پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

دانشگاه آزاد اسلامی بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

 

استاد راهنما:

دکتر حسین زینلی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-4-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10

1-5-  سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش……………………………………………………………..11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-  الگو چیست؟………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-  معرفی الگوهای تدریس……………………………………………………………………………………………15

2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو…………………………………………………………………………………………16

2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………..16

2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………………..17

2-3-3-  کاربرد الگو………………………………………………………………………………………………….21

2-4-  پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………21

2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….24

2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………..25

2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..29

2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی………………………………………………….29

2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی……………………………………………..30

2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………30

2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………30

2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………….31

2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………31

2-5-  مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………32

2-6-  محیط های یادگیری…………………………………………………………………………………………………32

2-6-1-  رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………………………32

2-6-2-   رویکرد انفرادی……………………………………………………………………………………………32

2-6-3-  رویکرد مشارکتی………………………………………………………………………………………….32

2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………….33

2-6-5-  دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی……………………………………………………………34

2-6-6-  روشهای یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………….36

2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو………………………………………………..42

2-7-1-  نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو……………………………………………………………46

2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………………………..48

2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………….48

2-8-  روش یادگیری در حد تسلط ……………………………………………………………………………………51

2-8-1-  مفهوم تسلط…………………………………………………………………………………………………51

2-8-2-  مراحل روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………..52

2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………53

2-8-4-  محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………..53

2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) …………………………………………………………………….53

2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری…………………………………………………………………………..55

2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9-  خانواده الگو های انفرادی ………………………………………………………………………………………..60

2-9-1-  روش های آموزش انفرادی…………………………………………………………………………….61

2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن……………………………………………………………………62

2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر…………………………………………………………..64

2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم………………………………………………………………65

2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر………………………………………………………………..66

2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط…………………………………………………………………………68

2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط…………………………………………69

2-11-  سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….70

     2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….70

     2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………..72

2-12-  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….74

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………76

3-2-  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………..77

3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..78

3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم: نتایج

4-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-  یافته­های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….86

4-3-  فرضیه  اصلی اول……………………………………………………………………………………………………86

4-4-  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….89

4-5-  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..95

5-2-  بحث و نتیجه‎گیری…………………………………………………………………………………………………..97

5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو)………………………………………………………………………98

5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط)……………………………………………………………………………98

5-5-  فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..100

5-6-  محدویت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….101

5-7-  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………..101

5-8-  پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………101

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………104

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست ها

پیوست الف

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..107

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (4-1) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی (روش تدریس جیک ساو فرضیه 1)…………………………………………………………………………………………………………….86

جدول (4-2) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی روش تدریس جیک ساو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول (4-3) نتایج آزمون کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیک ساو بر پیشرفت تحصیلی……………………………88

جدول(4-4) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی( در حد تسلط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول(4-5) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی در حد تسلط……………..89

جدول(4-6) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی………….91

جدول(4-8) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی…………………………………92

جدول(4-9) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روشهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط………………………92

.

چکیده:                                                                                                                                

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.