پایان نامه تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

 

عنوان :

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

 

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن هادیلی

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا پورمحمدی

 

پاییز 1391

  عنوان                                                                                                  صفحه
فصل اول : کلیّات تحقیق
 1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مسئله 3
1-3. اهمیت موضوع تحقیق 5
1-4. اهداف تحقیق 6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق 6
1-6. سوالات تحقیق 7
1-7. قلمرو تحقیق 7
1-8. محدودیت­های تحقیق 8
1-9. ساختارتحقیق 8
فصل دوّم : پیشینه تحقیق  
2-1. مقدمه     11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی 12
2-3. کاربری اراضی چیست 14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی 17
2-5 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری 22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری 24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 28
2-8. تعریف و ویژگی های رشد هوشمند 30
2-9. انواع کاربری اراضی شهری 36
2-10. کاربری زمین شهری 40
2-11. زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری 43
2-12. کاربری زمین و برنامه ریزی شهری 44
2-13. کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران 45
2-14. استانداردهای کمی شهر سازی 47
2-15 دیدگاه های نظری کاربری اراضی شهری 53
2-16 پیشینه تحقیق 55
 فصل سوّم : روش شناسی تحقیق
3– 1. مقدمه 63
3- 2. معرفی شهر تبریز 63
3-3. عوامل اقلیمی تبریز 65
3-4. فرهنگ شهری تبریز 74
3-5. فرهنگ های زیست شهری تبریز 80
3-6. روش تحقیق 85
3-7. جامعه ونمونه آماری 85
3- 8. ابزار وروش گردآوری داده ها 85
3- 9. روش تجزیه وتحلیل داده ها 86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  
4- 1. مقدمه 92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز 92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری 102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  
5- 1. مقدمه 189
5- 2. بحث و نتیجه گیری 189
5- 3. پیشنهادها 194
منابع و مأخذ  
منابع فارسی 196
منابع انگلیسی 198
عنوان نقشه                                 فهرست نقشه ها صفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز 84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز 100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3 140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3 141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3 166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 2 منطقه 3 167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3 176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 3 منطقه 3 177
3-3-9)نقشه تقسیمات محلات ناحیه3منطقه3 179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3 183
3-3-11) نقشه تقسیمات محلات ناحیه6منطقه3 184

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد