پایان نامه بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت در سال 1389

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی گیلان

دانشکده پرستاری مامائی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش کودکان)

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی  بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت در سال 1389

استاد راهنما:

سرکار خانم کلثوم فداکار سوقه

استاد مشاور:

سرکار خانم مریم نیکنامی

استاد مشاورآمار:

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: تولد نوزاد کم وزن یکی از جدی ترین مشکلات بهداشتی جهان محسوب می گردد که فشار فوق العاده ای را بر سیستم خدمات بهداشتی و افراد خانواده تحمیل می کند. از عوامل مادری مرتبط با کم وزنی ، سبک زندگی مادر در دوران بارداری ، مهمترین و بیشترین نقش را بر وزن زمان تولد نوزادان دارد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه همگروهی تاریخی است. واحدهای مورد پژوهش شامل 1177 مادری بودند که به مراکز یا پایگاه های بهداشتی جهت مراقبت های بعد از زایمان یا انجام واکسیناسیون کودک خود تا دو ماهگی مراجعه کرده و دارای پرونده بهداشتی بودند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای سه قسمتی در مورد سبک زندگی مادران در دوران بارداری بود که با مشاهده پرونده بهداشتی مادران و مصاحبه سازمان یافته از واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. واحدهای موردپژوهش بر اساس وزن زمان تولد نوزادان به دو گروه مادران نوزادان  کم وزن (2500 گرم و کمتر) و مادران نوزادان با وزن طبیعی (بیشتر از 2500 گرم تا 4000 گرم) دسته بندی شدند.

نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین سبک زندگی مادر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (004/0>P) . همچنین در مورد هر یک از حیطه های سبک زندگی نیز ، بین وضعیت تغذیه (008/0>P) ، فعالیت و استراحت (001/0>P) و روابط اجتماعی (0001/0>P) مادر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد در حالی که بین نحوه ی مقابله با استرس و مراقبت از خود در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.

نتیجه‌گیری: با توجه به سبک زندگی و حیطه های وضعیت تغذیه ، فعالیت و استراحت و رابط اجتماعی در دوران بارداری مرتبط با کم وزنی نوزاد ، اهمیت نقش مسئولین امور بهداشتی در افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه سبک زندگی مناسب در دوران بارداری بیش از پیش محرز می گردد تا از نتایج حاصل از تولد نوزاد کم وزن پیشگیری به عمل آید.

کلمات کلیدی: آبستنی / آموزش پرستاری / سبک زندگی / مادران / نوزادان کم وزن / وزن نوزاد هنگام تولد

فهرست مطالب

عناوین                                                                         صفحه

فصل اول

     زمینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………..9

اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)……………………………………………15

سئوالات و فرضیه پژوهش…………………………………………………………………..15

تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………..16

پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………….19

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………..20

فصل دوم

    چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………..22

مروری بر مطالعات……………………………………………………………………………41

فصل سوم

نوع پژوهش……………………………………………………………………………………58

و……

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد