پایان نامه بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

استاد راهنما:

دکتر علی احمد ناصح

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

. تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………….. 1

2.سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 1

3.ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. 1

4.فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………. 2

5.هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

بخش اول: زندگینامه ابن تیمیه…………………………………………………………………………………. 3

 1. شرح حال……………………………………………………………………………………………………… 3
 2. نظر بزرگان اهل سنت در مورد ابن تیمیه……………………………………………………………. 6

2-1. انتقاد تند ذهبی از ابن تیمیه………………………………………………………………….7

2-2. ابن حجر عسقلانی و نسبت نفاق به ابن تیمیه………………………………………… 8

2-3. سبکی بدعت گزار دانستن ابن تیمیه …………………………………………………… 8

2-4. گمراه و گمراه گر شمردن ابن تیمیه از سوی ابن حجر مکی……………………… 9

 1. آثار……………………………………………………………………………………………………………. 9

الف) در تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 9

ب) در عقاید……………………………………………………………………………………………….. 9

ج) در فقه………………………………………………………………………………………………….. 10

د) مؤلفات…………………………………………………………………………………………………. 10

بخش دوم: زندگینامه ابن قیم…………………………………………………………………………………. 10

 1. شرح حال………………………………………………………………………………………………….. 10
 2. شاگردان……………………………………………………………………………………………………. 13
 3. آثار ……………………………………………………………………………………………………….. 14

الف) در تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 14

ب) در عقاید………………………………………………………………………………………………. 14

ج) درفقه……………………………………………………………………………………………………. 15

د) در عرفان……………………………………………………………………………………………….. 15

هـ)سایر مولفات………………………………………………………………………………………….. 15

بخش سوم: سلفیه…………………………………………………………………………………………………. 16

 1. معنای سلفیه……………………………………………………………………………………………….. 16

الف) تعریف سلفیه از دیدگاه موافقان……………………………………………………………… 16

ب) تعریف سلفیه از دیدگاه مخالفان……………………………………………………………….. 17

 1. تاریخچه سلفیه……………………………………………………………………………………………. 18
 2. روش فکری سلفیه………………………………………………………………………………………. 19
 3. ظهور وهابیت…………………………………………………………………………………………….. 20

بخش چهارم اهل حدیث………………………………………………………………………………………… 24

 1. زمینه های پیدایش اهل حدیث……………………………………………………………………….. 25

الف) مستندات نبوی……………………………………………………………………………………. 25

ب) مستندات اثری……………………………………………………………………………………… 26

 1. بزرگان اهل حدیث………………………………………………………………………………………. 29
 2. اصول اهل حدیث……………………………………………………………………………………….. 31

3-1. منع تأویل………………………………………………………………………………………… 31

الف) فرقه های اهل حدیث در منع تأویل……………………………………………………. 31

ب) منع تأویل در سیر تاریخی…………………………………………………………………. 32

ج) نظر ابن تیمیه در خصوص تأویل………………………………………………………….. 33

د) نظریه علامه طباطبایی………………………………………………………………………… 34

3-2. ظاهرگرایی……………………………………………………………………………………….. 36

3-3 دور دانستن ساحت عدل الهی از هرگونه اندیشه و نظر………………………………. 37

3-4. رویت خدا………………………………………………………………………………………… 38

3-5. ایمان هم قول است و هم عمل………………………………………………………………… 38

3-6. اعتقاد به افضلیت ابوبکر و عمر………………………………………………………………. 38

نقد وبررسی……………………………………………………………………………………………….. 38

فصل دوم: دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه وابن قیم در اصول اعتقادات

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد