پایان نامه تجربه دینی شناختاری در قرآن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف قرآن

عنوان:

تجربه دینی شناختاری در قرآن

استاد راهنما:

دکتر قائمی نیا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: چیستی تجربه دینی………………………………………………………………………. 42

دیدگاه متفکران غربی…………………………………………………………………………. 43

دیدگاه عرفای اسلامی…………………………………………………………………………. 52

دیدگاه فلاسفه اسلامی………………………………………………………………………… 88

فصل سوم: تجربه دینی در قرآن……………………………………………………………………. 105

علل ذکر تجارب دینی در قرآن……………………………………………………………… 106

بررسی آیات مربوط به نظریه احساسی…………………………………………………….. 139

بررسی آیات مربوط به نظریه تفسیری………………………………………………………. 142

بررسی آیات مربوط به نظر شناختی ……………………………………………………….. 145

اقسام صاحبان تجربه دینی…………………………………………………………………….. 175

فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………… 128

 

فهرست تفصیلی:

طرح مسأله: 1

جایگاه این مبحث: 3

اهداف تحقیق: 3

دلائل انتخاب موضوع: 5

نقد ادبیات موضوع: 6

روش تحقیق: 6

سؤال اصلی: 10

سؤال فرعی: 10

مفروضات: 10

فرضیه: 11

مفاهیم: 11

ضرورت مسأله: 12

فصل اول: (کلیات) 14

تاریخچه‌ی تجربه‌ی دینی در الهیات مسیحی و سنت عرفان اسلامی: 14

تعریف تجربه دینی: 21

خصوصیات تجربه‌ی دینی: 23

رفع یک شبهه. 24

متعلق تجربه دینی چیست؟. 25

انواع تجربه‌ی دینی: 29

تقسیمی دیگر برای تجربه دینی: 33

کاربردهای تجربه دینی.. 34

رفع یک شبهه: 36

خلاصه: 39

فصل دوم: چیستی تجربه‌ی دینی.. 40

مقدمه: 40

– دیدگاه متفکران غربی درباره‌ی تجربه دینی: 41

اول: نظریه‌ی احساسی، عاطفی: 41

نقد و بررسی تجارب عاطفی احساسی: 43

دوم: نظریه‌ی ادراکی، شناختی: 44

نقد و بررسی تجارب ادراکی، شناختی: 45

سوم: نظریه تفسیری.. 47

نقد و بررسی تجربه تفسیری: 48

دیدگاه عرفای اسلامی: 49

تعریف مکاشفه یا تجربه‌ی دینی: 49

راههای شناخت از دید عارف… 50

1- قلب: 50

2- عقل: 51

3- حدس… 51

مراتب درک خدا در تجربه دینی.. 52

چرا تجربه دینی و مکاشفه‌ی ذات خداوند محال است؟. 54

نقش تجربه‌ی حسی در شناخت امر قدسی.. 56

انواع معرفت در عرفان: 59

فتح و فتوحات… 62

مشاهده و مکاشفه: 63

اقسام مکاشفه. 65

نقش خیال در تجربه‌ی دینی: 67

مشاهدات عارف در رؤیا: 69

محتوای کشف عارف: 71

عرفاء و تکلم بشر با خداوند: 76

تکلم بشر با ارواح و انسانهای برزخی: 78

مکاشفات و عقل.. 81

دیدگاه فلاسفه اسلامی.. 84

انواع ادراک و تعداد عوالم از دید ملاصدرا: 85

مراتب تجربه دینی و درک یقینی: 88

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد