پایان نامه تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای سیاسی

عنوان:

تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

استاد راهنما:

 دکتر یوسف زین العابدین عموقین

شهریور 1393

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-  بیان مساله ………………………………………………………………………………………………..

1-2-  سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………

1-3- رضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..

1-5- دلایل انتخاب موضوع تحقیق………………………………………………………………………….

1-6- روش تحقیق ومراحل انجام آن………………………………………………………………………..

1-7- ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..

1-8-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………..

1-9- سوابق ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….

1-10-محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………

1-11- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………

1-12-تعریف مفاهیم واصطلاحات…………………………………………………………………………..

1-12-1- استراتژی………………………………………………………………………………………………

1-12-2- آمریکا………………………………………………………………………………………………….

1-12-3-خاورمیانه………………………………………………………………………………………………

1-12-4-   تحولات ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………….

1-12-5-    ایران………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

2-1- مفهوم خاورمیانه…………………………………………………………………………………………..

2-1-1- سابقه وپیدایش………………………………………………………………………………………..

2-1-2- تعاریف………………………………………………………………………………………………….

2-2- محدوده جغرافیایی خاورمیانه………………………………………………………………………….

2-2-1- خاورمیانه کلاسیک و سنتی ، محدوده و کشورها………………………………………………

2-2-2- خاورمیانه مدرن ، محدوده و کشورها…………………………………………………………….

2-2-3- خاورمیانه بزرگ ، محدوده و کشورها……………………………………………………………

2-3- ویژگی های ژئوپلیتیک خاورمیانه……………………………………………………………………..

2-3-1- خاورمیانه ،قبل از جنگ سرد……………………………………………………………………….

2-3-2- خاورمیانه ، دوره جنگ سرد………………………………………………………………………..

2-3-3- خاورمیانه بعد از جنگ سرد………………………………………………………………………..

2-4- تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه………………………………………………………………………….

2-4-1- فروپاشی عثمانی ……………………………………………………………………………………..

2-4-2-  ورود استعمار ………………………………………………………………………………………..

2-4-3- استقلال کشورها……………………………………………………………………………………….

2-5- ساختار ژئوپلیتیکی خاورمیانه  ………………………………………………………………………..

2-5-1- نفت و خاورمیانه …………………………………………………………………………………….

2-5-2-  اسلام و خاورمیانه ………………………………………………………………………………….

2-5-3- عرب و خاورمیانه…………………………………………………………………………………….

2-5-4-  جنگ و خاورمیانه ………………………………………………………………………………….

2-6- چشم انداز ژئوپلیتیک خاور میانه……………………………………………………………………..

2-6-1- هژمونی ایالات متحده و خاورمیانه   …………………………………………………………….

2-6-2- بیداری اسلامی و خاور میانه  ……………………………………………………………………..

2-6-3- چالش های منطقه ای  ………………………………………………………………………………

2-6-4-  بهار عربی و خاور میانه  ………………………………………………………………………….

فصل سوم : تحلیل ژئوپلیتیکی منطقه مورد مطالعه

3-1-  ویژگی های ژئوپلیتیک ایران …………………………………………………………………………

3-1-1- ژئوپلیتیک خلیج فارس………………………………………………………………………………

3-1-2- ژئوپلیتیک خزر………………………………………………………………………………………..

3-1-2-1- مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر……………………………………………………………..

3-1-2-2- چالش های ایران …………………………………………………………………………………

3-1-3- ژئوپلیتیک  انرژی …………………………………………………………………………………….

3-2- تحولات ژئوپلیتیک ایران………………………………………………………………………………..

3-2-1- موقعیت ژئوپلیتیک ایران قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………..

3-2-2- موقعیت ژئوپلیتیک ایران بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………..

3-2-2-1- ژئوپلیتیک جنگ سرد   ………………………………………………………………………….

3-2-2-2-  ژئوپلیتیک ایران پس از جنگ سرد   ………………………………………………………..

3-3- استراتژی امریکا در خاور میانه ……………………………………………………………………….

3-3-1- استراتژی امریکا در دوره جنگ سرد……………………………………………………………..

3-3-2- استراتژی امریکا بعد از دوره جنگ  سرد    ……………………………………………………

3-4- عوامل تاثیر گذار ژئوپلیتیک خاور میانه بر استراتژی امریکا …………………………………….

3-4-1- پیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………..

3-4-2-  مساله اعراب و اسرائیل……………………………………………………………………………..

3-4-3- جنگ تحمیلی ایران و عراق………………………………………………………………………..

فصل چهارم : یافته های  تحقیق

4-2-  تحولات ژئوپلیتیک روابط امریکا و ایران…………………………………………………………..

4-2-1- انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………..

4-2-2- مساله لبنان و فلسطین ………………………………………………………………………………

4-2-3-  مساله 11 سپتامبر ……………………………………………………………………………………

4-2-4- مساله آمریکا در افغانستان …………………………………………………………………………

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد