پایان نامه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانشجویان در 5 رشته تحصیلی در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 به تعداد 422 نفر می باشد. نمونه آماری بصورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به تعداد 243 نفر انتخاب شدند. مقیاس های پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی[1] (2003) شامل 5 سوال و پرسشنامه عوامل انگیزش یادگیری کاشف، ایاض، راضا و حمید[2](2013)  شامل 5 بعد انگیزش یادگیری و 26 سوال و پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی محقق ساخته بودند.پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 80/0 و 81/0 بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که ابعاد عمکرد اساتید، امکانات یادگیری و شخصیت دانشجویان  بصورت مثبت قادر به پیش بینی عملکرد یادگیری دانشجویان  هستند و ضرایب استاندارد رگرسیونی حاصل شده به ترتیب 36/0، 18/0 و 12/0 می باشد. همچنین بین عملکرد یادگیری دانشجویان به تفکیک معدل نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان با معدل بالاتر عملکرد یادگیری بالاتری را نشان داده اند(05/0>p). با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر نقش معنی دار عملکرد اساتید و امکانات یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان، توصیه می‌شود که مدیران در دانشگاه و همچنین برنامه ریزان آموزش عالی نسبت به عملکرد اساتید و همچنین امکانات یادگیری بیش از پیش توجه نمایند.

 

کلید واژه ها: انگیزش یادگیری، شخصیت دانشجویان، عملکرد اساتید، نفوذ همتایان، پشتیبانی و مشارکت خانواده، امکانات یادگیری، عملکرد یادگیری

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در یادگیری دانشجویان و دانش آموزان، انگیزه یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات می باشد؛ در واقع  بعضی از متخصصان ایجاد انگیزه را از مسئولیت های نخستین مربیان و اساتید می دانند. انگیزش اغلب مهمترین شرط یادگیری است و اهمیت آن اغلب از هوش کلی نیز بیشتر است. بارها دیده شده است دانش‌آموزان و دانشجویانی که از لحاظ توانایی و استعداد تحصیلی و به عبارت دیگر هوش کلی بسیار شبیه به هم هستند، در پیشرفت تحصیلی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در واقع دانش‌آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق دارند.حتی بهترین برنامه کارآموزی و آموزش سازماندهی شده هم در صورت نبود «انگیزه» در دانشجویان و دانش آموزان به بار نمی نشینند. هنوز هم افرادی هستند که پیشاپیش نشانه هایی از انگیزش در خود دارند؛ این انسان ها از ابتدای حیات خود تا واپسین دم حیات، خودانگیختگی را با خود دارند. انگیزش از
ویژگی های هر موجود زنده ای است ولی در مواردی دیده می شود که یادگیرندگان دوست ندارند کاری که انجام می دهند بنا بر خواسته اساتید یا مربیان باشند. بنابراین مربی و استاد بیش از آنکه نقش انگیزه زایی را ایفا کند به ایفای نقش کنترل انگیزش یادگیرندگان و سوق دادن انگیزه ها برای یادگیری تکلیف یا کار ویژه ای می پردازد، یعنی توجه آنان به نحوی جلب می شود.  انگیزه نیرویی درونی است که سبب می شود انرژی افراد برای انجام دادن فعالیتی جدی به نحوی معین هدایت گردد. گاه انگیزه غریزی و گاه برگرفته از تصمیمی منطقی است. در حقیقت  انگیزه ترکیبی از هر دو است ، تا حدودی انگیزش غریزی، نیندیشیده و تا حدودی هم منطقی و اندیشیده است، اغلب انگیزش خود محور و در خدمت شخص است. انگیزش، هدف محور و انتخابی است، انگیزش، یادگیرندگان را برای تکمیل کردن کار و برآورد درک یک هدف عینی مطلوب رهنمون می سازد. همچنین چگونگی انجام کار یا تکلیف را معین می کند و به واسطه آن فرد قادر است اولویت ها را مشخص نماید. انگیزه ها نیروی قوی در فرآیند یادگیری هستندافراد معمولا هنگامی که به توانایی خاصی دست می یابند از آن به عنوان یادگیری یاد می نمایند و عموما زمانی که قادر به ابراز  پاسخی گردند، بیان می کنند که آن موضوع را یاد گرفته ام. اما تعریف علمی یادگیری به آسانی اظهار نظر های فوق نمی باشد. از منظر رفتاری، یادگیری به عنوان فعالیتی تعریف می شود که بر فعالیتهای بعدی و آینده  فرد تاثیر دارد و شرط یادگیری ایجاد تغییر در آینده می باشد. لذا همه آنچه یاد گرفته شده است ممکن است در حال حاضر آشکار نگردد و به صورت بالقوه در یادگیرنده باقی بماند تا به هنگام لزوم استفاده گردد. بروز یادگیری به صورت بالفعل را عملکرد می­نامند. از آنجا که رفتار و عکس­العملهای فعلی ما نتیجه­ی یادگیری و تجربیات گذشته­مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما با محیط است. طی دو دهه اخیر  متخصصان تعلیم و تربیت به یادگیری و عوامل موثر بر آن بیش از پیش توجه کرده اند، زیرا راهبردهای یادگیری در آمادگی برای ورود موفقیت آمیز به مدرسه و دانشگاه اهمیت ویژه ای دارند(سمرود و کلیکمن،2006). به صورت کلی عوامل متعددی می تواند بر عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 و در  پنج فصل تشریح گردیده است. در فصل اول، ضمن بیان مساله پژوهش، کلیاتی از پژوهش شامل اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش و در نهایت تعاریف واژگان کلیدی ارائه شده است؛ در واقع هدف آن است که با ارائه خلاصه‌ای از کل پژوهش بتوان با یک دید کلی نسبت به پژوهش به فصل‌های بعدی پرداخت. در فصل دوم به بررسی ادبیات نظری و پژوهشی در زمینه موضوع مورد بررسی پرداخته می‌شود. فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد و در آن روش پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای مورد استفاده و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه می‌گردد؛ در فصل چهارم نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش ارائه می‌شود و در نهایت در فصل پنجم به بحث و بررسی یافته‌های حاصل شده در این پژوهش پرداخته می‌شود و همچنین محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادات پژوهشی و کاربردی در انتهای این فصل ارائه می گردد.

 

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.