پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر انواع مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس متوسطه از دیدگاه مدیران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

مقدمه :

انواع مدیریت راههای مشخص تصمیم گیری ها در امور تحت امر است. طرق مختلف مدیریت میتوانند بسته به عواملی تغییر کنند مانند فرهنگ جامعه، وظیفه ای که از کار انتظار میرود، تفاوت نیروی کار، و شخصیت و توانایی های رهبران.

این ایده قبلا توسط روبرت تاننبائو و وارن اشمیت در سالهای ۱۹۵۸-۱۹۷۳ توسعه یافت. افرادی که میگفتند نوع مدیریت و رهبری وابسته به پیشامدهای جاری است؛ بنابرین مدیران بایستی دسته ای از انواع مدیریت را به خوبی بدانند تا در موقعیت لازم آنها را به کار بگیرند.از انواع مدیریت می توان مدیریت دموکراتیک ، استبدادی ، رابطه مدار و وظیفه مدار را نام برد . ( میرزایی ژف 1373، ص 125) .

مدیر کسی است که اداره افراد یک مؤسسه تولیدی ، بازرگانـی یاخدماتی را به عهده داشته و با استفاده از منابع انسانی و مادی آن را به نحو مطلوب اداره نماید و به منظور نیل به اهـداف معین که از طرف کارفرما یا هیات مدیره تعیین شده در واحد تحت سرپرستی خود فعالیت نماید . وی هم چنین مسئولیت بازدهی و بهره وریبیشتر کارکنان خود را از نظر کمیت و کیفیت عهده دار است( همان منبع ، ص 128) .

. به عبارت دیگر « مدیریت یعنی هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف

در تعریفی دیگرمدیریت به معنای سرپرستی انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران بیان شده است

– در تعاریف فوق بر دو موضوع تأکید شده است :

1- وجود اشخاص مناسب برای انجام کارها

2- به انجام رساندن کارها به نحو مطلوب( معظمی ،1371، ص 89) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته است  و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول است  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ص 90)

مدیران آموزشی باید توجه داشته باشند که انتخاب هر یک از انواع مدیریت می تواند در رسیدن به اهداف مدارس نقش حیاتی داشته باشد پس آنها باید سعی کنند که با انتخاب بهترین روش بهترین مدیریت را در مدارس داشته باشند تا با استفاده از آن به اهداف و مقاصد آموزشی برسند .

 

بیان مسئله :

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .( امیرکبیری ، 1374، ص 16) .

شیوه های مدیریت نظام آموزشی اساسا به نظریه سیاسی حاکم بر جامعه  وابسته است  و فقط هنگامی تغییر می کند که نگرش سیاسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود . از این رو , در کشورهایی که مفهوم مستبدانه  حکومت مقبول است  احتمالا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای  نظام مستبدانه برخوردار خواهد بود و در کشورهایی که مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالا پیش بینی هایی  برای مشارکت مردم در امر رهبری و اداره نظام آموزشی مد نظر قرار خواهند گرفت .( همان منبع ، ص 17) .

در این تحقیق ما می خواهیم انواع مدیریت را که مدیران آموزشی از آن استفاده می‌کنند بررسی و به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم ؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

مدیریت کارکردن باو به وسیله دیگران است ضمن آنکه مدیران وظایف و فعالیتهای متنوع و پیچیده ای انجام م ی دهند .هیچ مدیری نمی تواند برای انجام کارهای مربوط به شغلش تنها بر کوشش های فردی خود تکیه کند . براین اساس داشتن مهارت وتوانمندیهای مختلفی برای مدیران صرف نظر از نوع فعالیت و مأموریت سازمانشان ضرورت پیدا می کند. مدیر باید قادر باشدکارهایی که افراد او ا نجام خواهند داد برنامه ریزی کند، معیارهایی که باید به آنها رسید تعیین کند، آنها را سازمان دهد، وظایف رامشخص کند و سرانجام دقت کند که جریان فعالیت های افراد و بخشهای مختلف با یکدیگر هماهنگ باشد.( اینترنت 1)

سیطره سازمان های بزرگ در زمان ما همه گوشه های زندگی را فرا گرفته است انجام کارهای اجتماعی بدون تشکیل سازمان امکان پذیر نمی باشد و بدیهی است توفیق یا شکست این سازمان ها به مقدار متنابهی در گرو مدیریت این سازمانها است مدیران این سازمانها ممکن است در انجام سایر وظایفشان از جمله برنامه ریزی ، سازماندهی ، استخدام و کنترل موفق باشند لیکن دستیابی به اهداف سازمان از طریق دلبستگی ، مساعدت و وفاداری افراد سازمان ایجاد می‌شود.( خلیلی ، 1373 ، ص 12) .

پژوهش در این زمینه لازم است زیرا با انجام چنین پژوهش هایی می‌توانیم نتایج بدست آمده از این پژوهش ها را در اختیار مدیران مدارس قرار داده تا نسبت به نوع مدیریتی خود و میزان موفقیتی  را که سبک های مدیریت در کارکنان ایجادمی کند آگاهی لازم را پیدا کنند . پژوهش در این زمینه لازم است زیرا در هر سازمانی مدیریت رکن اصلی می‌باشد پس شیوه رهبری  مدیر در سازمان می‌تواند یکی از مهمترین عوامل در بهروری افراد سازمان باشد پس مدیران لازم است که با اطلاع از شیوه های گوناگون مدیریت بهترین سبک را برای مدیریت انتخاب کنند . و انجام نگرفتن چنین  پژوهش های مسلماً عدم آگاهی را به دنبال دارد و هر جا که عدم آگاهی باشد باعث ایجاد مشکلات فراوان در آن حیطه کاری خواهد شد . عدم مدیریت صحیح در یک سازمان مسلما بعد از مدتی باعث پایین آمدن کیفیت کاری کارکنان و درنهایت باعث از بین رفتن و متلاشی شدن سازمان خواهد شد پس عدم انجام چنین پژوهش هایی ممکن است پیامدهای را به دنبال داشته باشد که اگر این پژوهش ها صورت می گرفت و از نتایج آنها استفاده می‌شد  شاید این چنین پیامدهای نامناسبی را به دنبال نداشت .

 

اهداف:

هدف کلی : بررسی و مقایسه تاثیر انواع مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس متوسطه از دیدگاه مدیران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89 .

اهداف جزئی:

1 – تعیین رابطه بین مدیریت  آموزشی دموکراتیک و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

2 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی رابطه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

3 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

4 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی استبدادی  و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران

5 – تعیین رابطه بین مدیریت آموزشی مشارکتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران

6 – مقایسه میزان استفاده از مدیریت آموزشی دموکراتیک در مدیران زن و مرد

7 – مقایسه میزان استفاده از مدیریت آموزشی استبدادی در مدیران

سوالات پژوهش :

1 – آیا بین مدیریت آموزشی رابطه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

2 – آیا بین مدیریت آموزشی وظیفه مدار و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

3 – آیابین اهداف مدارس و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

4 – آیابین مدیریت آموزشی استبدادی  و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه مدیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

5 – آیا بین مدیریت آموزشی مشارکتی و پیشبرد اهداف مدارس از دیدگاه دبیران رابطه معناداری وجود دارد ؟

6 – آیا میزان استفاده از مدیریت دموکراتیک در دبیران زن بیشتر از دبیران مرد است ؟

7 – آیا میزان استفاده از مدیریت استبدادی در دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است ؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.