پایان نامه اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم

دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی مهندسی شیمی، نفت و گاز

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی

مهندسی شیمی

اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم

استاد راهنما:

دکتر عبدالمحمد علمداری

آذر 1393

چکیده

سنگ‌کلیه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دنیا‌ است که قسمت اعظم کریستال‌های آن ‌از بلورهای اگزالات‌کلسیم تشکیل می‌شود. از این‌ رو چندی است که بررسی مواد مؤثر در کنترل این بیماری از طریق کنترل کریستال‌های اگزالات کلسیم مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر تری ‌پتاسیم ‌سیترات بر روی ساختار و شکل کریستال‌های اگزالات کلسیم به عنوان اصلی‌ترین جز اکثر سنگ‌های کلیه است. در این تحقیق ماده‌ی افزودنی تری پتاسیم سیترات تحت شرایط مختلف از نظر دما، غلظت، شدت اختلاط، وpH   به روش طراحی آزمایش تاگوچی و در سه سطح متفاوت در قالب طراحی آماری آزمایش و آرایه متعامد L9(  مورد استفاده قرار گرفت. بلورهای تشکیل شده از فرآیند کریستالیزاسیون در هر یک از روش‌ها، فیلتر شد و خشک گردید. پس از آن، شکل بلورها با استفاده از عکس‌برداری میکروسکوپی الکترونی SEM مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری و عکس‌های میکروسکوپی حاکی از آن است‌که تری ‌پتاسیم ‌سیترات در شرایط عملیاتی : دمای 25 درجه سانتیگراد، غلظت 60 گرم بر لیتر، سرعت همزن 150 دور در دقیقه و  pH برابر 8، اثر قابل‌توجه و چشمگیری بر روی مورفولوژی اگزالات کلسیم دارد.

 

 

واژه‌های کلیدی: اگزالات کلسیم، سنگ کلیه، کریستالیزاسیون، طراحی آزمایش، روش تاگوچی، مورفولوژی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه .. 1

1-1- پیشگفتار 2

1-2- کلیه. 3

1-3- بیماری سنگ کلیه. 3

1-4- بررسی تولید سنگ­های کلیوی.. 6

1-5- اگزالات کلسیم. 7

1-6- پتاسیم سیترات.. 8

1-7- ضرورت تحقیق.. 9

1-8- عوامل مؤثر در تغییر شکل بلور 10

1-8-1-  اثر حلال.. 10

1-8-2-  اثر pH.. 10

1-8-3- اثر فوق اشباعی.. 11

1-8-4-  اثر دما 11

1-8-5-  اثر ناخالصی.. 11

1-9- رشد بلور 12

1-9-1-  نظریه انرژی سطحی.. 12

1-9-2-  نظریه لایه‌های جذب سطحی.. 12

فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته.. 15

فصل سوم : تئوری… 21

3-1-  تئوری روش تاگوچی.. 21

3-1-1- طراحی آزمایش‌ها 21

3-1-2-  هدف از طراحی آزمایش…. 22

3-1-3- مراحل طراحی آزمایش…. 22

3-1-4-  تحلیل نسبت عملکردی  …….. 28

فصل چهارم : عملیات آزمایشگاهی… 30

4-1-  شرح دستگاه 31

4-2-  تجهیزات مورد استفاده 37

4-3-  مواد مورد استفاده 37

4-4-  آزمایشات.. 37

4-4-1- استفاده از افزودنی در فرآیند تبلور 37

4-4-2- روش آزمایش…. 38

4-4-3-  آزمایشات طراحی شده برای انجام. 39

4-4-4- محصول.. 40

4-4- 4-1- توزیع اندازه ذرات.. 40

4-4- 4-2- عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 41

فصل پنجم : بحث و نتایج… 42

5-1- نتایج حاصل از نرم افزار MINITAB.. 44

5-2- نتایج عکسبرداری میکروسکوپی و میکروسوپ الکترونی روبشی (SEM) 50

5-3- توزیع اندازه ذرات.. 58

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 64

6-1- نتیجه‌گیری.. 65

6-2- پیشنهادات.. 66

 منابع…. 67

پیوست… 72

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

   فصل اول
4 جدول 1-1: انواع سنگ­های کلیوی و درصد احتمال تشکیل آن­ها………………………………………………………………
 فصل سوم
23  جدول 3-1: جدول بدست آوردن تعداد آزمایش به روش تاگوچی……………………………………………………………….
فصل چهارم
39 جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تست‌های تاگوچی……………………………………………………………………………………….
40 جدول 4-2: پارامترها و سطوح درنظر گرفته شده برای آزمایش‌ها………………………………………………………………
فصل پنجم
43 جدول 5-1: داده‌های عددی انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………………..
47 جدول 5-2: مقادیر عددی درصد کرویت وSNR …………………………………………………………………………………………
47 جدول 5-3: مقادیر عددی پیش‌بینی و پیشنهاد شده‌ی درصد کرویت وSNR  توسط تاگوچی برای حالت بهینه‌ی بررسی درصد کرویت…………………………………………………………………………………………………………………………
48 جدول 5-4: مقادیر عددی میانگین اندازه‌ی ذرات وSNR ………………………………………………………………………….
48 جدول 5-5: مقادیر عددی پیش‌بینی و پیشنهاد شده‌ی درصد کرویت وSNR  توسط تاگوچی برای حالت بهینه‌ی بررسی Mass Mean Size……………………………………………………………………………………………………………..
پیوست
72 جدول پ-1: توزیع اندازه ذرات آزمایش قبل از افزودن تری پتاسیم سیترات……………………………………………..
72 جدول پ-2: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 1…………………………………………………………………………………………
72 جدول پ-3: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 2…………………………………………………………………………………………
72 جدول پ-4: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 3…………………………………………………………………………………………
72 جدول پ-5: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 4…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-6: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 5…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-7: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 6…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-8: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 7…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-9: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 8…………………………………………………………………………………………
73 جدول پ-10: توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 9………………………………………………………………………………………
 فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول
5 شکل 1-1: نمونه­هایی از سنگ­های کلسیمی در اندازه­های مختلف…………………………………………………………..
5 شکل 1-2: نمونه­هایی از سنگ­های کلیه در داخل کلیه و مجاری ادراری…………………………………………………
7 شکل 1-3: ساختار مولکولی اگزالات کلسیم……………………………………………………………………………………………….
  فصل سوم
25 شکل3-1: مشخصه‌های محوری یک جسم…………………………………………………………………………………………………
26 شکل 3-2: ترتیب گرد شدن یک ذره………………………………………………………………………………………………………….
27 شکل3-3: محیط و مساحت برای محاسبه ضریب کرویت………………………………………………………………………….
فصل چهارم
32 شکل 4-1: شماتیک رآکتور ترسیب…………………………………………………………………………………………………………….
33 شکل 4-2: پوسته­ی قرار گرفته در محفظه جهت انتقال حرارت………………………………………………………………..
33 شکل 4-3: تفلون به­کار رفته در کف محفظه برای حذف فضای مرده در اختلاط……………………………………..
34 شکل4-4: پره­ی مورد استفاده جهت ایجاد تلاطم………………………………………………………………………………………
34 شکل4-5: نمای کلی تجهیزات مورد استفاده فرآیند………………………………………………………………………………….
36 شکل4-6: نمای کلی دستگاه……………………………………………………………………………………………………………………….
 فصل پنجم
45 شکل5-1: مقادیر میانگین در صد کرویت برای فاکتورها و سطوح آنها……………………………………………………..
45 شکل5-2: میانگین نسبت SNR برای فاکتورها و سطوح آنها در حالت بررسی Sphericity………………….
46 شکل5-3: مقادیر میانگین اندازه‌ی ذرات برای فاکتورها و سطوح آنها……………………………………………………….
46 شکل5-4: میانگین نسبت SNR برای فاکتورها و سطوح آنها در حالت بررسی میانگین اندازه‌ی ذرات….
51 شکل5-5 (A) و (B): تصویر میکروسکوپ نوری از بلورهای اگزالات کلسیم قبل از افزودن تری‌پتاسیم سیترات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
52 شکل5-6 (A) و (B): تصویر میکروسکوپ نوری از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 2………………………………………………………………………………………………………
53 شکل5-7 (A) و (B): تصویر میکروسکوپ نوری از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 3………………………………………………………………………………………………………..
54 شکل5-8 (A) و (B) و (C) : تصاویر SEM از بلورهای اگزالات کلسیم قبل از افزودن تری‌پتاسیم سیترات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
55 شکل5-9 (A) و (B) : تصاویر SEM از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم‌سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 2………………………………………………………………………………………………………………………….
56 شکل5-10(A) و (B) و (C): تصاویر SEM از بلورهای اگزالات کلسیم بعد از افزودن تری‌پتاسیم سیترات در شرایط آزمایش شماره‌ی 3………………………………………………………………………………………………………..
59 شکل5-11: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش قبل از افزودن تری‌پتاسیم‌سیترات……………………………………
59 شکل5-12: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 1……………………………………………………………………………..
60 شکل5-13: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 2……………………………………………………………………………..
60 شکل5-14: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 3……………………………………………………………………………..
61 شکل5-15: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 4……………………………………………………………………………..
61 شکل5-16: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 5……………………………………………………………………………..
62 شکل5-17: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 6……………………………………………………………………………..
62 شکل5-18: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 7……………………………………………………………………………..
63 شکل5-19: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 8……………………………………………………………………………..
63 شکل5-20: نمودار توزیع اندازه ذرات آزمایش شماره 9…………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.