پایان نامه بررسی و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی ادبیّات و زبان­های خارجی

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

پایان­ نامه­­ برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری

عنوان:

بررسی و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

استاد راهنما:

دکتر عسگر صلاحی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم رنجبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1-بخش اول: کلیات…………………………….. 2

1-1-1-بیان مسئله……………………………… 2

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­ شناسی………………………………. 3

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک……………………………….. 3

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک……………………………….. 3

1-1-1-4-انواع سبک نو……………………………… 4

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش……………………………….. 5

1-1-3-پیشینه­ تحقیق……………………………… 5

1-1-4- اهداف پژوهش……………………………….. 6

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه…………………….. 7

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه…………………………….. 7

1-2-2-زندگی ادبی………………………………. 7

1-2-3-آثار…………………………….. 7

1-2-4-مسؤولیت‌ها…………………………….. 8

1-2-5-جوایز……………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-بخش اول: سبک­شناسی………………………………. 10

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری……. 11

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس……………………………….. 12

2-2-2-شعر اعتراض……………………………….. 13

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری……………………….. 13

فصل سوم: بحث و بررسی

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه ………………16

3-1-1-سبک­شناسی داستان……………………………… 16

3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه…………… 16

3-1-2-1-ویژگی زبانی………………………………. 16

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی………………………………. 19

3-1-2-3-ویژگی فکری………………………………. 22

3-2-بخش دوم: سبک­ شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه………… 24

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه………………….. 24

3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی……….. 25

3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی…….. 27

3-2-2-3-تکرار کلمات………………………………. 28

3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب……. 30

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری………………………………. 31

3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها ……………………………..32

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران……………………………… 33

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست………….. 34

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی………………………………. 35

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه…………. 37

3-2-3-1-تشبیه……………………………… 37

3-2-3-2-تشخیص……………………………….. 39

3-2-3-3-تلمیح………………………………. 41

3-2-3-4-واج ­آرایی………………………………. 43

3-2-3-5-مراعات نظیر……………………………… 45

3-2-3-7-تضاد و طباق………………………………. 46

3-2-3-8-حس ­آمیزی………………………………. 47

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه…………………………….. 48

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس………………………….. 48

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی………………………… 60

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی………………………………. 62

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض……………………………….. 69

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری……………….. 78

فصل چهارم: نتیجه­ گیری

نتیجه گیری………………………………. 86

فهرست منابع و مآخذ……………………………… 89

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید