پایان نامه بررسی ارتباط چند شکلی­های ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد

چکیده

 

پیوند کبد راه درمانی مناسبی برای بیماران مبتلا به بیماری های کبدی است. علیرغم پیشرفت چشمگیر این روند درمانی، هنوز به دلیل پاسخ ایمنی فرد دریافت کننده بافت در برابر بافت پیوندی، رد پیوند اتفاق می افتد و عامل اصلی عدم موفقیت این روش است. کبد پیوندی مستعد قرار گرفتن در معرض رد حاد به دلایل متفاوت از جمله استرس­های اکسیداتیو است. آنزیم­های  NQO1و CAT از جمله آنزیم­های آنتی­اکسیدان هستند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط چندشکلی­­های NQO1 C609T (rs1800566) و CAT C-262T (rs1001179) با رد حاد پیوند کبد است. در این مطالعه 217 بیمار دریافت کننده پیوند کبد که 47 نفر از آن­ها دارای رد حاد بودند و 217 فرد سالم به عنوان کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. سپس ژنوتیپ ها توسط روش PCR-RFLP تعیین شد و داده­ها توسط نرم­افراز  آماری SPSS تحلیل شدند. پس از بررسی فراوانی آللی و ژنوتیپی در چندشکلی CAT C-262T بین دو گروه بیماران کبدی منجربه پیوند کبد و شاهد و همچنین بیماران دارای رد حاد و فاقد رد حاد پیوند کبد تفاوت معناداری مشاهده نشد. به عبارت دیگر فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن CAT  در چندشکلی یاد شده در بروز بیماری­های کبدی منجر به پیوند و همچنین رد حاد پیوند کبد نقشی ندارد. در بررسی ژنNQO1   نیز اختلاف معناداری میان دو گروه شاهد و بیماران کبدی منجربه پیوند کبد مشاهده نشد. اما بررسی ها در بین بیماران پیوندی دارای رد حاد و فاقد رد حاد نشان داد ژنوتیپ TT نسبت به حضور حداقل یک آلل C (CC+CT) به میزان 92/3 برابر احتمال رد حاد پیوند کبد را  افزایش می دهد(92/3OR=، 08/1-20/14CI=، 037/0P=). این بدین معنی است که ژنوتیپ TT باعث کاهش فعالیت NQO1 شده که منجر به بالا رفتن استرس های اکسیداتیو می شود و در نهایت باعث رد پیوند کبد می شود.

واژگان کلیدی: پیوند کبد، رد حاد، استرس اکسیداتیو، CAT، NQO1

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل اول مقدمه

1-1 کبد. 2

1-2 رد پیوند. 3

1-2-1 رد فوق حاد. 3

1-2-2 رد حاد. 4

1-2-3 رد مزمن.. 4

1-2-4 رد حاد پیوند کبد. 4

1-2-4-1 اپیدمیولوژی رد حاد پیوند کبد. 5

1-2-4-1-1 آنتی بادیهای ضد HLA.. 6

1-2-4-1-2 آنتی بادی علیه آنتی ژنهای گروه خونی.. 6

1-2-4-1-3 افزایش سن اهداکننده و دریافت کننده پیوند. 7

1-2-4-1-4 اهدا کننده بافت… 7

1-3 استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت ها 7

1-3-1 کاتالاز. 8

1-3-2 کوئینون اکسیدوردوکتاز1 NAD(P)H (NQO1): 10

1-4 هدف.. 11

1-5 فرضیه: 12

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل دوم مروری بر مطالعات انجام شده

2-1 مطالعات انجام شده بر روی ژن کاتالاز. 14

2-2 مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1. 17

2-3 مطالعات پیشین انجام شده در خصوص پیوند کبد: 18

 

فصل سوم روش کار

3-1 نمونه گیری: 21

3-2 وسایل مورد نیاز. 22

3-2-1 محلولهای استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه خون کامل.. 22

3-2-2 محلولهای استفاده شده جهت استخراج  DNA از نمونه بافی کت… 22

3-2-3 مواد لازم جهت انجام  PCR.. 22

3-2-4 مواد لازم جهت انجام الکتروفورز. 22

3-2-5 مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود کننده. 23

3-3 استخراج DNA از خون محیطی.. 23

3-4 استخراج DNA از بافی کت با کیت DNP. 23

3-5  PCR.. 24

3-6 الکتروفورز. 27

3-7 رنگ آمیزی ژل.. 28

3-7 تحلیل آماری.. 29

فصل چهارم نتایج

4-1 مشخصات افراد شرکت کننده در این مطالعه. 31

4-2 نتایج حاصل از بررسی ریسک فاکتور های دخیل در رد پیوند کبد و مشخصات بیماران.. 31

عنوان                                                                                                 صفحه

 

4-3 نتایج حاصل از بررسی چند شکلی ژن CAT درافراد سالم و بیماران پیوند کبد. 33

4-4 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار در ژن کاتالاز. 34

4-5 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوند و بیماران فاقد رد حاد پیوند در ژن کاتالاز  35

4-6 نتایج حاصل از بررسی چند شکلی ژن NQO1 درافراد سالم و بیماران پیوند کبد. 35

4-7 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار ژن NQO1. 36

4-8 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوند و بیماران فاقد رد حاد پیوند در ژن NQO1  37

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 39

5-2 پیشنهادات: 43

 فهرست منابع.. 44

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول3-1: مشخصات گروه شاهد و کنترل.. 21

جدول 3-2: مواد مورد نیاز جهت تهیه مخلوط واکنش PCR.. 24

جدول 3-3: برنامه تنظیم شده برای واکنش PCRجهت تکثیر ژن NQO1. 25

جدول 3-4: قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های  چندشکلی ژنتیکی NQO1. 26

جدول 3-5: برنامه تنظیم شده برای واکنش PCRجهت تکثیر ژن CAT. 26

جدول 3-6:  قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های  چندشکلی ژنتیکی CAT. 27

جدول 1-4  بررسی ریسک فاکتورهای دخیل در رد پیوند کبد و مشخصات بیماران.. 32

جدول 2.4-  بررسی ریسک فاکتورهای کمی دخیل در رد پیوند کبد و مشخصات بیماران.. 32

جدول 4-3 مقایسه ژنوتیپ های ژن کاتالاز در گروه سالم و بیمار پیوند کبد. 33

جدول 4-4 آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژن کاتالاز. 34

در بین گروه سالم و بیماران پیوند کبد. 34

جدول 4-5 آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن کاتالاز در بین بیماران پیوند کبد  35

جدول 4-6 مقایسه ژنوتیپ های ژن NQO1  در گروه سالم و بیمار پیوند کبد. 36

جدول 4-7 آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی ژنNQO1  در بین گروه سالم و بیماران پیوند کبد  36

جدول 4-8 آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن NQO1 در بین بیماران پیوند کبد  37

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید