.. 30

2-1-4 ساختار فضایی (شهر) 31

2-1-5 کالبدهای شهری.. 31

2-1-6 برنامه ریزی شهری.. 31

2-1-7 کاربری زمین شهری.. 32

2-1-8 بهسازی.. 32

2-1-9 نوسازی.. 32

2-2 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضائی.. 32

2-2-1 نظریه مناطق متحدالمرکز. 33

2-2-2 نظریه قطاعی.. 33

2-2-3 ساخت چند هسته ای.. 34

2-3 عوامل اثرگذار بر کالبد شهرها از دیدگاه ایان بنتلی.. 34

2-4 توسعه ساختار کالبدی – فضایی شهرها 39

2-5 انواع توسعه کالبدی شهر. 42

2-5-1 توسعه کالبدی برنامه ریزی شده (اصولی) 42

2-5-2 توسعه کالبدی غیر برنامه ریزی شده (غیر اصولی) 42

2-5-3 توسعه تکمیلی، توسعه کالبدی به مفهوم تکامل شهر و پرشدن اراضی بایر شهری.. 42

2-5-4 توسعه کالبدی غیرقانونی (حاشیه نشینی) 42

2-6 بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری.. 43

2-7 اشکال مالکیت و فرایند عرضه زمین.. 45

2-7-1 مفاهیم مالکیت زمین شهری.. 45

2-7-2 اثر الگوهای مالکیت زمین بر توسعه و ساختار شهر. 46

2-8 دخالت دولت… 49

عنوان                        صفحه

2-9 روشهای مداخله دولت ها در بازار زمین شهری.. 49

2-10 چارچوب مفهومی تحقیق.. 50

2-11 نتیجه گیری.. 51

 فصل سوم: معرفی محدوده مطالعاتی

مقدمه. 54

3- 1 اصفهان.. 55

3-2 آران و بیدگل.. 56

3-2-1 جغرافیای طبیعی.. 57

3-2-1-1 زمین شناسی منطقه. 57

3-2-1-2 توپوگرافی.. 58

3-2-2 ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل.. 58

3-2-3 وضعیت اقتصادی.. 59

3-2-4 جغرافیای شهری آران و بیدگل.. 60

3-2-5 فضای کارکردی شهر آران و بیدگل در وضع موجود. 62

3-2-6 دوره بندی تحولات ساخت کالبدی شهری.. 64

3-2-6-1 سال 1300- 1340 شمسی.. 64

3-2-6-1-1 توسعه فیزیکی شهر. 64

3-2-6-1-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر. 65

3-2-6-2 سالهای 1340-1357. 66

3-2-6-2-1 توسعه فیزیکی شهر. 66

3-2-6-2-2 ساخت کالبدی – فضایی شهر. 67

3-2-6-3 از سال 1357 به بعد. 68

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

3-2-6-3-1 توسعه فیزیکی شهر. 68

3-2-6-3-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر – دوران گسترش بنیاد های جدید شهری.. 69

3-3-1 طرح های شهری مصوب شهر آران و بیدگل.. 71

3-3-1-1 بررسی پیشنهادات طرح جامع سال 1359. 71

3-3-1-1-1 بهبود وضع مسکن و محیط زیست… 72

3-3-1-1-2 علل توسعه. 72

3-3-1-1-3 هدف های توسعه. 72

3-3-1-1-4 گزینه های توسعه. 73

3-3-1-1-5 راه حل نهایی توسعه. 73

3-3-1-1-6 توصیه های مربوط به تغییر محدوده 74

3-3-1-2 بررسی مهمترین پیشنهادات طرح جامع سال 1380. 74

3-3-1-3 بررسی پیشنهادات طرح جامع سال 1391، در دست مطالعه از سال 1385. 77

3-3-1-3-1 معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد. 77

3-3-1-3-1-1 تحدید گسترش شهر از پیرامون.. 77

3-3-1-3-1-2 فشردگی و توسعه از درون.. 77

3-3-1-3-1-3 توسعه، باززنده سازی و نوسازی مراکز و بافت های قدیمی و تاریخی.. 78

3-3-1-3-2 وضع موجود در سال 1393 بر اساس آخرین مستندات سال 1390. 80

3-3-2 واگذاری اراضی در آران و بیدگل.. 82

3-3-3 چالش های موجود در زمین های واگذار شده: 83

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

3-3-4 خاصیت واگذاری های دولتی.. 83

3-3-5 مالکیت زمین در آران و بیدگل و عرضه زمین شهری.. 84

3-3-5-1 زمین های دولتی و توسعه زمین شهری آران و بیدگل: 84

3-3-5-1-1 عرضه زمین دولتی و نیاز به زمین در شهر آران و بیدگل: 88

3-3-5-1-2 فرآیند عرضه زمین های تحت تملک دولت… 89

3-3-6 سایت های واگذاری زمین در شهر آران و بیدگل: 91

3-3-6-1 قطعات قاسم آباد ( محله قاسم آباد) 92

3-3-6-2 قطعات مسعودآباد. 93

3-3-6-4 فاز2. 95

3-3-6-5 فاز 3. 96

3-3-6-6 فاز4. 97

3-3-6-7 فاز 5. 100

3-3-6-8 مسکن مهر. 101

3-3-6-9 قطعات احمدآباد. 102

3-3-6-10 قطعات صالح آباد و صالح دشت… 103

3-3-6-11قطعات بابایعقوب… 106

3-3-6-12 قطعات هفت امام زاده(سلمقان) 108

3-3-6-13 قطعات رسالت… 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 113

4-1 گسترش محدوده شهر- پیشنهادات طرح جامع و وضع موجود. 113

4-2 تغییر جهات توسعه شهر – محورهای توسعه پیشنهادی طرح جامع و وضع موجود. 116

عنوان                                                                                                                     صفحه

4-3 شبکه معابر- ازپیشنهاد طرح جامع سال 1359 تا پیشنهادات طرح جامع 1391. 119

4-4 کاربری اراضی- بررسی طرح های جامع 1359-1380 و 1391 (وضع موجود و پیشنهادی) 121

4-5 ارزش اراضی- پیشنهادات طرح جامع 1359 و 1380 و وضع موجود آن.. 123

4-6 پیدایش بافت شطرنجی.. 127

4-7 ایجاد تمایز بصری و کالبدی بین بافت قدیم و بافت جدید. 129

4-8 الگوگیری بافت کالبدی قدیم از بافت شطرنجی جدید. 133

4-9 همسان بودن ساختار تعداد طبقات ساختمانی در کل شهر. 135

4-10 تفکیک خودسرانه زمین.. 138

 فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 آزمون فرضیات… 141

5-1-1 به نظر می رسد دولت با تصمیم گیری های خود در حوزه زمین، نقش مهمی در گسترش شهر آران و بیدگل داشته است… 141

5-1-2 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل بازتاب های نامطلوب کالبدی از جمله تغییر در جهت گسترش شهری (غیر منطبق با جهت مصوب توسعه شهر) را بهمراه داشته است: 143

5-1-3 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل در اراضی با مالکیت منابع ملی به منظور کاهش هزینه های ناشی از تملک بوده است: 144

5-2 جمع بندی، نتیجه گیری.. 145

5-3 پیشنهادات… 146

عنوان         صفحه

منابع

منابع فارسی.. 148

منابع انگلیسی.. 156

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.