پایان نامه تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس و کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

عنوان:

تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

استاد راهنما:

دکتر حمیده قدرتی آزادی

دکتر احمد رضا موثقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات و مروری بر تحقیقات انجام شده

1-1- کلیات……………………………………………………………………………………………3

1-1-1- دیابت…………………………………………………………………………………………3

2-1-1- تاریخچه دیابت………………………………………………………………………………..3

1-2- تعریف دیابت……………………………………………………………………………………5

1-2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………..5

1-2-2- طبقه بندی دیابت…………………………………………………………………………..6

1-2-2-1- دیابت نوع یک …………………………………………………………………………..7

1-2-2-1-1- اپیدمیولوژی …………………………………………………………………………….7

1-2-2-1-2- پاتوفیزیولوژی ……………………………………………………………………………8

1-2-2-2- دیابت شیرین نوع دو …………………………………………………………………….9

1-2-2-2-1- اپیدمیولوژی و پاتوفیزیولوژی ………………………………………………………….9

1-2-2-3- دیابت حاملگی…………………………………………………………………………….9

1-2-2-4- دیابت نوع 5/1 ……………………………………………………………………………10

1-2-2-5- برخی دیگر از اشکال خاص دیابت ………………………………………………………10

1-3- آزمایش های  متداول برای تشخیص دیابت …………………………………………………11

1-4- مدل های تجربی ایجاد دیابت ……………………………………………………………….. 11

1-5- استرپتوزوتوسین ……………………………………………………………………………..12

1-5-1- ترکیب و ساختار شیمیایی استرپتوزوتوسین …………………………………………….12

1-5-2- مکانیسم اثر استرپتوزوسین ………………………………………………………………13

1-6- دیابت و عوارض آن …………………………………………………………………………….14

1-6-1- عوارض حاد …………………………………………………………………………………..14

1-6-1-1- کتواسیدوز دیابتی ………………………………………………………………………..14

1-6-1-2- سندروم هایپراسمولار غیرکتونی ……………………………………………………… 15

1-6-2- عوارض مزمن………………………………………………………………………………….16

1-6-2-1- عوارض میکروواسکولار ………………………………………………………………….. 16

1-6-2-1-1- رتینوپاتی ……………………………………………………………………………… 16

1-6-2-1-2- نفروپاتی…………………………………………………………………………………..17

1-6-2-1-3- نوروپاتی………………………………………………………………………………….18

1-6-2-2- عوارض ماکروواسکولار ………………………………………………………………….. 18

1-7- کبد ……………………………………………………………………………………………… 18

1-7-1- تست های عملکردی کبدی ………………………………………………………………. 19

1-7-1-1- موارد استفاده از تست های آسیب کبدی LFTs …………………………………..

1-7-1-2- محدودیت های LFTs …………………………………………………………………..

1-7-1-3- دسته بندی تست های عملکرد کبد …………………………………………………… 20

1-8- آلانین آمینوترانس………………………………………………………………………………. 20

 1-9- آسپارتات ترانس آمیناز  ……………………………………………………………………… 21

1-9-1- عوامل تداخل کننده در اندازه گیریALT و AST …………………………………………

1-10- آلکالن فسفاتازALP …………………………………………………………………………

1-11- درمان گیاهی دیابت ……………………………………………………………………….. 23

1-11-1- چای سبز …………………………………………………………………………………. 23

1-11-1-1- ترکیب شیمیایی و خواص دارویی چای سبز ……………………………………….. 23

1-11-1-2- مکانیسم اثر چای سبز ……………………………………………………………….. 24

1-12- شنبلیله ………………………………………………………………………………………. 24

1-12-1- خواص دارویی شنبلیله ………………………………………………………………….. 25

1-12-2- مکانیسم اثر شنبلیله ……………………………………………………………………. 25

1-13-  کلپوره ………………………………………………………………………………………. 26

1-13-1- ترکیب شیمیایی و خواص دارویی کلپوره …………………………………………….. 26

1-13-2- مکانیسم اثر کلپوره ……………………………………………………………………… 26

1-14- موسیر‎  ……………………………………………………………………………………. 

1-14-1-  طبقه‌بندی علمی ………………………………………………………………………… 27

1-14-2- خواص دارویی موسیر …………………………………………………………………….. 29

1-15- بافت پانکراس ………………………………………………………………………………….. 30

1-15-1- سلول های آلفا …………………………………………………………………………….. 31

1-15-2- سلول های بتا …………………………………………………………………………….. 31

1-15-3- سلول های دلتا …………………………………………………………………………… 31

1-15-4- سلول های C …………………………………………………………………………….

1-15-5- سلول های F …………………………………………………………………………….

1-16- هورمون های تولید شده در بخش درون ریز …………………………………………….. 32

1-16-1- انسولین …………………………………………………………………………………… 32

1-16-1-1- ساختمان شیمیایی انسولین ………………………………………………………… 33

1-17- کلیه …………………………………………………………………………………………… 34

1-17-1- ساختمان کلیه …………………………………………………………………………….. 34

1-17-1-1-  کورتکس ………………………………………………………………………………… 35

1-17-1-2-  مدولا …………………………………………………………………………………… 35

1-17-1-3- نفرون …………………………………………………………………………………….. 35

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1- وسایل و مواد مورد استفاده در آزمایش های بیوشمیایی و پاتولوژی ………………….. 38

2-2 حیوانات مورد آزمایش و محل نگهداری آنها ………………………………………………….39

2-3- عصاره گیری …………………………………………………………………………………… 40

2-4 طرح آزمایش و نمونه گیری ……………………………………………………………………. 40

2-5- خون گیری و اندازه گیری برخی فاکتورهای بیوشیمیایی ………………………………… 41

2-5-1- اندازه گیری قند خون ………………………………………………………………………. 41

2-6- مطالعات بافت شناسی ……………………………………………………………………..41

2-6-1- پاساژ بافت ……………………………………………………………………………….. 41

2-6-1-1- ثابت کردن …………………………………………………………………………… 41

2-6-1-2- آبگیری ………………………………………………………………………………… 41

2-6-1-3- آغشتگی با پارافین …………………………………………………………………… 42

2-6-1-4- قالب گیری ……………………………………………………………………………… 42

2-6-2- تهیه مقاطع بافتی ………………………………………………………………………..42

2-6-2-1- برش گیری ………………………………………………………………………………. 42

2-6-3- رنگ آمیزی …………………………………………………………………………………… 43

2-6-3-1- رنگ آمیزی هماتوکسلین- ائوزین ……………………………………………………. 43

2-6-4- چسباندن برش روی لام ……………………………………………………………….. 44

2-6-5-عکس برداری ………………………………………………………………………………… 44

2-7- درجه بندی فاکتورهای مورد بررسی در نمونه ها …………………………………………… 45

2-8- روش انجام آنالیزهای آماری …………………………………………………………………. 45

فصل سوم: نتایج

3-1- نتایج حاصل از آزمایشات بیوشیمیایی ……………………………………………………. 48

3-1-1- مقایسه وزن ………………………………………………………………………………… 48

3-1-2- مقایسه گلوکز ………………………………………………………………………………. 50

3-1-3- مقایسه انسولین …………………………………………………………………………… 54

3-1-3-1- جهت مقایسه انسولین در گروهها …………………………………………………… 54

3-1-4- مقایسه ALT ……………………………………………………………………………….

3-1-5-مقایسه AST ……………………………………………………………………………….

3-1-6- مقایسه ALP ………………………………………………………………………………

3-2- نتایج حاصل از مشاهدات پاتولوژیک ……………………………………………………….. 67

3-2-1- بافت پانکراس …………………………………………………………………………….. 78

3-2-1-1 پارامتر پرخونی ………………………………………………………………………….. 78

3-2-1-2 پارامتر کاهش تعداد جزایر …………………………………………………………… 79

3-2-1-3 پارامتر فیبروز ……………………………………………………………………………. 79

3-2-1-4  پارامتر التهاب سلولهای انسولین …………………………………………………… 80

3-2-1-5  پارامتر نکروز سلولهای پانکراس ……………………………………………………… 81

3-2-1-6  پارامتر واکوئلی شدن …………………………………………………………………. 81

3-2-1-7 پارامتر آتروفی…………………………………………………………………………….. 82

3-2-2 بافت کبد ……………………………………………………………………………………. 83

3-2-2-1  پارامتر هایپرپلازی مجاری صفراوی …………………………………………………. 83

3-2-2-2- پارامتر نکروز……………………………………………………………………………… 83

3-2-2-3-  پارامتر واکوئلی شدن ………………………………………………………………… 83

3-2-2-4- پارامتر آماس و تورم سلولی ………………………………………………………… 83

3-2-2-5- پارامتر پرخونی ………………………………………………………………………….. 84

3-2-3- بافت کلیه …………………………………………………………………………………… 84

3-2-3-1- پارامتر کست سلولی ……………………………………………………………….. 84

3-2-3-2-  پارامتر نکروز مجاری ……………………………………………………………….. 84

3-2-3-3-  پارامتر تخریب اپیتلیال مجاری …………………………………………………….. 85

3-2-3-4- پارامتر خونریزی ………………………………………………………………………….. 85

3-2-3-5- پارامتر پرخونی ……………………………………………………………………….. 85

فصل چهارم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

 4-1-بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………. 87

4-2- پیشنهادها ………………………………………………………………………………….. 91

چکیده:

بیماری دیابت قندی یکی از مهمترین عوامل خطر برای ایجاد برخی بیماری های دیگر محسوب می شود. استفاده از گیاهان دارویی در کاهش گلوکز و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی که در اثر دیابت افزایش می یابند، از اهمیت بالینی زیادی برخوردار است. موسیر با نام علمی Allium hirtifolium  گیاهی بومی سرزمین ایران می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات ضد دیابتی گیاه موسیر انجام شده است. این مطالعه تجربی بر روی 40 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 25± 225گرم انجام گردید که به 4 گروه کنترل مثبت دیابتی، کنترل منفی غیر دیابتی، کنترل دریافت کننده موسیر و گروه دیابتی تحت درمان با گیاه موسیرتقسیم شدند،. دو گروه دریافت کننده موسیر، عصاره این گیاه را روزانه از طریق گاواژ به میزان 3 میلی گرم عصاره به ازای کیلوگرم وزن به مدت 7 هفته دریافت نموده و گروه های کنترل مثبت و منفی نیز به همین میزان آب مقطر از طریق گاواژ روزانه  دریافت کردند. برای دیابتی نمودن رت ها از پودراسترپتوزوتوسین (STZ) به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن رت ها استفاده شد. . میزان گلوکز مرتب اندازه گیری و  تغییرات وزن نیز ثبت می شد. سپس در 4 نوبت از رت ها خونگیری و میزان انسولین، گلوکز و همچنین آنزیم های کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز(AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) به روشهای آنزیمی متداول اندازه گیری و گروهها با هم مقایسه شدند. بافت های کبد، کلیه و پانکراس در داخل فرمالین 10% قرار گرفته و بعد از تهیه مقاطع بافتی، از نظر ضایعات بررسی شدند.

یافته ها: وزن در گروه کنترل مثبت دیابتی به طور معنی دار کاهش p<0.05 یافته که در گروه دیابتی تحت درمان این کاهش معنی دار نمی باشد. میزان گلوکز . میزان آنزیم های ALT  و AST نیز کاهش معنی داری را در روز 3 آزمایش و هنگام دیابتی شدن نشان میدهد (p<0.05) اما تفاوت معنی داری در گروه کنترل مثبت وجود ندارد.در بافت پانکراس در برخی از آسیب ها، تفاوت معنی داری در گروه درمان وجود داشت که در بافت کبد و کلیه ضایعات تفاوت معنی داری نداشتند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.