پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه مدیریت صنعتی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
عنوان:
بررسی تأثیر سیستم¬های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی¬گری مدیریت دانش در شرکت سایپا

استاد راهنما:
دکتر مهدی رجبی

شهریور ماه 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
هدف ازپژوهش حاضر بررسی تأثیر سیستم¬های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی¬گری مدیریت دانش در شرکت سایپا اصفهان می¬باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان اداری نمایندگی های سایپا در اصفهان که در سال تحصیلی 94 مشغول به خدمت می‌باشند. در مجموع تعداد آن¬ها 460 نفر می¬باشند. نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان 210 نفر می¬باشد. پرسش نامه ها به روش خوشه ای تصادفی بین کارکنان اداری نمایندگی های سایپا در شهر اصفهان توزیع شد که از این تعداد 210 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش از سه پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (مقیمی،1390) در 19 گویه ، زنجیره تأمین (ابراهیمی،1386) در 18 گویه و مدیریت دانش (بردبار،1391) در 33 گویه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.که برای گویه های متغیر ها به ترتیب 92/0 برای متغیر زنجیره تأمین، 934/0برای متغیر سیستم اطلاعاتی و 902/0برای متغیر مدیریت دانش بدست آمد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین و مدیریت دانش تأثیر معناداری وجود نداشت ولی بین مدیریت دانش و زنجیره تأمین تأثیر معنادار وجود دارد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.