پایان نامه بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزشی پژوهشی

 

گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی

بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

 

استاد راهنما

دکتر محمد کاظم مسلمی

 

اساتید مشاور

دکتر تحویلدار

مهدی راعی

پاییز 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

فصل اول:معرفی پژوهش

1-1            مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2            اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3            سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4            فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5            محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6            واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: دانستنیهای موجود در پژوهش

بخش اول:چارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

بخش دوم:مروری بر مظالعات انجام شده

1.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36.

2.مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37.

فصل سوم:مواد و روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

فصل چهارم:نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

فهرست جداول

جدول 1-4 :فراوانی و درصد فراوانی بیماران موجود در 2 گروه………………………………………………………………………………………………45

جدول 2-4 :نمودار فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد مطالعه……………………………………………………………………………………………45

جدول 3-4 :فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد به تفکیک در هرگروه………………………………………………………………………………..46

جدول 4-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران مطالعه…………………………………………………………………………..48

جدول 5-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران در هر گروه…………………………………………………………………..48

جدول 6-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate  در بیماران مورد مطالعه…………………………………………………………………..50

جدول 7-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در هر گروه

و……

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد