پایان نامه بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

تحصیلات تکمیلی – گروه جغرافیا

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحولات کالبدی شهر ماسوله

استاد راهنما :

دکتر اکبر معتمدی مهر 

 

نیمسال تحصیلی دوم

  93 – 1392

فهرست مطالب

1- طرح تحقیق.. 1

1-1: بیان مسئله. 1

1-2: اهداف تحقیق.. 4

1-3: سوال تحقیق.. 4

1-4: فرضیه های تحقیق.. 4

1-5: روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات.. 4

1-5-1: محدوده مورد مطالعه ( شهرک تاریخی ماسوله ) 5

1-6: پیشینه تحقیق.. 6

1-7: متغیرهای مورد بررسی و تعاریف عملیاتی: 8

1-7-1: ساماندهی.. 8

1-7-2: ساماندهی شهری.. 8

1-7-3: بافت.. 8

1-7-4: شهر. 8

1-7-5: بافت شهر. 9

1-7-6: بهسازی.. 9

1-7-7: نوسازی.. 9

1-7-8: فرسوده: 10

1-7-9: بازسازی (توان بخشی) 10

1-7-10: بافت فرسوده. 10

1-7-11: کاربری.. 10

1-7-12: احیای شهر. 10

1-7-13: سیاست.. 11

2- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1: مقدمه. 13

2-2: اندیشه ها و نظرات در مورد ساماندهی بافت شهری.. 13

2-3: مکاتب و دیدگاه های ساماندهی بافت شهری.. 14

2-3-1: مکتب فرهنگ گرایی.. 14

2-3-2: مکتب آرمانگرایی.. 14

2-3-3: اصلاحگرایان.. 15

2-3-4: ترقی گرایان.. 15

2-3-5: کارکردگرایی.. 15

2-3-6: ساختارگرایی.. 16

2-3-7: نگرش احیای تک بناها یا تجزیه گرایی.. 16

2-3-8: الگوی اصالت بخشی بافتهای فرسوده و ناکارآمد. 17

2-3-9: محرومیت زدایی شهری و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی.. 18

2-3-10: نگرش موزه ای به بافت شهر. 18

2-4: نظرات محققان در مورد بهسازی شهری.. 19

2-4-1: ارسطو. 19

2-4-2: آندره گوتن.. 20

2-4-3: لوکور بوزیه. 20

2-5: ساماندهی بافت شهری در دنیا 21

2-5-1: بریتانیا 21

2-5-2: بارسلون اسپانیا 21

2-5-3: شانگهای چین.. 22

2-6: سابقه ساماندهی بافت شهری در ایران.. 23

2-6-1: تجربه مجد مشهد. 23

2-6-2: محله جماله اصفهان.. 24

2-6-3: شهر کرد. 25

2-7: سیاستها و برنامه های ساماندهی وتوانمندسازی بافت شهری در ایران.. 27

2-7-1: سیاستها و برنامه های اجرایی قبل از سال 1300 شمسی.. 27

2-7-2: سیاستها و برنامه های اجرای از سال 1300 تا قبل از انقلاب اسلامی.. 28

2-7-3: برنامه و سیاستهای بعد از انقلاب اسلامی.. 30

2-8: قوانین تدوین شده مصوب شورای  عالی شهرسازی و معماری.. 32

3- ویژگی های جغرافیایی اقتصادی- اجتماعی- کالبدی فضایی شهر ماسوله. 34

3-1: موقعیت جغرافیایی شهر ماسوله و مشخصات طبیعی.. 35

3-1-1: توپوگرافی.. 35

3-1-2: اقلیم. 37

3-1-3: بارش… 37

3-1-4: رطوبت نسبی.. 38

3-1-5: دما 39

3-1-6: منابع آب.. 40

3-1-7: پوشش گیاهی.. 42

3-2: ویژگی های جمعیتی و اجتماعی.. 43

3-2-1: مقدمه. 43

3-2-2: پیشینه تاریخی شهر ماسوله. 44

3-2-3: بافت شهری ماسوله. 45

3-2-4: معماری شهر ماسوله. 46

3-2-5: شبکه معابر. 47

3-2-6: دسترسی و ارتباطات.. 47

3-2-7: نظام فعلی و سیمای عمومی محلات.. 48

3-2-8: قومیت.. 50

3-2-9: زبان.. 50

3-2-10: مذهب.. 51

3-2-11: جمعیت.. 51

3-3: ویژگی های اقتصادی.. 54

3-3-1: وضعیت موجود گردشگری در ماسوله. 55

3-3-2: صنعت.. 56

3-4: کشاورزی.. 56

3-5: کاربری اراضی.. 56

3-6: تاسیسات و تجهیزات شهری زیربنایی.. 57

3-6-1: برق.. 57

3-6-2: شبکه فاضلاب.. 58

3-6-3: آب آشامیدنی.. 58

3-6-4: تلفن.. 58

3-6-5: گاز. 58

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد