پایان نامه بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی

  گرایش: اقلیم در برنامه ریزی محیطی

 عنوان:

بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفیدرود

 استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی

 استاد مشاور:

دکتر پرویز رضایی

 

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- سوالات تحقیق.. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4- فرضیه های تحقیق.. 7

1-5-مراحل تحقیق.. 7

1-5-1- نوع روش تحقیق.. 7

1-5-2- روش گردآوری اطلاعات… 7

1-5-3- ابزار گردآوری اطلاعات… 7

1-5-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 7

1-6- جامعه آماری.. 8

1-7- مقطع زمانی.. 8

1-8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- محدودیت تحقیق.. 8

1-10- پیشینه تحقیق.. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- فرآیند بارش… 16

2-2- تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش… 17

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی

3-1- موقعیت… 19

3-2- توپوگرافی.. 21

3-3- اقلیم منطقه. 27

3-4-منابع آب… 65

3-5- حوزه های آبخیز سفیدرود گیلان. 70

3-5-1-آبدهی رودهای فرعی سفیدرود گیلان. 73

3-6- شیب… 78

3-7- خاک.. 78

3-8- زمین شناسی.. 82

3-9- پوشش گیاهی و کاربری اراضی.. 91

فصل چهارم: داده ها و روشها

4-1- داده ها 124

4-1-1-شبکه ایستگاههای هواشناسی دره سفیدرود. 94

4-1-2-بررسی کیفیت دادهها 98

4-1-3-بازسازی وتکمیل آمار. 98

4-1-4-بررسی بارندگی دره سفیدرود. 98

4-1-5-انتخاب زمان پایه مشترک.. 98

4-2- روش کار. 99

فصل پنجم: یافته های تحقیق

5-1- یافته های تحقیق.. 101

5-1-1-تحلیل بارندگی سالانه و ماهانه دره سفیدرود. 101

5-1-1-1-تحلیل بارندگی سالانه…….. 132

5-1-1-2-تحلیل بارندگی ماهیانه. 104

5-1-2- تعداد روزهای بارانی.. 122

5-1-3- حداکثر بارندگی 24 ساعته. 127

5-1-5-حداکثر بارش محتمل (PMP) 135

5-1-6-تغییرات بارندگی.. 136

فصل ششم: نتیجه گیری

6-1- نتیجه گیری.. 183

6-2 پاسخ فرضیه ها 156

چکیده

ریزشهای جوی یکی از مهمترین عوامل هواشناسی بوده زیرا کلیه منابع آبی در سطح منطقه از طریق این ریزشها تامین می گردد. مطالعات بارش از لحاظ جنبه های طبیعی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آثار بارش در بخشهای مختلف اقتصادی و… متفاوت بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری را در بخشهای مختلف بوجود آورد. نگارنده در این تحقیق با استفاده از روش معادله خط رگرسیون واستفاده از 19 ایستگاه به بررسی تغییرات بارش در دره سفیدرود پرداخته تا حساسیتهای اقلیمی بارش در محدوده مورد مطالعه را که نسبت به سال و ماه و فصل اتفاق افتاده مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که دره سفیدرود براساس روش شاخص بارندگی 30 سال از دوره آماری مورد مطالعه دارای وضعیت مختلفی در شمال و جنوب می باشد. که بر اساس این، دو تیپ اقلیمی با مقادیر مختلف بارش در آن مشاهده می شود. مقدار بارشهای سالانه در این دو تیپ اقلیمی روند متفاوتی داشته است. در شمال منطقه بارندگی نسبتا زیاد و در جنوب بارندگی کم می باشد. روند زمانی بارش نیز در این دو تیپ اقلیمی متفاوت است که بیشترین بارش در شمال در مهرماه و در جنوب در ماههای زمستان است. از نظر فصول نیز در شمال دره سفیدرود فصل پاییز دارای بیشترین بارندگی و در جنوب دره سفیدرود فصل زمستان دارای بیشترین بارندگی است.

واژگان کلیدی: بارش، سالانه، دره سفیدرود، ماهانه، فصلی

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد