پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر بار باکتریایی محتویات و موکوس روده و ترکیب جمعیت میکروبی روده  فیل ماهیان (Huso huso) می باشد. در این مطالعه فیل ماهیان با  میانگین وزنی 5±133 گرم در 18 مخزن پرورشی (300 لیتری) توزیع و به مدّت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. منبع پروتئین و روغن جیره گروه شاهد شامل پودر ماهی و روغن ماهی بود و پنج جیره آزمایشی شامل 80 درصد ترکیب روغن های گیاهی و 20 درصد روغن ماهی و صفر، 40، 60، 80 و 100 درصد پودر ماهی با ترکیب پروتئین های گیاهی می باشد. نتایج نشان داد جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی تا 80% با ترکیب منابع پروتئین گیاهی به همراه جایگزینی 80% روغن ماهی با ترکیب روغن های گیاهی اختلاف معنی داری را در شاخص وزن نهایی ماهیان (17±235 گرم) پس از 60 روز تغذیه با جیره های آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد (10±1/256 گرم) نداشت (05/0P>). شاخص وزن نهایی ماهیان با جایگزینی 100% پودر ماهی به همراه 80% روغن ماهی با ترکیب روغن های گیاهی  (11±7/225 گرم) در مقایسه با سایر گروههای آزمایشی و همچنین گروه شاهد بطور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). جایگزینی 80% روغن ماهی با ترکیب روغن های گیاهی سبب کاهش معنی دار میزان بار باکتریایی محتویات روده ماهیان شد. همچنین در میزان بار باکتریایی موکوس روده ماهیان و نسبت ترکیب باکتری های باسیل گرم منفی (آئروموناس)، باسیل گرم مثبت (کورینه باکتریوم) و کوکسی های گرم مثبت (میکروکوکوس و انتروکوکوس)  تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. جایگزینی سطوح مختلف پودر ماهی به همراه 80% روغن ماهی با منابع گیاهی باعث کاهش معنی دار بار باکتریایی محتویات و موکوس روده ماهیان در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0P<).

1- کلیات

1-1- مقدمه

آبزی پروری در راستای تأمین نیازهای غذایی انسان و استفاده از مواد پروتئینی با منشأ حیوانی که کیفیّت مطلوب دارند از اهمیّت بسزایی برخوردار است. مطابق برآورد سازمان خواروبار جهانی، میزان تقاضای ماهی برای مصارف انسانی حدود 110 میلیون تن در سال 2010 و سهم آبزی پروری در تولید کل جهانی 38 درصد می باشد. با توجه به بالا بودن میزان تولید در برخی گونه ها و آسان بودن تولید آبزیان در مقایسه با سایر فرآورده های پروتئینی و بالا بودن ارزش غذایی آنها، امروزه آبزی پروری به عنوان یکی از سریع ترین فعالیتهای موثر در افزایش تولید غذا مورد توجه قرار گرفته است (Hasan, 2002). همچنین آبزیان یکی از با ارزش ترین منابع تولید پروتئین و سایر مواد مغذی در رژیم غذایی بسیاری از جوامع و کشورها می باشند. براساس گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سالهای اخیر میزان صید و تولیدات حاصل از فعالیت های آبزی پروری برای بیش از 6/2 بیلیون نفر از جمعیت کره خاکی غذا تامین نموده است که این مقدار معادل حدود 20 درصد از سهم گوشت سایر حیوانات در جیره انسانی می باشد. در سال های 2005 ، 2006 و 2007 تولیدات شیلاتی (صید و آبزی پروری ) به ترتیب به 142 ، 160 و 175 میلیون تن رسید و سهم تولیدات آبزی پروری در سال 2006 بیش از 60 میلیون تن بالغ گردید. در سال 2010 میزان صید (88 میلیون تن) و تولیدات آبزی پروری (59 میلیون تن) در مجموع 148 میلیون تن گزارش شد. از این مقادیر تقریباً 75 درصد برای مصارف انسانی و 25 درصد برای مصارف غیرماکول استفاده شدند. این در صورتی است که از سال 2004 سهم مصارف انسانی روند افزایشی داشته است. در سالهای اخیر میزان صید آبزیان کمتر از 88 میلیون تن می باشد و در آینده انتظار می رود با کاهش 50 درصد ذخایر به دلیل صید و بهره برداری بی رویه، تولیدات آبزی پروری شتاب فزاینده ای داشته باشد. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی برآورد شده است که تنها 25 درصد از ذخایر طبیعی قابل برداشت می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید