پایان نامه بررسی برهمکنش کمپلکس های ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

دانشکده علوم

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc” “

شیمی معدنی

عنوان:

بررسی برهمکنش کمپلکسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA

استاد راهنما:

دکتر علیرضا گلچین

استاد مشاور:

دکترحبیبه حداد دباغی

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه………………………………………. 1

1-1- داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی………………………………………. 3    

2-1 ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم……………………………………….3                                                                 

1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم………………………………………. 4

3-1- ساختمان DNA ……………………………………….

1-3-1- DNA معمولاً به صورت مارپیچ مضاعف است………………………………………. 12

2-3-1- – توالی بازهای دو زنجیره DNA مکمل یکدیگر است……………………………….. 13

3-3-1- کار DNAدر سلول‌ها ……………………………………….14

4-3-1- حالتهای DNA در شرایط متفاوت……………………………………….20  

4-1-همانندسازی DNA ……………………………………….

5-1-متیلاسیون DNA……………………………………….

1-5-1-نقش متیلاسیون DNAدر وقوع بدخیمی‏های خونی……………………………………….29

6-1-استخراج DNAاز باکتری های گرم منفی………………………………………. 30

7-1-تاثیر حلالهای مختلف بر روی برهمکنشهای DNA……………………………………….

8-1-حلالپوشی نوکلئوزیدها در مخلوط حلالهای آلی و ارتباط آن با جفت بازهایDNA……………

9-1-برهمکنش ترکیبات آلی قلع با DNA……………………………………….

10-1-برهمکنش یون های فلزی و اسیدهای نوکلئیک ……………………………………….37

11-1-پیوند شدن لیگاند به ماکرومولکول………………………………………. 38

فصل دوم: مواد وروشها

1-2مواد شیمیایی ………………………………………. 41

2-2روش ها………………………………………. 41

3-2آزمایشات ویسکوزیته………………………………………. 43

فصل سوم: برهمکنش کمپلکس دی فنیل دی کلرید قلع با DNA

1-3سنجش پیوندی کمپلکس DNA-SnCl2(Ph)2 ……………………………………….

2-3آنالیز جایگاه های پیوندی  SnCl2(Ph)2  در بر هم کنش با DNA…………………….

3-3بررسی های ویسکوزیته………………………………………. 54

4-3تاثیر نانو ذرات نقره بر پیوند لیگاند با DNA……………………………………….

فصل چهارم: برهمکنش کمپلکس دی متیل دی کلرید قلع با F.S DNA

1-4سنجش پیوندی کمپلکس F.S DNA -SnCl2(Me)2 ……………………………………….

2-4آنالیز جایگاه های پیوندی  SnCl2(Me)2   در بر هم کنش با DNA………………………

3-4بررسی های ویسکوزیته ……………………………………….65

هدف از کار ………………………………………. 67

پیشنهاد………………………………………. 68  

فهرست منابع و مراجع ………………………………………. 70

چکیده:

در این مطالعه برهمکنش ترکیب دی فنیل دی کلرید قلع با Calf thymus DNA با استفاده از نانوذرات نقره و  ترکیب دی متیل دی کلرید قلع با Fish sperm DNA در250C و 7= pH   با استفاده از روشهای مختلف شامل طیف سنجی های ماوراءبنفش –مرئی UV-Vis) ) ، و اندازه گیری ویسکوزیته مطالعه شده است .

بررسی جایگاههای پیوندی لیگاند SnCl2(Ph)2 با استفاده از نمودارهای اسکاچارد و هیل نشان می دهد که دی فنیل دی کلرید قلع با برهمکنش با جایگاههای بیرونی همانند گروههای فسفات بر هم کنش دارد. بدون حضور نانو ذرات نقره اتصال لیگاند به DNA  امکان پذیر نمی باشد. در بررسی های انجام شده علیرغم نامحلول بودن لیگاند SnCl2(Ph)2 در حلال آب ، اتصال به DNA اتفاق می افتد و در غلظتهای بسیار پایین لیگاند تا حد بالایی این برهمکنش راسبب می شود.

همچنین برای لیگاند  SnCl2(CH3)2 بررسی جایگاههای پیوندی نشان می دهد که لیگاند دی متیل دی کلرید قلع ابتدا با جایگاه های بیرونی DNA همانند گروههای فسفات برهمکنش دارد و درنهایت شروع به متصل شدن به گروه های بازی می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.