مفهوم قاعده…………………………………………………………………………………………………۶۵-۶۲
مبحث دوم :بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (مسئولیت قهری و قراردادی)
طرح بحث…………………………………………………………………………………………………..۶۶-۶۵
۴-۲-۱مسئولیت قهری
الف-ماهیت و قلمرو …………………………………………………………………………………………..۶۷
ب-منابع مسئولیت قهری در متون فقهی……………………………………………………………………۶۸-۶۷
ج-نابع در قوانین ایران…………………………………………………………………………………………۶۸٫
د-تغییرات مسئولیت قهری ……………………………………………………………………………..۶۹-۶۸
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی
الف-ماهیت و قلمرو…………………………………………………………………………………………۶۹
ب–منابع درفقه……………………………………………………………………………………………..۶۹
ج- منابع در قوانین………………………………………………………………………………………….۷۰
د-تغییرات مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………..۷۰
۴-۲-۳ ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی
الف-فعل ضرر………………………………………………………………………………………………..۷۱
ب-ضرر………………………………………………………………………………………………………..۷۱
ج–تقصیر……………………………………………………………………………………………………..۷۲
د–رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………۷۳-۷۲
۴-۲-۴ :یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف-نظریه دوگانگی و آثار آن …………………………………………………………………۷۶-۷۳
ب-نظریه یگانگی و آثار آن……………………………………………………………………..۷۷-۷۶
بخش دوم :مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مفهوم مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………..۷۸-۷۷
مبحث دوم :گستره مسو.لیت مدنی دولت……………………………………………………….۸۸-۷۹
مبحث سوم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران…………………………………۹۱-۸۸
مبحث چهارم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در فقه
۱-اتلاف و مسئولیت مدنی دولت ………………………………………………………………….۹۴-۹۱
۲-تسبیب و مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………………… ۹۶-۹۴
۳-الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت …………………………………………………….۹۹-۹۶
گفتار چهارم:مبانی مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول :مبانی در حقوق ایران .و فقه امامیه …………………………………………………۱۰۱-۹۹
مبحث دوم :مبانی در حقوق کامن لا…………………………………………………………….۱۰۱-۱۰۰
نتیجه :بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت در خقوق ایران –
فقه امامیه و حقوق کامن لا……………………………………………………………………. ۱۰۴-۱۰۲
فصل دوم :جبران دولتی خسارت
گفتار اول :مفاهیم خسارت
مبحث اول :مفهوم لغوی و عرفی ……………………………………………………………………….۱۰۷
مبحث دوم :معانی فقهی…………………………………………………………………………….۱۰۹-۱۰۷
مبحث سوم :مفاهیم حقوقی

 

 

    1. در حقوق ایران…………………………………………………………………………………۱۱۰-۱۰۹

 

    1. در حقوق کامن لا……………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

  1. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا………………………………………………………….۱۱۳-۱۱۱

 

گفتار دوم :انواع خسارت
مبحث اول :انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی
۲-۱-۱خسارت مادی…………………………………………………………………………… ۱۱۴-۱۱۳
الف–خسارات مادی قابل جبران………………………………………………………………….۱۱۴
ب-ارزیابی خسارات مادی………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۲-۱-۲-خسارات جمعی………………………………………………………………………..۱۱۷-۱۱۶
۲-۱-۳-خسارات معنوی…………………………………………………………………………۱۱۹-۱۱۷
الف- جایگاه خسارات معنوی در قوانین ایران……………………………………………۱۲۰-۱۱۹
ب-در متون فقهی………………………………………………………………………………………..۱۲۱
ج-ضرورت جبران………………………………………………………………………………۱۲۴-۱۲۲
گفتار سوم :شیوه های جبران خسارت
مبحث اول :شیوه های جبران در حقوق ایران و کامن لا
۳-۱-۱-برگرداندن وضع زیان دیده به حالت سابق………………………………………۱۲۷-۱۲۵
۳-۱-۲-از راه دادن معادل………………………………………………………………………۱۴۰-۱۲۷
مبحث دوم:تدابیر اجتماعی اولت در جبران خسارت
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-سیستم جبران غیر تقصیری………………………………………………………………………..۱۴۰
۲-صندوق تضمین خسارات اتومبیل………………………………………………………………۱۴۱
۳-صندوق خسارات بدنی…………………………………………………………………….۱۴۶-۱۴۱
مبحث سوم :شیوه جبران درمکتب فقه امامیه(دلایل جبران از بیت المال)
الف-حسبه…………………………………………………………………………………..۱۴۸-۱۴۶
ب-جبران از طریق ذکات………………………………………………………………………۱۴۸
ج-جبران از طریق زکات به زعم سبیل اله…………………………………………..۱۵۰-۱۴۹
مبحث چهارم:تدابیر دولتی جبران خسارت
۱-صندوق تعیین خسارت اتومبیل…………………………………………………………….۱۴۱
۲-صندوق تامین خسارت بدنی…………………………………………………………۱۴۵-۱۴۱
گفتار چهارم:اهداف ،فواید و مضرات جبران دولتی خسارت …………۱۴۶-۱۴۵
-گفتار پنجم :تکلیف قضایی زیان دیده در مطالبه خسارت در حقوق ایران..۱۶۵-۱۵۳
نتیجه و پیشنهاد و ارائه راهکار

سرآغاز
حمد و سپاس خدایی را که نعمت وجود عطا نموده و ما را به زیور علم بیاراست. ستایش او را سزد که بهترین بندگان خود را فرستاد تا ما را از ظلمت جهل و بی‌خبری، به وادی علم و ایمان رهنمون گردد. درود بی‌کران بر جمیع علماء و دانشمندان و خصوصاً بر معلمان و استاتید فاضل که با قلم روان و نفس گرم خود، علم و اجتهاد را زنده نگه داشته‌اند. آنچه تقدیم می‌گردد، حاصل درس‌ها و آثار ماندگاری است که از اساتید بزرگوارم آموخته‌ام.
این رساله مرهون راهنمایی‌های ارزشمند و ظریف استاد گرانقدر و برجسته استاد راهنما حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی می‌باشد که فضل بالای ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در اینجا از زحمات و سعه‌صدر استاد راهنما جناب آقای دکتر خوئینی نیز تشکر می‌نمایم که در غنابخشیدن رساله اینجانب را یاری فرمودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *