پایان نامه برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

 دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد دامغان 

پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری ­معماری (M. A)

عنوان

برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

استاد راهنما

دکترغلامرضا تیمورجلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

اهمیت موضوع. 2

فصل 1. 3

کلیات… 3

مقدمه. 4

1 ـ 1 ـ مفهوم مراکزتجاری.. 4

1 ـ 2 ـ هدف ازایجادمراکزتجاری.. 5

1 ـ 3 ـتاریخچه مراکزتجاری.. 5

1 ـ 4 ـ تاریخچه مراکزخریددرایران. 5

فصل 2. 7

ویژگیهاوعملکردهای بازار. 7

2 ـ 1 ـ شهر و بازار. 8

2 ـ 1 ـ 1 ـ کلیات… 8

2 ـ 1 ـ 2 ـاقتصادشهری و بازار. 8

2 ـ 2 ـ بازار. 9

2 ـ 2 ـ 1 ـ مفهوم بازار. 9

2 ـ 2 ـ 2 ـ پیدایش بازار. 11

2 ـ 2 ـ 3 ـ کارکردهای بازار. 13

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ بررسی بازارهاازدیدگاه اجتماعی.. 13

2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ بررسی بازارهاازدیدگاه سیاسی.. 14

2 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ بررسی بازارهاازدیدگاه شهرسازی.. 14

2 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ بررسی بازارهاازدیدگاه معماری.. 14

2 ـ 3 ـ فضاهای تشکیل دهنده بازار. 15

2 ـ 3 ـ 1 ـ کلیات… 15

2 ـ 3 ـ 2 ـ فضاهای مربوط به انبارداری ونگهداری کالا. 18

2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ کاروانسرا 18

2 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ سرا 18

2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ خانبار. 19

2 ـ 3 ـ 3 ـ فضاهای مربوط به کارهای تولیدی.. 19

2 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ دالان. 19

2 ـ 3 ـ 3 ـ 2 ـ قیصریه. 20

2 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ کارگاه 20

2 ـ 3 ـ 3 ـ 4 ـ دکان. 20

2 ـ 3 ـ 4 ـ 1 ـ حجره 21

2 ـ 3 ـ 4 ـ 2 ـ تیمچه. 21

2 ـ 3 ـ 4 ـ 3 ـ تیم. 22

2 ـ 3 ـ 4 ـ 4 ـ خان. 22

2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ راسته. 22

2 ـ 3 ـ 4 ـ 6 ـ رسته. 23

2 ـ 3 ـ 5 ـ فضاهای مربوط به فعالیتهای اجتماعی وخدماتی.. 23

2 ـ 3 ـ 5 ـ 1 ـ مسجد. 23

2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 ـ حسینیه. 24

2 ـ 3 ـ 5 ـ 3 ـ تکیه. 24

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4 ـمدرسه. 24

2 ـ 3 ـ 5 ـ 6 ـ نقارهخانه. 25

2 ـ 3 ـ 5 ـ 7 ـ حمام 25

2 ـ 3 ـ 5 ـ 8 ـ زورخانه. 25

2 ـ 3 ـ 5 ـ 9 ـ قهوه خانه. 25

2 ـ 3 ـ 6 ـ فضاهای ارتباطی.. 25

2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 ـ چهارسوق.. 25

2 ـ 3 ـ 6 ـ 2 ـ میدان. 26

2 ـ 3 ـ 6 ـ 3 ـ جلوخان. 27

فصل 3. 28

انواع مرکزخرید. 28

3–1 ـ انواع مرکزخرید. 29

3–1–1 کلیات… 29

3 ـ 1 ـ 2 مراکزخریدازنظروسعت وحوزه نفوذ 29

3– 1– 2–1 بازارهای بین المللی.. 30

3–1–2–2 بازارهای ملی.. 30

3–1–2–3 بازارهای شهری.. 30

3–1–2–4 مراکزخریدفرامنطقه ای.. 31

3–1–2–5 مراکزخریدمنطقه ای.. 32

3–1–2–6 ـ مراکزخریدناحیه ای.. 33

3–1–2–7 مراکزخریدمحله ای.. 34

3–1–2– 8 ـ مراکزعرضه کننده کالاهای تخصصی.. 35

3–1–2–9 ـ بازارهای دورهای.. 35

3–1–2–10 ـبازارهای محلی.. 36

3–1–2–11 بازارچه ها 37

3 ـ 1 ـ 3 ـ انواع مراکزخرید از نظراقلیم. 37

3–1–3–1 بازارهای مناطق گرم وخشک… 38

3–1–3–2 بازارهای مناطق سردوکوهستانی.. 38

3–1–3–3 بازارهای مناطق گرم ومرطوب… 38

3–1–3–4 بازارهای مناطق مرطوب وپر باران. 39

3 ـ 1 ـ 4 ـ انواع مراکزخریدازنظرمورفولوژی.. 39

3–1–4–1 ـ بازارهای منظم. 39

3–1–4–2 ـ بازارهای یک بعدی یاخطی.. 39

3–1–4–3 ـ بازارهای دوبعدی یاگسترده 40

3–1–4–4 بازارهای نامنظم. 40

3–1–4–5 میدانهای تجاری.. 40

3–1–4–6 بازارهای محلهای.. 41

3 ـ 2 فروشگاهها 41

3 ـ 2 ـ 1 کلیات… 41

3 ـ 2 ـ 2 عوامل موثر در شکل گیری مراکزخرید. 42

3 ـ 2 ـ 3 ـ عوامل موثردرطراحی مراکزخرید. 43

3 ـ 2 ـ 4 ـ تجهیزات وفضاهای موردنیازمراکزخرید. 43

3 ـ 3  بررسی انواع فعالیتهای مراکزتجاری.. 44

3 ـ 3 ـ 1 فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری.. 44

3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 فعالیتهای تجاری.. 44

3 ـ 4 ـ معیارهای مکانیابی مراکزخرید. 45

3 ـ 4 ـ 1 ـ دسترسی.. 46

3 ـ 4 ـ 2ـ پتانسیل فروش… 46

3 ـ 4 ـ 3ـ پتانسیل رشدمنطقه. 46

3 ـ 6 ـ معیارهای مکانیابی مراکزتجاری.. 48

3 ـ 7 ـ ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری.. 48

3 ـ 7 ـ 1 ـ استقراردرمحل مناسب… 48

3 ـ 7 ـ 2  ـبررسی اقتصادی.. 48

3 ـ 7 ـ 3 ـ تحلیل جمعیت منطقه. 49

3 ـ 7 ـ 4 ـ میزان درآمدخانوار. 49

3 ـ 7 ـ 5 ـ وضعیت فروشگاههای منطقه. 49

3 ـ 7 ـ 6 ـ جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین.. 49

3 ـ 8 ـ انواع ورودیهای فروشگاه 50

3 ـ 9 ـ طراحی داخل فروشگاهها 51

3 ـ 10 ـ محل تخلیه وانبارکاالا. 54

3 ـ 11 ـ بررسی انواع فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری.. 54

3 ـ 11 ـ 1 ـ فعالیتهای خدماتی.. 54

3 ـ 11 ـ 2 ـ فعالیتهای تجاری.. 54

3 ـ 12 ـ همجواری فعالیتهای سازگار. 54

فصل 4. 55

ضوابط واستانداردهای طراحی فضاهای تجاری.. 55

4 ـ 1 ـ بررسی وشناخت فضاها 56

4 ـ 1 ـ 1 ـ کلیات… 56

4 ـ 1 ـ 2 ـ بخش تجاری.. 56

4 ـ 1 ـ 3 ـ بخش فرهنگی.. 57

4 ـ 1 ـ 4 ـ بخش تفریحی.. 57

4 ـ 1 ـ 5 ـ بخش اداری.. 57

4 ـ 1 ـ 6 ـ بخش خدماتی وپشتیبانی.. 57

4 ـ 2 ـ بررسی ضوابط واستاندردها 58

4 ـ 2 ـ 1 ـ خرده فروشیها 58

4 ـ 2 ـ 2 ـ مسیردسترسی.. 59

4 ـ 2 ـ 3 ـ سیرکولاسیون. 60

4 ـ 2 ـ 4 ـ مقررات ساختمانی.. 60

4 ـ 2 ـ 5 ـ حرکت درمیان طبقات فروشگاه 60

4 ـ 2 ـ6 ـ آسانسور. 61

4 ـ 2 ـ8 ـ ویترینها 61

4 ـ 2 ـ9 ـ سرویس بهداشتی برای کارمندان. 62

4 ـ 2 ـ 10 ـ محلهای انباری و بسته بندی.. 63

4 ـ 2 ـ 11 ـ ورودی وخروجی ها 63

4 ـ 2 ـ 12 ـ پنجره ها 64

4 ـ 2 ـ 13 ـ سرما 64

4 ـ 2 ـ 14 ـ دماوتهویه. 64

4 ـ 2 ـ 15 ـ نوردرشب… 65

4 ـ 2 ـ 16 ـ طرح کلی مغازه 65

4 ـ 2 ـ 17 ـ محل مغازهها 65

4 ـ 2 ـ 19 ـ فروشگاههای مردانه ومدروز. 67

4 ـ 2 ـ 20 ـ مغازه کفش فروشی.. 68

4 ـ 2 ـ 21 ـ پارچه فروشی.. 68

4 ـ 2 ـ 22 ـ سلفسرویس… 68

4 ـ 2 ـ 23 ـ فضاهای تفریحی.. 69

4 ـ 2 ـ 24 ـ بخش خدمات… 69

4 ـ 2 ـ 25 ـ پارکینگ… 70

4 ـ 2 ـ 26 ـ رستوران‎هاوکافی شاپ‎ها 70

4 ـ 2 ـ 27 ـ بانکها 71

4 ـ 3 ـ اصولی پیرامون مراکزخرید. 72

4 ـ 4 ـ نکات مهم طراحی مراکزخرید. 74

4 ـ 5 ـ مصادیق ونمونه های موردی.. 77

4 ـ 5 ـ 1 ـ مجتمع تجاری الماس شرق.. 77

4 ـ 5 ـ 1 ـ 1 ـ ایده طرح.. 77

4 ـ 5 ـ 1 ـ 2 ـ تحلیل فرم 79

4 ـ 5 ـ 1 ـ 3 ـتحلیل پلان. 80

4 ـ 5 ـ 2 ـ مرکزتجارت جهانی شیراز. 81

4 ـ 5 ـ 2 ـ 1 ـ مشخصات ویژه 81

4 ـ 5 ـ 3 ـ مجتمع تجاری میدان–استانبول. 84

4 ـ 5 ـ 4 ـ مجتمع تجاری گالری الافایت… 87

فصل 5. 89

مطالعات اقلیم وطراحی کالبدی.. 89

5 ـ 1 ـکلیات… 90

5 ـ 2 ـ خصوصیات کلی استان گلستان. 90

5 ـ 2 ـ 1 ـ موقعیت جغرافیایی.. 90

5 ـ 2 ـ 2 ـ تقسیمات سیاسی.. 92

5 ـ 2 ـ 3 ـ ویژگیهای فرهنگی واجتماعی.. 92

5 ـ 3 ـ خصوصیات کلی شهرستان گرگان. 92

5 ـ 3 ـ 1 ـ ویژگیهای جغرافیایی وتقسیمات کشوری شهرستان گرگان. 92

5 ـ 3 ـ 2 ـ ویژگیهای طبیعی.. 93

5 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ ناحیه جلگه ای.. 93

5 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ ناحیه کوهپایه ای.. 94

5 ـ 3 ـ 3 ـ اقلیم. 94

5 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ بارندگی.. 94

5 ـ 3 ـ 3 ـ 2 ـ باد 95

5 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ تابش نورخورشید. 96

5 ـ 3 ـ 3 ـ 4 ـ زلزله. 96

5 ـ 3 ـ 4 ـ پیشینه تاریخی وگردشگری.. 97

5 ـ 3 ـ 5 ـ زبان ومذهب… 97

5 ـ 4 ـ بررس یوضع موجود وارائه توجیهات فنی برای احداث کاربری تجاری.. 98

5 ـ 4 ـ 1  ـ شاخصهای مکانیابی واحدهای تجاری.. 98

5 ـ 4 ـ 1 ـ 1 ـ نوع استفاده از زمین.. 98

5 ـ 5 ـ روندطراحی.. 99

5 ـ 5 ـ 1 ـ مبانی نظری.. 99

5 ـ 5 ـ 1 ـ 1  ـسرزندگی اجتماعی.. 100

5 ـ 6 ـ منابع. 109

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.