پایان نامه امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی

دانشگاه اراک

دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته­ بندی مواد غذایی

استاد راهنما

دکتر عبدرالرسول ارومیه ای

دکتر عزت الله جودکی

 

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جاذب های اکسیژن به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین نوع بسته بندی های  فعال در بسته بندی موادغذایی می باشند که پاسخ به نیاز مصرف کنندگان با هدف عمر نگهداری بالا و کیفیت کنترل شده توسعه یافته اند که می تواند به طور موثری از حضور و اثرات سوء آن به مواد غذایی جلوگیری کنند. سطح بالای اکسیژن موجود دربرخی از  بسته بندی های موادغذایی می تواند باعث رشد حشرات و میکروب های هوازی، تغییرات نامطلوب عطر، طعم، رنگ و از دست رفتن مواد مغذی گردد. در این تحقیق، فیلمهای حاوی جاذب اکسیژن از مخلوط پلی اتیلن سبک، اتیلن وینیل الکل و اسکوربیک اسید در حضور پلی اتیلن گلایکول با استفاده از سیستم اختلاط داخلی در دمای 160 درجه و دور100 دور بر دقیقه در مدت زمان سه دقیقه و نیم تهیه و خواص آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از بررسی خواص آمیزه های تهیه شده از پلی اتیلن/ اتیل ونیل الکل (LDPE/EVOH) با درصدهای مختلفی از اسکوربیک اسید(جاذب اکسیژن) در حضور پلی اتیلن گلایکول، نشان داد که خواص مکانیکی آمیزه با ترکیب درصد2% اسکوربیک اسید بیشترین ازدیاد طول در نقطه پارگی را در مقایسه با دیگر ترکیب درصدهای جاذب اکسیزن دارا می باشد. علاوه برآن خواص نفوذ پذیری در مقابل اکسیژن برای همین ترکیب درصد(2% اسکوربیک اسید) در مقایسه با سایر ترکیب درصدها کمتر بوده است. بنابراین این ترکیب درصد برای بررسی خواص جذب اکسیژن کل انتخاب گردید. نتیجه حاصل نشان داد که با گذشت مدت زمان 30 روز میزان اکسیژن از 1/21 درصد به 02/17 درصد کاهش یافت.

 

 

فهرست مطالب

صفحه عنوان
1 فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته(مرور منابع) ——————————–
2 1-1- مقدمه ای بر پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی————————————–
6 1-2- بسته بندی فعال در صنعت مواد غذایی————————————————
8 1-3- جاذب های اکسیژن—————————————————————
13      1-3-1- انواع جاذب های اکسیژن——————————————————
14 1-3-2- استفاده از جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی(یا جاذب های اکسیژن در ماتریس پلیمری)—————– ——————————————————–
17 1-3-3-جاذب های اکسیژن بر پایه اسید آسکوربیک —————————————
18 1-4- مروری بر تحقیقات گذشته———————————————————-
23 فصل دوم: مواد، روش تحقیق و نتایج—————————————————-
24 2-1- مواد مورد استفاده—————————————————————–
24 2-1-1- پلی اتیلن با دانسیته پایین (LDPE)———————————————
25 2-1-2- اتیلن وینیل الکل(EVOH)—————————————————-
28 2-1-3- آسکوربیک اسید(Ascorbic Acid)———————————————
29 2-1-4- پلی اتیلن گلایکول(PEG)—————————————————–
30 2-2- روش های فرایند و بررسی خواص————————————————-
30          2-2-1- دستگاه های فرایند ، روش تهیه نمونه ها و دستگاه های اندازه گیری و بررسی خواص—
30 2-2-1-1- مخلوط کن داخلی—————————————————–
31 2-2-1-2- پرس گرم————————————————————
3333  2-2-2- تهیه آمیزه و فرمولاسیون—————————————————-2-2-2-1-تهیه محلول حاوی جاذب اکسیژن—————————————–

2-2-2-2- تهیه آمیزه پلیمری—————————————————-

34 2-3- آزمون های انجام شده و نتایج—————————————————
35 2-3-1-  آزمون خواص مکانیکی- کشش———————————————–
39 2-3-2- آزمون گذردهی اکسیژن—————————————————–
41 2-3-3- آزمون انتقال بخار آب——————————————————-
44 2-3-4- آزمون میزان جذب اکسیژن ————————————————-
47 فصل سوم: بحث و نتیجه گیری پیشنهادها———————————————-
48 3-1- خواص مکانیکی آمیزه ها ———————————————————-
5051

52

 

53

3-2- گذردهی اکسیژن—————————————————————- 

3-3- انتقال بخار آب——————————————————————

 

3-4- جذب اکسیژن با دستگاه کروماتوگرافی گازی——————————————

 

 

مراجع——————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول1-1-کاربردهای سیستم بسته بندی فعال——————————————7
جدول1-2- سیستم های جاذب اکسیژن—————————————————-20
جدول2-1- مشخصات پلی اتیلن سبک گرید  LF0200———————————–25
جدول2-2-  مشخصات اتیلن وینیل الکل———————————————-26
جدول2-3-   مشخصات آسکوربیک اسید ———————————————28
جدول2-4-   مشخصات پلی اتیلن گلایکول ——————————————-29
جدول2-5-  فرمولاسیون و کد آمیزه های تهیه شده ————————————34
جدول2-6-  استاندارد آزمون کشش ————————————————-35
جدول2-7-  شرایط مورد استفاده برای آزمون کشش فیلم ——————————-36
جدول2-8- خواص مکانیکی آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.38
جدول2-9- نتایج آزمون انتقال عبور اکسیژن برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالصLDPE.——————————————————————-40جدول2-10- نفوذ پذیری بخار آب برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالصLDPE.

——————————————————————————-40

 

جدول2-11- شرایط دستگاه کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری گاز اکسیژن—————45جدول2-12- اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در ظرف آزمون با گذشت مدت زمان تعیین شده(برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.—————————-46

 

 

فهرست تصاویر (اشکال و نمودارها)
عنوان صفحه
شکل1-1- واکنش آسکوربیک اسید با اکسیژن——————————————–شکل2-1- ویژگی های اتیلن وینیل الکل(EVOH)—————————————- 1827
شکل2-2- ساختار مولکولی آسکوربیک اسید——————————————–شکل2-3-شکل محفظه ی دستگاه مخلوط کن داخلی به همراه نمایی از سطح مقطع چرخانه ها— 28 

31

شکل 2-4- شمایی از دستگاه پرس (Minitest Press)————————– 32
شکل2-5- نمایی از دستگاه اندازه گیری ضریب عبور گاز اکسیژن———————— 40
شکل2-6- ترازو و ظروف آزمون جهت  اندازه گیری میزان انتقال بخار آب——————— 43
شکل2-7- ظرف آزمون اندازه گیری میزان جذب اکسیژن از فیلم های تهیه شده حاوی جاذب اکسیژننمودار2-1- نمودار میله ای تنش در نقطه‌ی شکست برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت زLDPE  و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص ((EVOH/LDPE.——————————————————

نمودار2-2- نمودار میله ای درصد ازدیاد طول در نقطه‌ی پارگی برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.———————————————-

46 

 

38

 

 

 

39

نمودار2-3- نتایج آزمون انتقال عبور اکسیژن برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE ودرصد  ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((LDPE.——————————————————  

41

نمودار2-4- نتایج آزمون انتقال بخارآب برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((LDPE.——————————————————   

44

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.