پایان نامه ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

دانشکده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

 

عنوان:

ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته

 

اساتید راهنما:

دکتر رضا شاه اکبری

دکتر مجیدرضا مختاری

 

استادمشاور:

دکتر مجید عشق پور

 

 

                                         سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

چکیده. 1

فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات

(۱-۱)مقدمه: 4

(٢-۱)کلیات: 6

(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت: 6

(٢-٢-۱) نحوه پراکندگی بیماری: 7

(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت: 9

(۴-٢-۱)عوامل خطرساز بیماری: 10

(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت: 12

(۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم: 13

(۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ: 14

(۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا: 16

(۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا: 17

(۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی: 19

(۱۱-٢-۱)تهیه استخوان از منابع داخل دهانی: 25

(۳-۱)مروری برمطالعات انجام شده: 28

(۴-۱)بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق: 37

(۵-۱)اهداف و فرضیات: 41

فصل دوم: مواد وروش ها

(۱-٢)جمعیت مورد مطالعه: 44

(٢-٢)روش نمونه گیری: 44

(۳-٢)حجم نمونه: 44

(۴-٢)روش اجرای طرح: 44

(۵-٢)معیارهای ورود و خروج مطالعه: 45

(۶-٢)شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات: 45

(۷-٢)شاخص پلاک ایندکس Silness & Leo (PI): 46

(۸-٢)شاخص ضریب لثه ای (GI): 47

(۹-٢) شاخص عمق پاکت (PD): 47

(۱۰-٢)شاخص ازدست دادن چسبندگی لثه (AL): 48

(۱۱-٢)شاخص خونریزی هنگام پروب کردن (BOP): 48

(۱٢-٢)عملیات جراحی: 49

(۱۳-٢)اندازه گیری های پس از جراحی: 53

(۱۴-٢)جدول متغیرها: 54

(۱۵-٢)روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری: 55

 

فصل سوم: یافته ها و نتایج

(۱-۳)عمق پاکت: 56

(٢-۳)شاخص پلاک: 59

(۳-۳)ازدست دادن چسبندگی لثه: 61

(۴-۳)شاخص لثه: 63

(۵-۳)شاخص خونریزی: 65

فصل چهارم: بحث

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

(۱-۵)نتیجه گیری: 78

(٢-۵)نقاط قوت ومحدودیت های مطالعه: 78

(۳-۵)پیشنهادات: 80

فصل ششم: منابع

Reference. 75

چکیده انگلیسی.. 80

ضمائم   ……………………………………  I-II

 براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد