پایان نامه بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

 بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی اﻣﺮوزه در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺣﺎد در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ رﻗــﻢ زده اﺳـﺖ , ﺑﺤـﺚ ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕر ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 

 انرژی مصرف شده در ساختمان ها سهم بزرگی از مصرف انرژی کل را تشکیل می دهد. در ساختمان های مسکونی و تجاری این میزان مصرف برای خود ساختمان می باشد و “این ساختمان ها بیش از 35 درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد.” (IEA,”2007)  در ساختمان ها، انرژی در موارد مختلفی همچون گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی، تأمین آب گرم مصرفی و تجهیزات مختلف نصب شده در آن، مورد استفاده قرار می گیرد. «انرژی مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم مصرفی بیش از 75 درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد. (IEA, 2007)« بنابراین طراحی معماری ساختمان ها خصوصاً مسکونی یا تجاری در جهت کاهش میزان مصرف انرژی های تجدیدناپذیر امری لازم و ضروری است.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و در کشور ما ﺑﯿـﺶ از  %30 مصرف انرژی کل را بخش خانگی به خود اختصاص داده که عمدتاً در تأمین گرمایش, سرمایش و تهویه ساختمانها در فصول سرد و گرم میباشد.

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ , ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ , ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷــﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی , ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ و ذﺧـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻣﺎن را ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺮژی , ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾــﻪ و ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻧـﺮژی در ﮐﺸـﻮر را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠـﺎری ﻣـﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞ ﻧﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻧﯿــﺎ و ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑــﻪ روش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺪد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺑﺎﺷــﯿﻢ وﺟـﻬﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﺻﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻘــﻖ ﯾـﺎﺑﺪ , اﻣـﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .

ﻣﺴﺎﺋﻞ و واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧــﺮژی و ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻌﻤــﺎران و ﺷﻬﺮﺳـﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻋﺮﺻﻪ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

کلمات کلیدی: مجتمع مسکونی، معماری پایدار، انرژی

فهرست

مقدمه  ع‌

فصل اول  1

کلیات تحقیق.. 1

1- مقدمه  1

1-1 بیان مساله. 2

1-2- اهداف تحقیق.. 3

1-3- سوالات تحقیق.. 3

1-4- روش کار 3

1-4-1- روش تحقیق.. 3

1-4-2- ابزار گردآوری اطلاعات.. 4

1-4-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 4

فصل دوم  5

روش تحقیق.. 5

2- مقدمه  5

2-1- شرح چگونگی روش تحقیق.. 6

2-3- ابزارها و روش های گرد آوری اطلاعات.. 6

2-3-1- جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه. 7

2-3-2- جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده 7

فصل سوم  8

مفاهیم پایه (مبانی نظری عام) 8

3- مقدمه  8

3-1- ادبیات و پیشینه تحقیق(چهارچوب نظری) 8

3-1-1- به لحاظ مبانی نظری.. 9

3-1-2- به لحاظ عملکردی.. 10

3-2- مسکن.. 11

3-2-1- تاریخ پیدایش و تکامل مسکن.. 11

3-2-2- انسان و مسکن.. 12

3-2-3- تعریف مسکن.. 12

3-2-4- مسکن مطلوب.. 13

3-2-4-1- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن.. 14

3-2-4-2- عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه: 15

3-2-5- مفهوم سکونت… 16

3-2-6- شیوه های سکونت… 17

3-2-7- چهار شیوه سکونت… 17

3-2-8- مقدمات اساسی سکونت… 18

3-3- مجتمع مسکونی.. 19

3-3-1- تعریف مجتمع مسکونی.. 20

3-3-2- انواع مجتمع های مسکونی.. 21

3-3-3- روند پیدایش مجتمع مسکونی.. 21

3-3-4- مسکن در ایران.. 22

3-3-5- نتیجه گیری و جمع بندی مسایل مربوط به مجتمع مسکونی.. 22

3-4-رویکرد توسعه پایدار در محیط زیست و معماری امروز 23

3-4-1- مفاهیم اولیه. 24

3-4-1-1- محیط زیست… 24

3-4-1-2- توسعه پایدار 24

3-4-1-3- محیط پایدار 24

3-4-1-4- معماری پایدار 25

3-4-2- ابعاد پایداری.. 25

3-4-2-1- پایداری اجتماعی در معماری.. 25

3-4-2-2- پایداری فرهنگی در معماری.. 26

3-4-2-3- پایداری زیست محیطی در معماری.. 26

3-4-2-4-  پایداری اقتصادی در معماری.. 27

3-4-3- اصول معماری پایدار 27

3-4-4- طراحی پایدار 28

3-4-5- اصول طراحی پایدار 28

3-4-6- صرفه جویی در منابع. 28

3-4-7- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی.. 29

3-4-8- طراحی برای انسان.. 29

3-4-9- ارائه راهکارهای موردی طراحی.. 29

3-4-10- ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه و طراحی پایدار در امر ساخت و ساز(مداحی و همکارانش): 30

3-5- عناصر پایدار در معماری سنتی ایران.. 32

3-5-1- فضاهای اقلیمی در معماری ایرنی.. 33

3-6- انرژی.. 38

3-6-1- منابع انرژی.. 38

3-6-2- مسائل عمده در حفظ محیط زیست… 39

3-6-3- میزان مصرف انرژی بخش های مختلف… 40

3-6-4- انرژی های تجدید پذیر. 40

3-6-4-1- انرژی خورشید. 41

3-6-4-2- انرژی باد. 42

3-6-4-3- انرژی آب.. 43

3-6-5- انرژی های تجدید ناپذیر(فنا پذیر) 43

3-6-5-1 چوب و هیزم. 43

3-6-5-2- انرژی های فسیلی.. 43

3-6-5-3- انرژی های هسته ای.. 43

3-7- انرژی و معماری.. 43

3-7-1- انرژی در معماری.. 44

3-7-1-1-  دستورالعمل اجرایی در مورد چگونگی بهینه سازی و صرفه جویی.. 45

3-7-1-2-  خدمات مشاوره در زمینه مدیریت انرژی در ساختمان‌های موجود: 50

3-7-2- دسته بندی مصالح بر حسب اولویت به شرح جدول زیر می باشد: 51

3-7-3- انرژی در شهرسازی ( برون شهری و یا درون شهری ) 54

3-7-4- تحلیلی برمبحث 19 (استفاده بهینه از انرژی ) 55

3-7-5- نتیجه گیری.. 55

3-8- اقلیم. 56

3-8-1- عوامل اقلیمی.. 56

3-8-1-1- تابش خورشید. 56

3-8-1-2- دمای هوا 58

3-8-1-3- رطوبت هوا 58

3-8-1-4- بارندگی.. 60

3-8-1-5- باد. 60

3-8-2- تقسیمات اقلیمی.. 60

3-8-3-حوزه های اقلیمی.. 61

3-8-3-1-تقسیمات اقلیمی در جهان.. 61

3-8-3-2- تقسیمات اقلیمی در ایران.. 61

3-9- اقلیم و انسان.. 62

3-9-1- مقدمه. 62

3-9-2- آسایش حرارتی.. 62

3-9-3-  تعادل حرارتی در بدن انسان.. 63

3-9-4- مهمترین عوامل تاثیر گذار بر احساس آسایش حرارتی.. 63

3-9-3-1- دمای هوا 64

3-9-3-2- دمای متوسط تشعشعی.. 64

3-9-3-3- رطوبت هوا 64

3-9-3-4- جریان هوا 65

3-9-3-5- میزان فعالیت… 65

3-9-3-6- نوع پوشش…. 65

3-9-4- تاثیر عوامل خاص بر احساس آسایش حرارتی.. 66

3-9-4-1- سن.. 66

3-9-4-2- جنس…. 66

3-9-4-3- رنگ فضا 66

3-9-4-4- شرایط اقلیمی.. 67

3-10- اقلیم و معماری.. 67

3-10-1- مقدمه. 67

3-10-2- مکانیابی پروژه 67

3-10-3- نظم و ترتیب و جهت گیری بنا 68

3-10-4- مقاومت مصالح به کار رفته. 68

3-10-5- طرح و شکل.. 69

3-10-5-1- شکل بنا و نور و روشنایی.. 71

3-10-5-2- شکل بنا و تعادل حرارتی.. 73

3-10-5-3- شکل بنا و برف و باران.. 76

3-10-5-4- شکل بنا و باد. 76

3-10-5-5- آثار مهم باد بر ساختمانها 77

3-10-6- طراحی داخلی ساختمان و محل قرارگیری اتاق ها 78

3-10-7- اندازه و محل قراگیری پنجره 78

3-10-8- سیستم های گرمایشی و سرمایشی.. 79

3-10-9- روشنایی ساختمان.. 79

3-10-10- فضا سازی اطراف ساختمان.. 79

3-10-11- ضرایب راحتی و آسایش ساختمان : 80

3-10-12 – جمع بندی.. 80

3-11- سامانه های غیر فعال خورشیدی.. 80

3-11-1- مقدمه. 80

3-11-2- جذب مستقیم 81

3-11-2-1- نورگیرهای سقفی.. 83

3-11-2-2- ذخیره انرژی در جذب مستقیم. 84

3-11-3- جرم حرارتی 85

3-11-4- جذب غیرمستقیم 87

3-11-4-1- دیوار ترومب… 87

3-11-4-2- دیوارهای آبی.. 90

3-11-4-3- حوضچه های سقفی 91

3-11-4-4- گلخانه 91

3-11-4-5- سامانه ترموسیفون.. 99

3-11-4-6- بناهای محصور درخاک… 101

3-11-4-7- بافت زیستی درخاک 103

3-11-4-8- زمین گرمایی 106

3-11-5- ملاحظات طراحی خورشیدی.. 107

3-11-5-1- اصول حفظ گرما در داخل ساختمان.. 108

3-11-5-2- اصول فراهم کردن امکان نفوذ اشعه خورشید به داخل بنا 108

3-11-5-3- محافظت بنا از بادهای سرد زمستانی.. 109

3-11-5-4-  شکل مناسب ساختمان.. 110

3-11-6- عایق های حرارتی.. 111

3-11-6-1- مشخصات و ویژگی های مهم عایق‌های حرارتی.. 112

3-11-6-2- روش‌های عایق کاری دیوارهای ساختمان.. 113

3-11-6-3- عایق کاری پشت بام. 115

2-11-6-4- بازشوها 116

3-11-6-5- کف‌ها 117

3-12- سامانه های فتولتاییک… 119

3-12-1- مقدمه. 119

3-12-2- اجزای سیستم های فتوولتائیک (برق خورشیدی) 120

3-12-3- انواع کاربرد صفحات خورشیدی.. 120

3-12-4- صفحات نمای ساختمان.. 120

3-12-5- نماهای نیمه شفاف.. 121

3-12-6- سیستم های سایبان.. 121

3-12-7- مصالح بام. 121

3-12-8- نورگیرها 122

3-12-9- ایجاد سایه با فتوولتاییک ها 122

3-12-10- مزایای تکنولوژی فتوولتائیک (تولید برق خورشیدی) 122

3-12-11- اهمیت پنل های خورشیدی.. 123

3-13- آبگرمکن خورشیدی.. 124

3-13-1- مقدمه. 124

3-13-2- انواع کلکتورهای خورشیدی.. 125

3-13-3- اهمیت و کاربرد انرژی خورشیدی در تامین گرمایش…. 126

3-14-دیدگاه معماران معرف در مورد معماری پایدار 126

3-14-1- مقدمه. 126

3-14-2- نظر این سه معمار درباره ی « تعریف معماری پایدار ». 127

3-14-3- این سه معمار درباره ی « دلایل موفقیت ساختمان ها در قرن سبز » معتقدند ؛ 127

3-14-4- آنها درباره ی « استفاده از طبیعت بعنوان راهنما » معتقدند ؛ 127

3-15- مصادیق.. 128

3-15-1- مقدمه. 128

3-15-2- ساختمان GLA، تالار شهر لندن.. 128

3-15-3- ساختمان فورتایمز نیویورک… 135

3-15-4-برج کریستال مسکو. 136

3-15-5- ساختمان دایملر ـ کریسلر، برلین.. 137

3-15-6- تکنوپلیس، شهر اکوتک، سنگاپور 138

3-15-7- ساختمان کوئینز مدرسه مهندسی و تولیدات انگلستان.. 140

3-18- نتیجه گیری.. 141

فصل چهارم. 142

مبانی نظری خاص پروژه 142

4-1- مقدمه. 142

4-2- موقعیت جغرافیایی و طبیعی استان اصفهان: 142

4-3- تعیین نوع اقلیم اصفهان.. 144

4-3-1- باد در شهر اصفهان.. 146

4-3-2- بارش در شهر اصفهان.. 152

4-3-3- انرژی خورشیدی در اصفهان.. 153

4-3-4- وضعیت مناطق شهر اصفهان.. 154

4-3-5- وضعیت توپوگرافی استان اصفهان.. 154

4-3-6-  جغرافیای‌ گیاهی‌ استان اصفهان : 154

4-4- اقلیم گرم و خشک… 154

4-4-1- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک… 155

4-4-2- تهویه موردنیاز اقلیم گرم و خشک… 156

4-4-3- جدول زیست اقلیمی ساختمانی اصفهان.. 157

4-5- بررسی پنجره و سایبان در اصفهان.. 158

4-5-1- مقدمه: 158

4-5-2- پنجره : 158

4-5-3- سایبان های طبیعی.. 159

4-5-4- سایبان.. 160

4-5-5- دستورالعمل طراحی پیش آمدگی های متحرک جنوبی.. 160

4-5-6- سایه انداز پنجره های شرقی و غربی.. 161

4-6-پیشینه تاریخی شهر اصفهان.. 162

4-6-1- ویژگی‌های خانه های بومی و سنّتی اصفهان.. 163

4-7- ضوابط واستانداردهای.. 164

4-7-1- ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی در اصفهان.. 164

4-7-2- حیاط.. 164

4-7-3- پله فرار و آسانسور 165

4-7-4- پخی.. 165

4-7-5- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها 165

4-7-6- رعایت محدودیت ارتفاع. 165

4-7-7- پارکینگ… 166

4-7-8- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی.. 166

4-7-9-ضوابط و مقررات نمای شهری اصفهان.. 166

4-7-10- ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری.. 168

فصل پنجم. 170

تجزیه و تحلیل سایت و روند شکل گیری طرح. 170

5-1- مقدمه. 170

5-2- معرفی سایت مورد نظر. 171

5-2-1- دلایل انتخاب سایت… 172

5-2-2- مشخصات اقلیمی سایت… 172

5-2-3- دسترسی ها و همجواری ها 173

5-2-4- دید و منظر سایت… 173

5-3- روند شکل گیری طرح. 176

5-3-1- مبانی نظری.. 176

5-3-2- شکل گیری ایده طرح. 177

5-4- ایده های مکمل با نگرش به پایداری محیطی در جهت شکل گیری مجموعه ای خود کفا 180

5-4-1- استفاده از گیاه در مجموعه. 180

5-4-2- روش های پیشنهادی برای استفاده از سیستم های طبیعی برای گرمایش و سرمایش فضاها 181

5-4-3- روش های پیشنهادی برای تولید برق و تامین گرما (سامانه های فتوولتاییک) 184

5-5- برنامه فیزیکی پروژه 189

5-6- مدارک پروژه : 190

6-        منابع. 191

No table of contents entries found.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.