پایان نامه ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده  هنر و معماری /گروه شهرسازی

    پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش :  برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

عنوان :

ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

 مطالعه موردی: روستاهای حسن آباد و نایسر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر حامد قادرمزی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکترکرامت الله زیاری

 

     زمستان 1391

چکیده

به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سال­های اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیط­های سکونتی شهری به شدت داغ شده و کیفیت محیط شهری، به یکی از دغدغه­های نوین نهادهای مدیریت و برنامه­ریزی شهری تبدیل شده است.

با این تعابیر، این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت­شان به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت این دسته از محیط­های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی مسکونی به عنوان رویکرد نظری پایان نامه برگزیده شد. سپس با تشریح روش­شناسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی و تبیین علل استفاده از روش­های مختلف آماری در فرایند پژوهش، کار ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که به منظور جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. برای سازمان دهی شاخص­ها و زیرشاخص­های استخراج شده از ادبیات تحقیق، مدل نظری سنجش کیفیت محیط موسوم به درخت ارزش در سه سطح (شامل دو شاخص اصلی و شش زیرشاخص)، تشکیل شد.

یافته­های توصیفی نشان دهنده این است که میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین­تر از میانه نظری یا نسبتا ناراضی ارزیابی شد. نتایج آزمون t نیز نشان می­دهد که رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی­باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است.

براساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص­های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص­های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تأثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تأثیر بیشتری بر شاخص بالاسری خود دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراک کیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه­ها (و بر مبنای ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی‌دار است. و در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی مدل نظری ارایه شده را تأیید نمود.

کلید واژه­ها: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، شهر سنندج، حسن آباد، نایسر.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق…..…………………………………….……….1

1-1. بیان مسئله…..……………………………………………………………….2

1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن…………………………………………………………………………4

1-3. سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..5

1-4. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….5

1-5. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5

1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1-7. روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….6

1-8. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-9. مشکلات و موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

1-10.واژه شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………..12

2-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2. کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………….13

2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..15

2-4.کیفیت محیط………………………………………………………………………………………………………………17

2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………..18

2-5-1. مفهوم سکونت……………………………………………………………………………………………………….18

2-5-2. محیط سکونت……………………………………………………………………………………………………….19

2-5-3. کیفیت محیط سکونت……………………………………………………………………………………………..19

2-5-4. شاخص­های کمی و کیفی واحد مسکونی……………………………………………………………………20

2-6. رویکرد نظری…………………………………………………………………………………………………………….22

2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن……………………………………………………………..22

2-6-2. دیدگاه ادراکی………………………………………………………………………………………………………..25

2-6-3. مدل کانتر: مولفه­های مکان……………………………………………………………………………………….29

2-6-4. دیدگاه سیاست گذاران…………………………………………………………………………………………….30

2-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها…………………………………………………………………………32

2-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها………………………………………………………………………..33

2-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه…………………………………………………………………….33

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………37

فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….40

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….41

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………41

3-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………….42

3-4. روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….44

3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………..44

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………45

3-7. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و تعداد نمونه…………………………………………………………………46

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………48

فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)………………………………49

4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………50

4-2. موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………..50

4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………..50

4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج…………………………………………………………………..50

4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385………………………………………………………52

4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)………………………………………………………….55

4-4-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه……………………………………………………56

4-4-2. ویژگی­ها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه…………………………………………………..57

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد