پایان نامه بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی پزشکی

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا قدیر

استاد مشاور

خانم دکتر اکرم حیدری 

پاییز1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….1

الف: بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب: اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………….4

ج: سوالات……………………………………………………………………………………………………………………………………5

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………6

واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش………………………………………………………………………………………7

چهار چوب پنداشتی………………………………………………………………………………………………………………………8

مطالعات……………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل سوم: مواد و روش کار…………………………………………………………………………………………………………18

نوع مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………….19

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….19

روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..19

روش محاسبه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….19

چگونگی جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..20

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..20

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………….20

مشکلات اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………21

جدول متغیر ها……………………………………………………………………………………………………………………………22

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….23

سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………24

جنس…………………………………………………………………………………………………………………………………………26

نوع تومر…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

محل تومر…………………………………………………………………………………………………………………………………..29

علائم بالینی………………………………………………………………………………………………………………………………..31

ابتلا به عفونت هلیکو باکتر……………………………………………………………………………………………………………33

سابقه فامیلی………………………………………………………………………………………………………………………………..34

گروه خونی…………………………………………………………………………………………………………………………………35

مصرف سیگار……………………………………………………………………………………………………………………………..37

محل اقامت ………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل پنجم: بحث…………………………………………………………………………………………………………………………39

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..42

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………43

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………..44

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………45

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

فهرست جداول

جدول1-4 توزیع فراوانی سن بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………………24

جدول2-4 فراوانی جنسی بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…………………………..26

جدول3-4 فراوانی  انواع تومرهای  بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389………………27

جدول4-4 فراوانی محل های گرفتاری تومر بیماران مبتلا به سرطان معده در استان قم از سال 1384-1389…..29

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد