پایان نامه ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی (نمونه­ی موردی: شهر خوی)

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

عنوان:

ایده­ی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامه­ریزی شهر ایرانی-اسلامی

(نمونه­ی موردی: شهر خوی)

 

استاد راهنما:

دکتر صدیقه لطفی

استاد مشاور:

دکتر رحیم­بردی آنامرادنژاد

بهمن 1393

فصل اول: کلیات تحقیق

-1.­ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3-­ سؤال‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-­ پیشینه­ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-­ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-­ حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-­ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-8-­ معرفی الگو یا روش کار………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-9-­ نارسایی ها و مشکلات عمده­ی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-­ مقدمه­13

2-2-­ شهر و نظریه­های اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-­ مکتب آرمان­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-2-­ مکتب اصلاح­گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-3- مکتب شیکاگو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-4-­ مکتب مدرنیسم……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-5-­ مکتب فرامدرنیسم………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-6-­ مکتب فرهنگ گرایی………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-7-­ مکتب طبیعت­گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-8-­ مکتب فلسفه­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-9-­ مکتب فن­گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-10-­ مکتب آمایش انسانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-­ معماری اسلامی و نماد­های بارز آن……………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-1-­ درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-3-2-­ برخی از نمادهای معماری اسلامی…………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-2-1-­ گنبد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2-2-­ طاق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-2-3-­ مفهوم امام یا پیشوا…………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-3-2-4-­ نور و رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-2-5-احجام سه گانه­ی کروی……………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-2-6- دایره ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4- مباحثی در علوم رفتاری و روانشناسی محیط………………………………………………………………………………………… 21

2-4-1- پدیدار شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2-­ مفهوم مکان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4-3-­ هویت مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-4-­ حس مکان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-5-­ حس لامکانی یا احساس بی­مکانی…………………………………………………………………………………………………… 24

2-4-6-­ حافظه­ی جمعی……………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-7-­ خرد جمعی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-4-8-­ شعور و حافظه­ی جمعی…………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-5-­ وجه سوم در هستی­: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” ………………………………………………………………………………………. 26

2-5-1-­ نظریه­ی شعور………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-5-2-­ پزشکی هومیوپاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-6-­ استفاده از نظریه­ی شعور و تشریح شعور در حوزه­ی کلام……………………………………………………………………… 28

2-6-1-­ شعور در کلام………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-2-­ شعور مثبت و منفی………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-6-3-­ تشعشع در کلام……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-6-4-­ تشعشع شعوری……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-6-5-­ شارژ شعوری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-6-­ روح جمعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-7-­ شواهد تذکر به ” روح جمعی ” در قرآن………………………………………………………………………………………….. 32

2-6-8-­ شواهدی مبنی بر وجود آگاهی نسبت به مباحث شعور و تشعشع شعوری در فرهنگ اسلامی……………….. 33

2-7-­ نقد و بررسی مباحث روانشناسی محیطی از منظر شعور………………………………………………………………………… 34

2-7-1- معماری، هرمنوتیک، شعور و القای حس و معنا در ناخودآگاهی…………………………………………………………. 34

2-7-2-­ جمع­بندی مختصر از نظریه­های پدیدارشناسانه در خصوص روانشناسی محیط……………………………………. 35

2-7-3- تحلیل ماهیت حس­مکان و حس تعلق به اجتماع از منظر شعور………………………………………………………….. 36

2-7-4- حس تعلق به مکان در شهر­های قدیمی و شهرهای سنتی…………………………………………………………………… 37

2-8- تاملی بر شهرسازی در جهان اسلام از منظری نو و از بُعد شعور…………………………………………………………….. 40

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد