پایان نامه ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

دانــــشگاه یـــــزد

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان­نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

استاد راهنما: محمدحسین سرائی

استاد مشاور: احسان لشگری

پژوهش و نگارش: مهدی علیان

شهریور 1393

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسئله. 6

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش… 8

1-3. اهداف پژوهش… 9

1-3-1. اهداف کلان. 9

1-3-2. اهداف عملیاتی.. 10

1-4. سوالات پژوهش… 10

1-5. فرضیات پژوهش… 10

1-6. پیشینه پژوهشی.. 11

1-6-1. پژوهش­های خارجی.. 11

1-6-2. پژوهش­های داخلی.. 15

1-7. روش تحقیق.. 19

1-8. موانع و محدودیت­ها 20

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش

2-1. مقدمه. 22

2-2. مفهوم محله، تعریف و مبانی.. 23

2-2-1. تعریف محله. 23

2-2-2. سیر تاریخی نظریه محله. 26

2-2-3. مفهوم محله در شهرهای ایران. 27

2-2-4. کارکرد محله­های شهری.. 29

2-3. مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار 31

2-3-1. پایداری.. 31

2-3-2. توسعه. 31

2-3-3. توسعه پایدار 32

2-3-4. بنیادهای شهر پایدار 33

2-3-5. مفاهیم و دیدگاه­های اساسی در توسعه محله­ای.. 34

2-3-6. پیدایش دیدگاه توسعه محله­ای پایدار 38

2-3-7. نمونه­هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار 39

2-3-7-1. رویکرد طراحی محله سنتی.. 39

2-3-7-2. رویکرد توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی.. 40

2-3-7-3. رویکرد محلات سرزنده 40

2-3-7-4. رویکرد محدوده امن.. 41

2-3-7-5. رویکرد رشد هوشمند. 41

2-3-8. توسعه محلّه­ای پایدار 42

2-3-9. ابعاد پایداری محله. 43

2-3-9-1. پایداری زیست- محیطی (اکولوژیکی) 43

2-3-9-2. پایداری اقتصادی.. 43

2-3-9-3. پایداری اجتماعی.. 44

2-3-10. معیارهای پایداری محله. 44

2-3-11. اهداف و راهبردهای ایجاد محلات پایدار 47

2-4. مدیریت شهری، مبانی و تعاریف.. 49

2-4-1. مفهوم مدیریت شهری.. 49

2-4-2. مدیریت شهری در ایران. 51

2-4-3. وظایف شهرداری در زمینه توسعه پایدار محله­ای.. 53

2-5. جمع­بندی.. 55

فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه و روش­شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 60

3-2. شناخت محدوده مورد مطالعه. 61

3-2-1. موقعیت جغرافیایی شهر یزد. 61

3-2-2. مورفولوژی زمین و سازندهای زمین­شناسی.. 63

3-2-2-1. توپوگرافی محدوده شهر. 63

3-2-2-2. خصوصیات زمین شناسی یزد. 66

3-2-3. ویژگی­های اقلیمی.. 68

3-2-3-1. بارش سالانه. 68

3-2-3-2. رطوبت هوا 69

3-2-3-3. دما 70

3-2-3-4. ساعت آفتابی.. 71

3-2-3-5. روزهای یخبندان. 72

3-2-3-6. باد. 73

3-2-4. موقعیت بافت تاریخی شهر یزد. 73

3-2-4-1. محله فهادان. 74

3-2-4-2. محله گودال مصلی.. 74

3-2-4-3. محله شش­بادگیری.. 74

3-2-4-4. محله گازارگاه 75

3-2-4-5. محله شیخداد. 75

3-2-4-6. محله دولت­آباد. 75

3-2-4-7. محله گنبد سبز. 76

3-2-4-8. محله زردشتی­ها 76

3-3. ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی.. 78

3-3-1. ویژگی­های جمعیتی.. 78

3-3-2. وضعیت سواد. 80

3-4. ویژگی­های اقتصادی.. 82

3-4-1. جمعیت فعال و غیرفعال. 82

3-4-2. نرخ اشتغال و بیکاری.. 83

3-5. ویژگی­های کالبدی.. 84

3-5-1. کاربری اراضی.. 84

3-6. روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات (روش­شناسی پژوهش) 87

3-7. جامعه آماری و حجم نمونه. 87

3-8. اعتبار و پایایی گویه­ها 88

3-9. شاخص­های پژوهش… 90

3-10. روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 91

3-10-1. منطق فازی.. 92

3-10-1-1. تاریخچه مختصری از تئوری فازی.. 92

3-10-1-2. منطق فازی.. 93

3-10-1-3. منطق فازی در مطالعات شهری.. 94

3-10-1-4. مراحل پیاده­سازی منطق فازی.. 95

3-10-1-4-1. فازی­سازی.. 95

3-10-1-4-2. استدلال فازی.. 97

3-10-1-4-3. غیر فازی­سازی (نافازی­سازی) 100

3-10-2. منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-1. توابع عضویت در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-2. اپراتورهای (عملگرها) منطق فازی.. 102

3-10-3. آزمون آماری T تک نمونه­ای.. 104

3-10-4. آزمون آماری F یا تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی.. 104

3-10-5. آزمون آماری ضرایب همبستگی و رگرسیون خطی.. 106

3-11. جمع­بندی و ارائه مدل فرآیندی (اجرائی) پژوهش… 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه. 110

4-2. ارزیابی وضعیت شاخص­های پایداری.. 110

4-2-1. فازی­سازی شاخص­ها 110

4-2-2. بررسی وضعیت پایداری اقتصادی محلات.. 112

4-2-3. بررسی وضعیت پایداری زیست- محیطی محلات.. 115

4-2-4. بررسی وضعیت پایداری فیزیکی- کالبدی محلات.. 119

4-2-5. بررسی وضعیت پایداری اجتماعی- فرهنگی محلات.. 122

4-2-6. تحلیل شاخص­های پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد. 125

4-3. سنجش عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد. 135

4-3-1. آمار توصیفی.. 135

4-3-1-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس… 135

4-3-1-2. توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 136

4-3-1-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 136

4-3-1-4. توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 137

4-3-2. آزمون توزیع داده­های پژوهش… 138

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد