پایان نامه بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری­های نوین گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد «M.Sc»

گرایش سلولی و مولکولی

 

عنوان:

بررسی جهش­های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد ابراهیمی

سال تحصیلی ٩٣ ١٣٩٢

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

عنوان                               صفحه

خلاصه فارسی …….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

١- ١: بیان مسئله : 3

٢-١  :اهمیت و ضرورت.. 8

٣-١: تعریف واژهها 9

١-٣-١:آلزایمر 9

٢-٣-١ :ژن APOE. 10

٣-٣-١ :ژن MAPT. 10

۴-٣-١ : NFTs. 10

۵-٣-١ : bAPP (b-Amyloid Precursor Protein) : 11

۴-١  :هدف از اجرای تحقیق. 11

۵-١ : فرضیه های پژوهش… 11

۶-١ : سوال پژوهش… 11

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

١-٢: تاریخچه و کشف بیماری آلزایمر 14

٢-٢:پاتولوژی بیماری. 15

٣-٢: انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر 16

١-٣-٢:بیماری آلزایمر با شروع زودرس.. 18

٢-٣-٢ :بیماری آلزایمر با شروع دیررس.. 22

٣-٣-٢ :  ژن APOE. 22

۴-٣-٢: ژن   MAPT  (Microtule Associated Protein Tau) 25

۴-٢ : بررسی تحقیقات انجام شده 29

فصل سوم: مواد و روش ها

١-٣:  روش شناسی تحقیق. 35

١-١-٣ : نوع مطالعه. 35

٢-١-٣ : جامعه آماری. 35

٣-١- ٣: معیار DSM-Ⅳ… 35

۴-١-٣ : معیارهای انتخاب بیماران. 37

۵-١-٣:  روش جمع آوری دادهها 37

۵-١-٣: تعریف عملیاتی متغیرها و مقیاس اندازهگیری. 37

۶-١-٣: ملاحظات اخلاقی. 37

٢-٣: روش اجرا 38

١-٢-٣  :  استخراج  DNA.. 38

٢-٢-٣)روش استخراج DNA با استفاده از کلروفرم: 41

روش تهیه محلولهای مورد نیازجهت استخراج DNA: 42

٣-٣) سنجش کیفیت و کمیتDNA.. 44

١-٣-٣) سنجش کمیت و کیفیت DNA با استفاده از نانودراپ.. 44

٢-٣-٣) ارزیابی کیفیت DNA  استخراج شده به کمک ژل آگارز (الکتروفورز افقی) 44

۴-٣) ژنوتایپ  کردن نمونه ها)ژنوتایپینگ) 47

٣-۵: آنالیز آماری.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید