پایان نامه بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه :

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال 1391

 استاد راهنما: دکتر رامین آذرهوش

استاد مشاور: دکتر فرقانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فصل اول

کلیات                                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                       6

  • تاریخچه کشف هلیکوباکتر پیلوری                                                    8
  • تاکسونومی طبقه بندی                                                                 11

1-2-1 گونه های هلیکوباکتر                                                                   13

1-2-1-1 هلیکو باکترهای معدی                                                              14

1-2-1-2 هلیکو باکترهای روده ای                                                             14

1-3 اختصاصات میکروبیولوژی هلیکو باکتر پیلوری                                           18

1-3-1 مورفولوژی                                                                               19

1-3-2 ساختمان ژنتیکی                                                                       20

1-3-3 فیزیولوژی و متابولیسم                                                                21

1-3-4 ساختار دیواره سلولی                                                                   22

1-3-4-1 ساختار پپتیدو گلیکان                                                               23

1-3-4-2 غشای خارجی                                                                        23

1-3-5 ساختار آنتی ژنیک                                                                       23

1-4 جایگاه هلیکو باکتر پیلوری                                                                 24

1-5 کلونیزاسیون هلیکو باکتر پیلوری                                                         25

1-5-1-1 لکتین های (هماگلوتینین) سیالیک اسید                                         26

1-5-1-2 ادهزین های متصل شونده به Lewis b                                        27

1-5-1-3 آدهزین های متصل شونده به لیپید و سولفات                                   28

1-5-1-4 نقش لییپو پلی ساکارید در چسبندگی                                           28

1-5-1-5 نقش HSPs هلیکو باکتر پیلوری در چسبندگی                                      28

1-5-1-6 نقش OMPs در چسبندگی                                                             28

1-5-1-5 نقش (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگی               29

1-6 فاکتورهای بیماریزا                                                                                31

1-6-1 اوره آز                                                                                         31

1-6-2 لییپو پلی ساکارید و نقش آن در بیماریزای                                                 32

1-6-3 پروتئین (cytotoxinn – associated gene) CagA                             32

1-6-4 نقش CagA در سرطانزایی معدی                                                         32

1-6-5 VacA (سیتوتوکسین واکوئله کننده)                                                     33

1-6-6 IceA                                                                                         34

1-6-7 نقش حرکت و شکل مارپیچی باکتری در بیماریزایی                                     34

1-6-8 سایر آنزیم های هلیکو باکتر پیلوری                                                      35

1-6-8-1 کاتالاز                                                                                     35

1-6-8-2 فسفولیپاز                                                                                 35

1-6-8-3 پروتئاز                                                                                  35

1-6-9 جذب آهن                                                                                 36

1-7 مکانیسم بیماریزایی                                                                          37

1-8-ایمنی زایی توسط هلیکو باکتر پیلوری                                                     40

1-9 تظاهرات بالینی                                                                               41

1-10 ارتباط بیماریهای مختلف هلیکو باکتر پیلوری                                           44

1-10-1 بیماری های عروق قلبی                                                               44

1-10-2 کم خونی فقر آهن                                                                     44

1-10-3 سرطان حنجره                                                                       45

1-11 تشخیص                                                                                 45

1-11-1 روش تهاجمی (Invasive)                                                       46

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد