پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

گرایش کودکان

عنوان:

بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز 91_1390

استاد راهنما :

خانم کلثوم فداکار سوقه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی پژوهش

زمینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………2

اهداف پژوهش( هدف کلی و اهداف ویژه)…………………………………………………………………………………….10

سوالات و پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..11

تعریف واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………..13

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم : دانستنی های موجود در عنوان پژوهش

چهارچوب پنداشتی …………………………………………………………………………………………………………………..16

مروری بر مطالعات …………………………………………………………………………………………………………………..29

فصل سوم : روش پژوهش

نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….41

جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………41

روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………41

مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………………42

حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………….42

محیط پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..43

ابزار و روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………43

تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار…………………………………………………………………………………………………..46

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….48

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………….50

فصل چهارم : یافته های پژوهش

جداول و نمودار ها …………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل پنجم : نتایج پژوهش

تجزیه و تحلیل یافته ها و بحث …………………………………………………………………………………………………83

نتیجه گیری نهایی از یافته ها ……………………………………………………………………………………………………99

کاربرد یافته ها در پرستاری ………………………………………………………………………………………………………100

پیشنهادات بر اساس یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………. 101

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………103

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی_اجتماعی …………………………………….53

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب عوامل بالینی ……………………………………………………56

جدول شماره 4-3 : میانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای مورد پژوهش بر اساس پرسشنامه TNOAZL……………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول شماره 4-4 : میانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای مورد پژوهش بر اساس پرسشنامه TAPQOL………………………………………………………………………………………………………………………………59

جدول شماره 4-5 : میانگین و انحراف معیار امتیازات ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت واحدهای مورد پژوهش بر اساس پرسشنامه TACQOL …………………………………………………………………………………………………………………………….60گ

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد