پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرود شت

گروه آموزشی علوم تربیتی

پایان نامه برای دریا فت درجه کارشنا سی ارشد (M-A)

رشته مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون  گرایی برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سیا مک رضا مهجو ر

استا د مشا ور

جناب آقای دکتر شاپور امین شایان جهرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول –  طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………9

پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….11

تعاریف  واژه ها……………………………………………………………………………………………………12

تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم پیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………15

مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………16

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………….107

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………..114

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….121

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………..121

روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………………………………..121 

ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….122

روش اجرای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….127

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………128

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….129

ویژگی های توصیفی نمونه آماری……………………………………………………………………………129

آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………….130

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..137

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..138

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….142

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………….143

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………..144

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………145

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………150

 

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-2:تیپ های روانشناختی یونگ32

جدول 2-3 مکانیسم های دفاعی فروید. 41

جدول 2-5 اثرات تعهد سازمانی. 61

جدول  2-6 طبقه بندی ایجاد تعهد ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ( اقتباس از ماتیو و زاجاک، 1990 )  63

جدول3-1شماره سوالات مربوط برون گرایان ودرون گرایان …………………………………………………..122 جدول 3-2 شماره سوالات ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………..  123

جدول 3-3ارزش نمرات پرسشنامه رضایت شغلی ……………………………………………………………………124

جدول 3-4ارزش نمرات تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………..125

جدول 3-5پایایی پرسشنامه های شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ………………………………….126

جدول4-1:  توزیع حجم نمونه اماری بر حسب سطح تحصیلات    ……………………………………………..129

جدول4-2توزیع حجم نمونه آماری برحسب جنسیت

جدول4-3ماتریس همبستگی متغییرها…………………………………………………………………… ……..130

جدول 4-4 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. ….131

جدول6-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 132

جدول  7-4: ماتریس همبستگی متغیر ها 133

جدول(8-4) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. 133

جدول9-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 134

جدول  10-4: ماتریس همبستگی متغیر ها 135

جدول(11-4) : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون. 13 5

جدول12-4: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 136

 

فهرست اشکال1

عنوان صفحه

نمودار 1-2 میزان وفاداری کارکنان از سال 1998 تا 1993  .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.