پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طبابابی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :

دکتر مستعلی پارسا

استاد مشاور :

دکتر اسپرهم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

ادبیّات معاصر به ویژه در حوزه ی ادبیّات منظوم ، دشواری هایی دارد که همواره مورد سؤال پژوهندگان این عرصه می باشد ، شعر نیمایی به عنوان رایج ترین شعر معاصر نیازمند پژوهش هایی است که بتواند ابعاد گوناگون این شعر را بشناسد . در این پژوهش موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی مورد تحلیل و بررسی انتقادی قرار می گیرد . روش کار بدین گونه است که از شاعران نیمایی (نیما ، اخوان و سلمان هراتی ) انتخاب شده و از هر شاعر پنج قطعه شعر ، از نظر موسیقی بیرونی و کناری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و یافته ها به صورت جدول ارائه شده است و در پایان جمع بندی به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است . این پژوهش اثبات می کند که نیمایی سرایان در موسیقی بیرونی پیرو وزن عروضی هستند و شعر نیمایی با وجود داشتن ویژگی های خاصّ ، دارای وحدتی مشهود با شعر سنّتی است . از نظر موسیقی کناری ، قافیه را کاملاً می پذیرد و آن را برای شعر لازم می داند . هر چند منظّم به کار نمی برد ولی ردیف و تکرار و ترجیع را اصولاً هنری           نمی داند و کاربرد این دو در شعر نیمایی تقریباً تصادفی و اتّفاقی است و از هیچ قاعده ای پیروی  نمی کند.

 

 

فهرست مطالب

 

سر سخن.. 1

بخش نخست : مباحث کلّی موسیقی بیرونی و کناری شعر. 3

گفتار نخست : موسیقی بیرونی شعر. 4

وزن شعر نیمایی.. 5

گفتار دوم : موسیقی کناری شعر. 10

نقش قافیه در موسیقی شعر. 11

نقش ردیف در موسیقی شعر. 13

قافیه در شعر نیمایی.. 15

ردیف و تکرار و ترجیع در شعر نیمایی.. 17

بخش دوم : موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های نیما یوشیج.. 19

بخش سوم : موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های اخوان.. 50

بخش چهارم :موسیقی بیرونی و کناری نیمایی های سلمان هراتی.. 73

بخش پنجم : جمع بندی مباحث و نتیجه گیری.. 90

کتاب نامه. 100

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید