پایان نامه اثرات گل وبرگ پنیرک Malva sylvestris l. بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-مقدمه. 3

1-1)تعریف اسپرماتوژنز. 3

1-2)سلول زایا در پستانداران. 3

1-3)اسپرماتوژنز. 5

1-4)تنظیم هورمونی اسپرماتوژنز. 6

1-5)بافت شناسی بیضه. 8

1-5-1)لوله های منی ساز (Seminiferous tubules) 9

1-5-2)سلول های منی ساز. 9

1-5-3)سلول های سرتولی.. 12

1-5-4ترشحات برون ریز و درون ریز. 13

1-5-5)بافت بینابینی.. 14

1-5-6)مجاری داخل بیضه ای.. 14

1-5-7)مجاری تناسلی خارج کننده 15

1-5-8)غدد ضمیمه (Accessory glands) 16

1-6)گیاه پنیرک.. 16

1-6-1)شکل ظاهری.. 16

1-6-2)ترکیبات.. 17

1-6-3)کاربرد آن درطب سنتی.. 18

1-7)اهداف و ضرورت انجام این طرح تحقیقاتی.. 18

1-7-1)فرضیه تحقیق. 18

1-7-2)سوالات تحقیق. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) دستگاه ها وابزارهای مورد نیاز: 23

3 –2(مواد مورد نیاز. 25

3-3)روش انجام کار. 26

3-3-1)جانور مورد آزمایش… 26

3-3-2)شرایط نگهداری حیوانات.. 26

3-3-3)شرایط آماده سازی حیوان جهت آزمایش… 27

3-4)نحوه آماده کردن گیاه وگاواژ آن به موشها 27

3-4-1)خشک کردن. 27

3-4-2)روش سوکسله. 28

3-5)مراحل تشریح.. 28

3-6)مراحل آماده سازی بافتی.. 28

3-6-1)روش رنگ امیزی با هماتوکسیلین –ائوزین )مایر( 29

3-6-2)روش رنگ آمیزی گرم. 30

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها(

تحلیل آماری نتایج و ترسیم هیستوگرام ها 32

4-1)نتایج.. 32

4-1-1)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوع A1. 32

4-1-2)نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوگونی نوعB. 33

4-1-3) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتوسیت اولیه. 33

4-1-4) نتایج حاصل از بررسی اسپرماتید. 33

3-1-5)نتایج حاصل از بررسی سلول های سرتولی.. 34

4-1-6)نتایج حاصل از بررسی رگ خونی.. 37

4-1-7) نتایج حاصل از بررسی سلول های لیدیگ… 37

4-1-8) نتایج حاصل از بررسی تعداد لوله های سمینی فر. 39

4-1-9) نتایج حاصل از بررسی ضخامت لوله های سمینی فر. 39

4-1-10) نتایج حاصل از بررسی وزن بیضه. 41

4-1-11) نتایج حاصل از بررسی حجم بیضه. 41

4-1-12) نتایج حاصل از بررسی ضخامت لایه تونیکا آلبوژینا 41

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)بحث.. 46

5-2)نتیجه گیری نهایی.. 51

5-3)پیشنهادات: 53

منابع. 54

فهرست منابع فارسی.. 55

فهرست منابع غیر فارسی.. 57

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید