پایان نامه بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی جراحی)

عنوان:

بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال 1391

 

استاد راهنما:

سرکار خانم عزت پاریاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:خشونت در محیط کار در سراسر دنیا عامل خطر مهمی تلقی می شود وکارکنان با انواع خشونت (کلامی،فیزیکی،تهدید،جنسی و …)در محیط کار روبرو هستند. پرستاران نیز به دلیل حضور و فعالیت بیشتر در اورژانس و ارتباط مستقیم با بیماران و بعلت در معرض بودن با انواع تنش ها حتی بیش از سایر رده های پرسنل پزشکی در معرض خشونت قرار دارند.با توجه به آن که مطالعات گسترده ای در مورد عواملی که می تواند بروز خشونت در محیط کار را تسهیل نماید،انجام نشده است این مطالعه سعی دارد تا با فراهم آوری اطلاعات مقدماتی به چاره اندیشی برای مقابله با این مشکل در این استان و سراسر کشور کمک کرده باشد.

هدف:هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران و عوامل مرتبط با آن  در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1391 بود.

مواد و روش ها:این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است وتعداد نمونه های آن 442 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت با حداقل 6 ماه سابقه کار بودند که با نمونه گیری به شیوه طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند.ابزار نمونه گیری برگرفته از ابزار ناکرینگر و اوشا ورحمانی بود. یافته های این مطالعه تحت نرم افزار Spss نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از شیوه آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی نسبت به تعیین مهمترین عوامل مرتبط و شدت ارتباط هر کدام در مورد بروز خشونت نسبت به پرستاران ،از نظر آنان اقدام گردید. پس از تعیین مهمترین عوامل بر اساس آنالیز عاملی اکتشافی ،جهت تایید از آنالیز عاملی تاییدی تحت نرم افزار لیزرل نسخه 8نسبت به تایید مهمترین عوامل مرتبط با بروز خشونت اقدام شد.

نتایج: یافته ها نشان داد که از دیدگاه پرستاران بیشترین خشونت های اعمال شده علیه آنان در 6 ماه گذشته  خشونت کلامی و سپس از خشونت فیزیکی بوده است و خشونت کلامی اغلب از سوی همراهان بیمار و خشونت فیزیکی اکثرا از سوی بیمار بوقوع پیوسته است و از 6/47درصد افرادی که این امر را گزارش نداده اند(3/55%) علت آن را بی فایده بودن گزارش  قلمداد نموده اند. در قسمت عوامل مرتبط با بروز خشونت یافته ها نشان داد که 5 عامل بیشترین توان پیشگویی کنندگی خشونت را در مدل داشتند که این پنج عامل به نامهای عامل احساس امنیت در بعد سازمانی، عامل مرتبط با بستری بیمار، عامل توانمندی پرستار جهت مقابله با خشونت ،عامل رضایتمندی بیمار ،عامل مشخصات فردی همراه بیمار نامگذاری گردید.

بحث ونتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان میدهد که خشونت کلامی و فیزیکی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی رشت در مواردی وجود داشته و با توجه به عوامل مرتبط شناسایی شده برای مقابله با آن اقدامات متفاوتی نیاز می باشد.

کلید واژه ها:پرستاران بیمارستان،خشونت،محل کار

فصل اول

زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5

سوالات و فرضیه  پژوهش ………………………………………………………………………….. 5

تعریف واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………… 6

پیش فرض های پژوهش …………………………………………………………………………….. 7

محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………… 8

فصل دوم

چهار چوب پژوهش ………………………………………………………………………………… 9

مروری بر مطالعات ………………………………………………………………………………. 25

فصل سوم

نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………. 39

جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………. 39

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد