پایان نامه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

دانشگاه شیراز

دانشکده ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

عنوان:

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره ­وری درصنعت خودرو

( مطالعه موردی ایران 1386-1376 )

استاد راهنما:

دکتر رضا اکبریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………… 4

1-2-هدف تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1-3-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………… 5

1-4-روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………. 7

2-2-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………………………………. 8

2-3-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………… 15

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….. 31

3-2-تاریخچه بهره­وری…………………………………………………………………………… 32

3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن…………………………………………………………. 34

3-4-بهره­ وری جزئی……………………………………………………………………………. 36

3-5-بهره­ وری کل عوامل تولید……………………………………………………………….. 37

3-6-بهره ­وری کلی………………………………………………………………………………… 37

3-7-بهره­وری و شاخص­های آن ……………………………………………………………….. 38

3-7-1-شاخص بهره­ وری جزیی (PFP)………………………………………………………….

3-7-2-شاخص بهره­ وری کل (TFP)………………………………………………………….

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­ وری کل عوامل………………………………………………….. 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی………………………………………………………………… 40

ب) تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………… 40

ج) سیاست تجاری…………………………………………………………………………….. 40

د) آموزش و تحصیلات………………………………………………………………………. 44

ه) کارایی و دانش مدیریت………………………………………………………………….. 44

3-9-اندازه­ گیری بهره ­وری کل عوامل…………………………………………………… 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری………………………………………………………………… 46

3-9-2-روش پارامتری…………………………………………………………………………. 46

3-9-2-1-پسماند سولو……………………………………………………………………….. 48

3-10-ساختار الگو………………………………………………………………………………. 48

3-11-تعریف متغیرها…………………………………………………………………………. 51

3-12-روش تحقیق…………………………………………………………………………. 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)……………………………. 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی………………………………………………… 54

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو…………………………………………………………. 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین…………………………………………………………. 56

3-14-3-آزمون فیشر……………………………………………………………………………. 58

3-15-آزمون‌های تشخیص…………………………………………………………………. 59

3-15-1-آزمون چاو………………………………………………………………………… 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………… 60

3-15-3-آزمون هاسمن……………………………………………………………………… 61

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………… 63

4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده…………………………………………………….. 64

4-2-1-تولید………………………………………………………………………………… 65

4-2-2-موجودی سرمایه…………………………………………………………………… 65

4-2-3-نیروی کار……………………………………………………………………………. 67

4-2-4-بهره ­وری کل عوامل تولید………………………………………………………. 67

4-2-5-تحقیق و توسعه…………………………………………………………….. 67

4-2-6-الگوی تجاری……………………………………………………………………. 67

4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی………………………………………………… 68

4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو……………………………………………. 68

4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا………………………………………………. 69

4-4-آزمون­های تشخیص…………………………………………………………………… 69

4-4-1-آزمون چاو…………………………………………………………………………. 70

4-4-2-آزمون بروش- پاگان……………………………………………………………. 71

4-4-3-آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 72

4-5-نتایج تخمین ……………………………………………………………………… 73

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه ­گیری

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………. 77

5-2-خلاصه……………………………………………………………………………… 77

5-3-نتیجه ­گیری……………………………………………………………………. 78

5-4-توصیه ­های سیاست­گذاری……………………………………………………… 80

5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده………………………………………………………. 80

5-6-محدودیت های تحقق………………………………………………………….. 80

فهرست منابع و مأخذ

منابع آماری…………………………………………………………………………….. 81

منابع فارسی……………………………………………………………………………. 85

منابع لاتین……………………………………………………………………………. 87

پیوست……………………………………………………………………………………. 89

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد