پایان نامه بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه  آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی تطبیقی مدل تأویلی غزلیات دیوان حافظ از آیات قرآن مجید با هرمنوتیک شلایرماخر

 استاد راهنما:

دکتر محمد تقی یونسی رستمی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

« فهرست »

عنوان صفحه
 چکیده ………………………………………………………………………………………………………..  1
فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………… 2
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………..

1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

1-3-1 هدف کلی…………………………………………………………………………………………

1-3-2 اهداف جزئی……………………………………………………………………………………..

1-4 ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………….

1-5 پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………….

1-6 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………

1-7 روش تحقیق………………………………………………………………………………………….

1-8 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………

34

6

6

6

6

6

7

7

7

فصل دوم: بنیاد نظری ، هرمنوتیک و اندیشه های شلایرماخر ……………………………… 8
2-1  شلایر ماخر…………………………………………………………………………………………..2-1-1  زندگینامه شلایرماخر………………………………………………………………………….

2-1-2  معرفی آثار شلایرماخر………………………………………………………………………..

2-1-3  آراء و اندیشه های شلایرماخر……………………………………………………………..

2-2 هرمنوتیک……………………………………………………………………………………………..

2-2-1 تعریف لغوی هرمنوتیک ……………………………………………………………………..

2-2-2 مفهوم هرمنوتیک………………………………………………………………………………..

2-2-3 طبقه بندی هرمنوتیک…………………………………………………………………………..

2-2-3-1 هرمنوتیک از دیدگاه کاربرد آن…………………………………………………………

2-2-3-2 هرمنوتیک از دیدگاه دوره تاریخی…………………………………………………….

2-2-3-2-1 هرمنوتیک کلاسیک ……………………………………………………………………

2-2-3-2-2 هرمنوتیک مدرن یا فلسفی……………………………………………………………

2-2-3-2-3 هرمنوتیک پسامدرن…………………………………………………………………….

2-2-4 هرمنوتیک شلایر ماخر…………………………………………………………………………

2-2-5 نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر……………………………………………………………..

2-2-5-1 عمومیت سوء فهم…………………………………………………………………………..

2-2-5-2 زبان و هرمنوتیک……………………………………………………………………………

2-2-5-3  قواعد هرمنوتیکی…………………………………………………………………………..

2-2-5-4 دیالکتیک فهم…………………………………………………………………………………

2-2-5-5 چرخه هرمنوتیکی……………………………………………………………………………

2-2-6 میراث هایدگر…………………………………………………………………………………….

2-2-7 نقد هایدگر………………………………………………………………………………………..

2-2-8 هرمنوتیک گادامر………………………………………………………………………………..

2-2-9 هرمنوتیک نسبی گرای گادامر……………………………………………………………….

2-2-10 نقد گادامر……………………………………………………………………………………….

2-3  تاویل …………………………………………………………………………………………………

2-3-1 معنای اصطلاحی و لغوی تأویل…………………………………………………………….

2-3-2  پیشینه تاویل ……………………………………………………………………………………

2-3-3  شرایط تأویل…………………………………………………………………………………….

2-3-4 انواع تأویل ………………………………………………………………………………………

99

10

10

12

12

12

13

13

15

15

16

17

18

20

20

21

23

23

24

26

27

27

30

31

32

32

33

35

36

فصل سوم: حافظ و دیوان …………………………………………………………………………….. 37
3-1  حافظ………………………………………………………………………………………………….3-1-1  نیاکان حافظ ……………………………………………………………………………………

3-1-2  زندگینامه حافظ…………………………………………………………………………………

3-1-2-1  نوجوانی و جوانی حافظ ………………………………………………………………..

3-1-2-2  فراگیری دانش حافظ…………………………………………………………………….. 

3-1-2-3  عصر تولد حافظ ………………………………………………………………………….

3-1-3  دانش و هنر حافظ ……………………………………………………………………………

3-1-3-1 حافظ از مدرسه تا درسگاه ……………………………………………………………..

3-1-3-2 حفظ قرآن حافظ …………………………………………………………………………..

3-1-4 وضع عمومی شعر در عصر حافظ ……………………………………………………….

3-1-5  درباره عرفان و مقام عرفانی حافظ ………………………………………………………

3-1-6  ویژگی های شعر حافظ………………………………………………………………………

3-1-6-1  رمز پردازی و حضور سمبولیسم غنی در شعر حافظ……………………………

3-1-6-2  عشق انسانی حافظ………………………………………………………………………..

3-1-6-3  طنز …………………………………………………………………………………………….

3-1-6-2  ایهام و ابهام ………………………………………………………………………………..

3-1-6-3  جهان بینی حافظ ………………………………………………………………………….

3-1-6-4  راز موفقیت حافظ………………………………………………………………………….

3-1-7  تاویل پذیری شعر حافظ……………………………………………………………………..

3838

38

39

44

44

45

45

46

46

47

49

49

50

51

51

52

54

54

فصل چهارم: تطبیق اندیشه های حافظ و شلایرماخر ………………………………………….4-1 تأویل از دیدگاه حافظ…………………………………………………………………………….

4-2 دلایل و شواهد انطباق اشعار و ابیات حافظ بر قرآن مجید ……………………………

4-3 تاثیر قرآن در اشعار حافظ………………………………………………………………………..

4-3-1 ترجمه الآیات بالابیات…………………………………………………………………………

4-3-2  تضمین شعری آیات…………………………………………………………………………..

4-3-3  استفاده از تلمیحات قرآنی…………………………………………………………………..

4-4 انطباق شعر حافظ بر آیات قرآن………………………………………………………………..

4-5 چگونگی اقتباس حافظ از قرآن………………………………………………………………..

4-5-1 اقتباس مستقیم……………………………………………………………………………………

4-5-2 اقتباس غیر مستقیم………………………………………………………………………………

4-6 تداعی معانی………………………………………………………………………………………….

4-7 اندیشه ها و افکار قرآنی حافظ…………………………………………………………………

5657

58

59

59

62

62

62

64

64

66

67

 

67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد …………………………………………………………………. 103
5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 104
5-2پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………….. 105
منابع …………………………………………………………………………………………………………. 106 

چکیده

هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و تأثیرپذیری فراوانش از آیات قرآن کریم و با هدف رسیدن وجوه نقاط مشترک این دو اندیشمند مسیحی و مسلمان – در غرب و شرق – به بررسی تطبیقی ابیات دیوان حافظ که قسمت اعظمی از آنها متأثر و مأخوذ از آیات قرآن مجید است با استفاده از روش تحقیقی- تحلیلی پرداخته ایم . در این پژوهش نشان داده شده بین دیدگاه حافظ و شلایرماخر وجه مشترک وجود دارد چون هردو اندیشمند از طریق استنباط تاویلی (هرمنوتیکی) به کتاب آسمانی ، عهدین و قرآن ،توجه داشته اند و حافظ در اشعارش هم به مباحث عمده هرمنوتیک فلسفی توجه داشته و هم عملاً دست به تأویل زده است ، در نظر شخصی و شهودی او آنچه تأویل می پذیرد متشابهات است و محکمات قرآن تأویل نمی پذیرد و شلایرماخر نیز برای نخستین بار هرمنوتیک غرب را در کتب مقدس وارد ساخته است .

کلید واژگان :  قرآن ، کتاب مقدس ،تأویل ، دیوان حافظ ، شلایرماخر ، هرمنوتیک

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید