×
خانه » دانلود تحقیق و پایان نامه ارشد » مقاله – فرهنگ زادبوم شاعران فارسی زبان(تولدنامه) از ابتدا تا پایان قرن ششم- قسمت ۸۶
07 اکتبر 2020

مقاله – فرهنگ زادبوم شاعران فارسی زبان(تولدنامه) از ابتدا تا پایان قرن ششم- قسمت ۸۶

منابع:
فروزانفر، بدیعالزمان، سخن و سخنوران، ص ۱۵/ رازی، امیناحمد، هفتاقلیم، جلد دوم، ص ۱۳۰/ خیامپور، عبدالرحیم، فرهنگ سخنوران، ص ۱۷۴/ دفتر تحقیق و پژوهش آدینهی سبز، زندگینامهی شاعران ایران و جهان، ص ۵۸/ ایمان، رحمعلیخان، تذکرهی منتخباللطایف ص۱۴
خاقانی شروانیرجوع شود به: افضلالدّین بدیل بن علی نجّار
خالدرجوع شود به: فخرالدّین تاج الافاضل خالد بن ربیع المکّی الطّولانی
خباز: لقب، رجوع شود به: شرفالشعرا بدرالدّین خباز

خبازی نیشابوری

در سدهی چهارم در نیشابور زاده شد. معاصر با رودکی است. او شاعر آل سامان است. به حکم مدلول نامش نانوا بوده است. در چهارمقاله هم عصر رودکی و دیگر سخنوران آن دوره آمده و از اشعار او چیزی باقی نمانده است. در سال ۳۴۲ ه. ق وفات یافت.
از اوست:

میبینی آن دو زلف که بادش همیبرد گویی که عاشقیاست که هیچش فرار نیست
یا نی که دست حاجب سالار کشور است از دور مینماید کامروز بار نیست

منابع:
اته، هرمان، تاریخادبیات در ایران، ص ۲۸/ ادارهچیگیلانی، احمد، شاعران هم عصر رودکی، ص ۱۱۰/ آتشکده، جلد دوم، ص ۶۷۴/ صفا، ذبیحالله، تاریخادبیات در ایران، ج اول، ص ۴۳۸/ ریپکا، یان، تاریخادبیات ایران، جلد اول، ص ۲۷۲

خجسهیسرخسی

در سدهی چهارم هجری در سرخس به دنیا آمد. در زمان سامانیان زیست. منوچهری از او نام میبرد و سوزنی او را هجاگویی کمتر از خود میداند. در تذکرهها نامی از وی نماندهاست. شعرهایی از او در فرهنگها به عنوان شاهدمثال واژگان آمدهاست.
منبع: ادارهچیگیلانی، احمد، شاعران همعصر روکی، ص ۴۹
خسروانیرجوع شود به: ابوطاهر طیّب بن محمّد خسروانی
خسروی سرخسی: رجوع شود به: ابوبکر محمّد بن علی خسروی سرخسی
خلاقالمعانیلقب، رجوع شود به: کمالالدّیناسماعیل اصفهانی
خمخانهرجوع شود به: جلالالدّین
خواجه ابوالهیثمرجوع شود به: ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی

خواجه برقعی

یکی از شاعران سدهی چهارم و از معاصران منجیک و رودکی است. اگر منجیک در شعرهایش از او و شعرش نام نمیبرد، امروزه مانند شعرش از او نیز نامی نماندهبود.
منبع: ادارهچیگیلانی، احمد، شاعران همعصر رودکی، ص ۲۲۵

خواجه رکنالدّین محمود

اسم او خواجه رکنالدّین محمود اصلش از سنجان، از توابع خواف است. در خدمت اولیای خدابود. لقب شاه سنجان را از مرشد خود، خواجه مودود چشتی گرفت.

مدیر سایت