پایان نامه بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان:

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن

 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 92-1391

استاد راهنما:

سرکار خانم شهلا  اسیری

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر عاطفه قنبری،جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

تیرماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه:

اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است.

هدف:

هدف از این مطالعه،تعیین وضعیت اعتیاد به اینترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی

92-1391 می باشد.

مواد و روش ها:

در این پژوهش توصیفی تحلیلی تعداد 583 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1391 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ جمع آوری شد.تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری کای دو،من ویتنی،کروسکال والیس،همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک رتبه ای صورت گرفت.

نتایج:

اعتیاد خفیف به اینترنت در دانشجویان 7/5% بود و44% در معرض خطر اعتیاد به اینترنت بودند.بین اعتیاد به اینترنت با سن(p=0/001)،جنس(p0/0001)،وضعیت تاهل(p=0/0001)،مقطع تحصیلی(p=0/001)،رشته تحصیلی (p=0/016)،محل اسکان دانشجو (p=0/014)،وضعیت اشتغال دانشجو(p=0/001)،تحصیلات مادر(p=0/02)،سابقه بیماری روحی و اعتیاد(P= 0/0001)،اهداف استفاده از اینترنت(P =0/001)،بخش مورد استفاده در اینترنت(P =0/001) ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.مهم ترین اهداف دانشجویان در استفاده از اینترنت بترتیب تفریحی ( 2/29%) ، علمی ( 7/27%) و ارتباطی (3/24%) و بیشترین بخش مورد استفاده در اینترنت جست و جوی علمی(07/22%)،استفاده از فیس بوک(5/20%) و دانلود(92/14%) بود.سن،سابقه بیماری روحی و اعتیاد و بخش مورد استفاده در اینترنت از عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت بودند.

نتیجه گیری:

از آنجا که نزدیک به نیمی از دانشجویان مورد پژوهش در معرض خطر اعتیاد به اینترت بودند،باید با توجه و تمرکز بر پیش بینی کننده های اعتیاد به اینترنت(سن پایین،جنسیت مذکر،تجرد،سابقه اعتیاد به سیگار و سایر مواد و بخش مورد استفاده از اینترنت) اقدام لازم جهت طراحی برنامه های آموزشی و پیشگیری صورت گیرد.

کلید واژه ها: اینترنت،دانشجویان علوم پزشکی،اعتیاد به اینترنت،نحوه استفاده

 

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 زمینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)……………………………………………………………………………………7

1-3 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..7.

1-4 تعریف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5 پیش فرض های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9

1-6 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

2-1 چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-3 نمونه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………….. 48

3-5 مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………51

3-6 محیط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………51

3-7 ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………52

3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………….52

3-9 روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………..53

3-10 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..55

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد