پایان نامه بررسی اثر عصاره آبی – الکلی برگ گردو Juglans regia L. بر روی سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر

چکیده

 

بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ گردو Juglans regia L.  بر روی سیستم قلب و عروق در موش صحرایی نر

 

 افزایش فشار خون یکی از شایع ترین بیماری های صده­ی اخیر با عوارض متعدد می­باشد.گزارش های زیادی از مصرف برگ گردو (Juglans regia L.) در درمان بیماری های افزایش فشار خون، دیابت و … به صورت سنتی وجود دارد. مهمترین ترکیبات فنلی در برگ گردو نفتوکینون و فلاونوییدها در نظر گرفته می شوند. به منظور تعیین برخی از اثرات برگ گردو (Juglans regia L.) بر روی فشار خون مطالعه حاضر با روش زیر انجام شد: 15 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با محدوده ی وزنی 180 – 250 گرم مورد استفاده قرار گرفتند. رت­ها به وسیله تزریق داخل صفاقی یورتان 2/1 گرم بر کیلوگرم بیهوش شدند، بعد از تراکئوستومی، سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب برای تزریق دارو و اندازه گیری فشار خون کانول گذاری شدند. سپس کانول شریانی جهت ثبت فشار شریانی و ضربان قلب به ترنسدیوسر فشار مرتبط با دستگاه Power lab مجهز به سیستم A-to-D متصل شد. پارامترهای فشار خون (فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستول و فشار دیاستول) و ضربان قلب قبل و بعد از تزریق درون وریدی عصاره آبی- الکلی برگ گردو و حلال عصاره و همچنین استیل کولین و آدرنالین ثبت گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه میانگین داده ها از تست paired samples T- test با در نظر گرفتن سطح معنی داری P˂0.05 استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی این است که تزریق درون وریدی عصاره برگ گردو سبب کاهش فشار میانگین سرخرگی، فشار سیستولی، فشار دیاستولی و همچنین ضربان قلب در مقایسه با حالت شاهد و کنترل می شود. همچنین کاهش معنی دار فشار خون در حضور عصاره و آدرنالین و عصاره و استیل کولین در مقایسه با حالت کنترل مشاهده گردید. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که عصاره آبی- الکلی برگ گردو دارای اثر کاهندگی فشار خون است که این اثر به نظر می رسد ناشی از هم سو عمل کردن با سیستم کولینرژیک و احتمالا مهار سیستم آدرنرژیک باشد.

واژگان کلیدی: برگ گردو، ضربان قلب، فشار خون

 فصل اول

مقدمه

افزایش فشار خون یکی از شایع ترین بیماری های عصر حاضر با عوارض متعدد می باشد. فشار خون بالا یک عامل خطر عمده برای بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی احتقانی قلب، سکته مغزی و بیماری کلیوی است. بروز فشار خون بالا با افزایش سن شایع تر می شود و همچنین شیوه زندگی به عنوان مثال الگوی غذایی به عنوان عوامل موثر بر فشار خون بالا نقش دارند (Hermansen. 2000).

گروه های مختلفی از داروهای ضد فشار خون وجودارند که شامل دیورتیک ها، ضد آدرنرژیک ها، متسع کننده های عروقی و مهار کننده های آنزیم آنژیوتانسین می باشند. درمان بر پایه­ی گیاهان دارویی به طور معمول در مقایسه با درمان بر پایه­ی داروهای شیمیایی، ارزان­تر، آسان­تر و در دسترس­تر است و در برخی از موارد عوارض جانبی کمتری را به همراه دارد. از طرفی تمایل مردم به مصرف داروهای گیاهی بیشتر از داروهای شیمیایی است.

همزمان با پیدایش انسانها، استفاده از گیاهان دارویی نیز آغاز شد. با مطالعه در تمدن قدیمی به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان دارو، سم، مواد پاک کننده و رنگ، بر می خوریم. تاریخچه گیاهان دارویی به طور دقیق مشخص نیست و در طول تاریخ استفاده از گیاهان دارویی با خرافات و آداب خاصی همراه بوده است. مصری ها وچینی ها از اولین اقوامی هستند که از حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح از گیاهان به عنوان دارو استفاده می کردند. تئوفراست یکی از شاگردان ارسطو بنیانگذار مکتب درمان با گیاه است. دیوسکورید در قرن اول میلادی مجموعه ای را مشتمل بر خواص دارویی 600 گیاه جمع آوری نمود که این اثر منشا بسیاری از مطالعات در قرون بعد گردید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید