پایان نامه برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش : قدرت

عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی 

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪرت ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهاي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، اﯾﺠﺎد اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر اراﯾﻪ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺎ اراﯾﻪ روﯾﮑﺮدي ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ از راه دور ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﯿﻖﺗﺮي از ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اراﯾﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدي ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﺟﺎﻣﻊ در روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎري ﺑﺮاي ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺟﻬﺖ ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

 

 

 

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮة ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﻮاره ﻧﮑﺘﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آراﯾﺶ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻻزم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ادوات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ و ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد. ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻫﺪف، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻋﻤﺎل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖﺗﺮي را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اراﯾﻪ دﻫﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﮑﺎت ﻧﺎدﯾﺪه در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎياﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي، ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در دو ﻓﻀﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ درروﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﺣﻮاﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-اﻟﻒ- ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﻮﺳﺖ-ب-روشﻫﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ -ج- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻓﺸﺮده و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺲﻫﺎيﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎيﻣﻮﺟﻮد در ارزﯾﺎﺑﯽﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-د- ﻧﯿﺰ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد، اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژيﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻي ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ.[2]

 

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ و اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺳﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرتﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﯾﮕﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻗﺪرت، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻨﺎم ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ1ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ2 و ﻋﺒﻮر از ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل3 ، در ﺳﻄﻮح وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ

 

ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮة ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 

اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ، ﺣﺴﺎس و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺟﻠﻮه دادن ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪي از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از %80 ﻗﻄﻌﯽﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ادوات در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.[15] از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ دﻧﯿﺎ ﺣﺪود 61 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود 1225 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻌﺎدل 8/8 درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود ﮐﻪ %16/6 از ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق درﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .[6] ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و اﺻﻼﺣﺎت اﺻﻮﻟﯽ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺷﻮد.

 

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻧﻮر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼدرﻧﮓ آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﺗﺎﻣﯿﻦ ادوات ﻣﺎﻧﻮر ﺑﻼدرﻧﮓ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد و ﻣﮑﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد. [19-11]

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

Distribution ١ Generation ٢ Transmission ٣

 

4

 

وﺟﻮد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر1و ﺳﮑﺸﻨﺎﻻﯾﺰرﻫﺎ2 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور 3 از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.

 

روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ [19-7] ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف را در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد اﺷﮑﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰش اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

 

از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ادوات ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻫﺪف ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن[35-34] ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژي ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ[33-20] و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ4 ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻟﺬا در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮد ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﺷﻔﺎفﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮي را از اﯾﺪه ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮزﯾﻊ اراﯾﻪ دﻫﺪ.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :155

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09128346577        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی