دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی : نقش آموزش و پرورش در رفتار فردي و اجتماعي

متن کامل پایان نامه رشته : جامعه شناسی

با عنوان : نقش آموزش و پرورش در رفتار فردي و اجتماعي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 پایان نامه رشته جامعه شناسی

با موضوع :

نقش آموزش و پرورش در رفتار فردي و اجتماعي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

مقدمه

آموزش و پرورش نقش مهمي در رفتار فردي و اجتماعي دارد و تأثير در فرآيند رشد اقتصادي مي گذارد. آموزش و پرورش از طريق تحولاتي كه در رفتار فردي به وجود مي آورد در رشد و پويايي فرهنگ جامعه تأثير عميقي مي گذارد و در حقيقت ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در تحول جامعه نقش اساسي دارد وابسته به سطح آموزش و پرورش آنان است. علاوه بر انتقال علم و دانش، مدارس ارزشهاي ديگري از جمله نظم و انضباط تعهد و احساس مسئوليت را در جوانان ايجاد و تقويت مي‌نمايند.

آموزش محركي قوي جهت ايجاد تحول اجتماعي است، كه به طور بالقوه موقعيتهاي برابر براي افراد به وجود مي آورد و آنان را براي تحرك شغلي و استفاده هر چه بيشتر از استعدادهايشان آماده مي سازد و نهايتاً باعث ايجاد حوزه هاي وسيعي از انديشه ها و مهارتهاي ضروري براي ايجاد جامعه اي نو و توسعه يافته مي شود.

اكنون مسلم است كه اعتلاي كيفيت نيروي انساني، يكي از راههاي اساسي افزايش بهره وري و تسريع رشد اقتصادي مي باشد. كيفيت نيروي كار از طريق سرمايه گذاري در سرمايه انساني و به خصوص از طريق آموزش و پرورش بهبود و ارتقاء مي‌يابد. امروزه خانواده‌ها و جامعه به طور روزافزوني در آموزش و پرورش سرمايه گذاري مي نمايند. چرا كه آموزش و پرورش از يك سو قابليت هاي نيروي انساني را ارتقاء مي بخشد و در شكوفا ساختن استعدادها نقش مؤثري دارد و از سوي ديگر نيروي كار را براي استفاده بهتر از تكنولوژي برتر توليد آماده و مهيا مي سازد. اين دو نقش آموزش و پرورش هر دو در شد و توسعه اقتصادي سهم مهمي دارد.

فصل اول

كليات

توسعه

توسعه يا Derelopmemt داراي ابعاد وسيعتري از رشد بوده و به چند شاخص و نمودار مثل توليد ناخالص ملي درآمد سرانه مصرف پروتئين، تعداد باسوادان و امثال آن محدود و منحصر نمي شود و طبق تعريف هوارد و مك كيم: توسعه مفهومي به مراتب بيش از برآوردن نيازهاي مادي است و همچنين نكته مهم اين است كه وجود سيستم هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي «توسعه» بر پايه هر تعريفي و با هر تعبير و ديدگاهي، در نهايت بيانگر مفهومي واحد براي رسيدن به شادابي، بالندگي، عدالت، آزادي و پويايي اجتماعي – اقتصادي است.

معناي لغوي و مفهوم توسعه

توسعه از نظر لغوي داراي معاني گوناگون از جمله فراخي، گشادگي، بسط، گسترش و پيشرفت مي باشد. توسعه يا Development به معناي گسترش، پرورش، تكامل، ظاهر كردن يا ظاهر داشتن.

معنا و مفهوم كلاسيك توسعه : عبارت است از تكامل شيوه هاي توليد و معيشت انسان مفهوم واقعي توسعه ارشد منظم و مداوم كم و كيف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه به معناي اعم كلمه: توسعه مشتمل بر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است جامعه پيشرفته و توسعه يافته: جامعه ايكه در هر سه زمينه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيشرفته باشد را جامعه توسعه يافته يا پيشرفته مي گويند.

تعريف توسعه

توسعه عبارت است از كاربرد منابع توليدي به نحوي كه موجب رشد بالقوه درآمد سرانه شود كه اين همان تعريف رشد دوران زا است. «مك لوپ اقتصاددان آمريكايي» توسعه عبارتند از از افزايش ظرفيتهاي توليدي و تنوع در محصولات توليدي. «كوزنتز»

توسعه يعني نوگرايي و مدرن شدن، مدرن شدن يعني تغيير زندگي و خود انسان و توسعه يعني بهبود ابعاد مرتبط با هم. «استرتين»

توسعه چيزي بيشتر از افزايش درآمد است مفهوم اين است كه افزايش درآمد واقعي همراه با تحولات در آداب و رسومي بوده كه در گذشته مانع پيشرفته بوده است. «تيروال»

توسعه فرايندي است كه اقتصاد را از يك دوگانگي به اقتصاد مدرن تبديل كند.

«پروفسور هيگنيز»

توسعه درگر و تغيير روابط بين كشورهاي مركز و پيرامون است كه البته اصطلاح مركز كشورهاي صنعتي است و پيرامون همان كشورهاي در حال توسعه است. «مكتب وابستگي»

توسعه عبارت است از تحولات اقتصادي بر اثر بهبود بنيادهاي اجتماعي و اقتصادي حاصل ميشود. كه به طور كلي بنيانهاي اجتماعي و اقتصادي عبارتند از :

الف : بنيان تأسيساتي : شامل مقررات بر فعاليتهاي سه گانه (توليد، توزيع و مصرف) و قوانين و مقررات حاكم در جامعه مانند قانون صادرات و واردات.

ب : بنيان تبليغاتي: منظور ارزشهاي اقتصادي تحت حمايت ارزشهاي اجتماعي يا بالعكس مي‌باشند.

ج : بنيان تشكيلاتي : منظور انواع بازارها شامل بازار پول، بازار توليد و بازار عوامل توليد است.

د : بنيان تكنولوژي : شامل كاربر و سرمايه بر، بدين مفهوم كه تكنولوژي با شرايط زماني و مكاني و امكانات جامعه تطبيق داشته باشد. «توسعه در كل»

اهداف توسعه

هدف توسعه در قطعنامه سومين كنفرانس جهاني جمعيت (مكزيك) چنين بيان مي كند.

«هدف اصلي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه هدفها و سياستهاي جمعيتي جزء جدايي ناپذير آن است چيزي جز بهبود سطح زندگي و كيفيت زيست مردم نيست، دستيابي به اين هدفها نيز مستلزم هماهنگي اقدامات جمعيتي با همه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است. بدين ترتيب، تحولات جمعيتي بايد با تحولات توسعه اقتصادي و اجتماعي همسوگردد و سياستهاي جمعيتي بايد همواره به عنوان عنصر اصلي و تشكيل دهنده سياست اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود.»

بطور كلي به غير از پيشرفت اقتصادي مسائل ديگري نيز در توسعه مطرح است.

1- امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش مانند : غذا، مسكن ، پوشاك و از همه مهمتر امنيت شغلي و غيره.

2- افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، اشتغال بيشتر، آموزش بهتر، احترام به ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي، احترام به نفس ملي، شخصي و مذهبي

3- گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتماعي از طريق عدم وابستگي به افراد

عامل توسعه

برخي از اقتصاددانان پيشرفت تكنولوژي را عامل اصلي توسعه دانسته اند و جامعه اي را توسعه يافته يا پيشرفته مي دانند كه از لحاظ تكنولوژي پيشرفته باشد.

برخي ديگر از اقتصاددانان پيشرفت يا توسعه يافتگي يك جامعه را ناشي از دگرگوني و تحول روحي و اجتماعي آن جامعه عنوان كرده اند.

برخي ديگر از اقتصاددانان صنعتي شدن جامعه و گروهي ديگر تغيير متعالي يا مثبت ساختار جامعه عنوان كرده اند. مهمترين عامل در توسعه عبارتند از :

1- وضع توليد و توزيع مواد خوراكي جامعه

2- منابع انساني چه ويژگيها و خصلتهايي دارند و از چه مهارتها و قابليتهايي بهره مند است و ميزان و نحوه مشاركت آنها در فرآيند توسعه چگونه است. وضع استقلال و توزيع درآمد جامعه.

3- وضع توزيع خدمات اجتماعي و شاخصهاي مرگ و مير و بيماري، با سوادي چگونه است.

4- امر هدايت و رهبري ارزشهاي فرهنگي و توجه به هويت ملي در چه وضعيتي است.

فرايند توسعه

توسعه فرايندي است كه در بلندمدت ظرفيت توليدي جامعه را با تكيه بر تحولات فني افزايش ميدهد، بنابراين تأكيد آن بر تحولات اقتصادي است. جامعه را متحول مي‌سازد. توزيع درآمدها را متعادل تر مي سازد و اطمينان به آينده را افزايش مي دهد.

توسعه اقتصادي نيازمند شكل گيري دو فرايند اساسي است.

الف : يافتن و بكارگيري مكانيسمي كه در آخرين حد ممكن هزينه هاي مصرفي غيرضروري در حال گذر را محدود نموده و مازاد توليد اقتصادي را به سوي انجام سرمايه گذاري هاي انساني و فيزيكي لازم جهت مدرن شدن مباني توليد سوق دهد.

ب : طراحي و بكارگيري مجموعه اي از استراتژيها و خط مشي هاي توسعه اي كه امكان توليد مازاد پس انداز شده توسط مكانيسم مندرج در بند الف را به سرمايه گذاري انساني و فيزيكي، مطابق با نيازهاي توسعه اقتصادي فراهم آورد.

عملي شدن اين دو فرآيند مستلزم انجام اصلاحات اساسي در سازماندهيهاي سياسي – اقتصادي جامعه است كه اين نيز خود در گرو انجام تغييرات بنيادي در طرز تلقيها و پندارهاي فرهنگي جامعه است. تحقيق اين امر نيز بيش از هر چيز در گرو گسترش نگرش علمي و تبديل اين نگرش به باور اساسي فرهنگي جامعه است. به عبارت ديگر شرايطي از نظر پرورش شخصيت و فرهنگ سازي در جامعه فراهم آيد كه انسانها بدون لزوم به استدلال منطقي وبه نحوي نسبتاً عام پذيراي اين نكته شده باشند كه براي درك هر حادثه و اتفاق بايد به شناخت علمي روي آورد و براي حل هر مشكل بايد به قانونمنديهاي علوم متوسل شد. اين تغيير بنيادي در تلقي هاي فرهنگي جامعه است كه محيط اصلي مناسب توسعه اقتصادي را فراهم مي آورد.

بررسيهاي علمي در اين زمينه نشان داده است كه تحقق اين امر در گرو بازسازي اساسي نظام آموزشي عمومي كشور و به ويژه مقاطع اوليه اين نظام است.

نظام آموزشي مسئوليت سنگين اصلي در فراهم نمودن محيط پرورشي و فرهنگي مناسب توسعه اقتصادي را برعهده دارد. لذا اولين و اساسي ترين خط مشي توسعه، تخصص فكر و انديشه و منابع به تحصيلات ابتدائي و راهنمائي است.

كودكان و نوجوانان مهمترين سرمايه كشور براي شكوفاسازي اقتصادي مي باشد اين سرمايه عظيم و اصلي توسعه اقتصادي در مدارس نشر و نمو مي يابد. بدين سان است كه پايه هاي فرهنگي توسعه در مدارس ساخته مي شود.

اين روشن است كه تحول فرهنگي شرط لازم توسعه اقتصادي است ولي شرط كافي براي تحقق اين امر نيست. براي تحقق نهايي توسعه اقتصادي بايد در كنار تحول فرهنگي شرايط زير نيز فراهم آيد.

الف : انسانها به آموزشهاي فني و تخصصي مورد نياز فعاليتهاي شغلي در دنياي مدرن و تحقيقات پايه اي در اين زمينه مجهز گردند.

ب : انسانها به مباني مادي و فيزيكي توسعه دسترسي داشته باشند.

ج : انسانها بتوانند در چهارچوب نظام اقتصادي – سياسي مناسبي به فعاليت بپردازند تا از اتلاف منابع جلوگيري شود.

د : انسانها بتوانند كليت نظام اقتصادي – سياسي خود را با ثبات نگهدارند تا با تغييرات سريع و پي در پي فرايند بلندمدت توسعه اقتصادي آنان دچار اتلاف منابع و عقب ماندگيهاي تازه نگردد[1].

امروزه نقش اصلي افراد در توسعه اقتصادي، ديگر كار فيزيكي آنان نيست بلكه دانش و مهارتهاي تكنيكي افراد است با گسترش سطح مهارتها و دانش فني ملازم با نيروي كار، اصطلاح سرمايه انساني جانشين نيروي كار شده و كيفيت نيروي انساني بيش از كميت آن اهميت يافته است كه اين بحث نيز ارتباط تنگاتنگي با سطح رشد و توسعه اقتصادي دارد.

در هر حال مسئله موثر اين مطلب است كه بيسوادان و كم سوادان مانعي در راه ارتقاء و انجام فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهند بود.

آينده توسعه جهاني و جايگاه هر كشور در جهان، منوط به ايجاد ظرفيت بالا در كسب نگهداري و بالا بردن سطح علم و دانش نيروي انساني آن كشور است. اين ظرفيت تا حدود زيادي وابسته به آن بخش از جمعيت كشور است كه سواد خواندن، نوشتن و حساب كردن، مهارت در ارتباطات و حل مسائل را كسب كرده باشند. لذا بالا بردن سطح آموزش و تربيت و حرفه آموزي نيروي كار محور اساسي مباحث توسعه، براي همه كشورهاي در حال توسعه است.

«آدام اسميت» سرمايه انساني، شامل توانائيهاي مفيدي است كه افراد جامعه كسب مي‌كنند، فراگرفتن فنون و مهارتها كه از طريق آموزش، مطالعه و يا كارآموزي صورت مي‌گيرد.

«شولتز» در بلندمدت رشد و توسعه سرمايه انساني بيش از رشد و انباشت سرمايه فيزيكي مي‌باشد، بي شك تشكيل و تراكم سرمايه فيزيكي از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. ليكن پس از مدتي تشكيل سرمايه هاي فيزيكي به سرعت آهنگ توسعه اقتصادي نخواهد افزود. مگر آنكه در كنار آن سرمايه انساني تكامل و تكوين يابد در غيراينصورت توسعه اقتصادي به وجود نمي آيد[2].

توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي

توسعه اقتصادي غالب اوقات با رشد اقتصادي يكي شمرده مي شود. رشد اقتصادي عبارت است از متوسط نرخ سالانة افزايش توليد واقعي به طور سرانه

توسعه اقتصادي در مفهوم وسيع عبارت از بسط امكانات و پرورش قابليت بشري كه براي بهره گيري از امكانات مورد لزوم مي باشد.

به طور كلي توسعه اقتصادي به بررسي مشكلات كشورهاي توسعه نيافته مي پردازد و رشد اقتصادي به بررسي مسائل كشورهاي پيشرفته صنعتي.

«مديسيون» اقتصاددان آمريكايي بين رشد و توسعه اقتصادي به اين شكل تمايز قائل مي‌شود.

«افزايش درآمد را در كشورهاي پيشرفته عموماً رشد اقتصادي و در كشورهاي توسعه نيافته، توسعه اقتصادي مي نامند.»

«خانم هيكس» : مشكلات كشورهاي توسعه نيافته مربوط هستند به توسعه منابع اقتصادي استفاده نشده هر چد كه منافع استفاده از آنها روشن مي باشد درحاليكه مشكلات كشورهاي توسعه يافته با رشد اقتصادي ارتباط دارند.

در حقيقت واژه هاي توسعه و رشد ارتباطي به نوع اقتصاد ندارند تفاوت بين اين دو واژه ريشه در خصوصيات و علل تغييرات دارد.

«شومپيتز» : توسعه عبارت است از تغييرات مداوم و خود به خودي در كشورهاي در حال توسعه كه بعد از استقلال سياسي تعادل اقتصادي موجوددر اقتصاد را از دست داده اند. و رشد عبارت است از تغييرات آرام و تدريجي در شرايط اقتصادي در بلندمدت كه در نتيجه افزايش تدريجي در نرخ پس اندازها و جمعيت ايجاد مي شود.

نظرات شومپتيز در مورد رشد و توسعه اقتصادي به صورت گسترده مورد قبول اقتصاددانان نئوكلاسيك قرار گرفته است.

« آرتورلوئيس» مي نويسد :‌ « اغلت اقتصادانان در تجزيه و تحليل روند تغييرات اقتصادي به واژه رشد اتكا مي كنند، تنها براي تنوع گاهي از مواقع از كلمات پيشرفت و توسعه بهره مي برند.» به همين دليل در تمام طول كار خود از كلمات رشد، پيشرفت، ترقي و توسعه به صورت مترادف استفاده كرده است[3].

توسعه و عوامل گوناگون

براي توسعه اقتصادي، مجموعه از عوامل مورد نياز است كه بدون وجود هر يك از اين عوامل توسعه اقتصادي فراهم نمي شود كه از مهمترين اين عوامل عبارتند از :

1- جمعيت و توسعه : رابطه بين جمعيت و توسعه اقتصادي يك رابطه بسيار پيچيده مي باشد و چه دانشمندان علوم جمعيتي و چه اقتصاددانان در اين مورد مباحث زيادي را عنوان ساخته اند كه مجموع آنها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :

الف : دسته اول معتقدند افزايش جمعيت مانع توسعه اقتصادي جامعه است ( مالتوس)

ب : دسته دوم كه رشد جمعيت را مانع رشد اقتصادي ندانسته در عوض افزايش جمعيت را عاملي در جهت توسعه اقتصادي به حساب مي آورند. ( ابن خلدون)

حال دلايل هر يك از دو دسته را مورد مطالعه قرار مي دهيم. دسته اول معتقدند كه :‌الف رشد جمعيت مانع توسعه اقتصادي مي باشد بر اين فرض استوار است كه رشد سريع جمعيت از طريق پائين آوردن نسبت زميني كه به يك فرد مي رسد و پايين آوردن نسبت سرمايه به كار سبب توقف روند توسعه اقتصاد مي شود.

2- رشد جمعيت اثر معكوس بر بهره وري زراعي مي شود : افزايش جمعيت و فشار ناشي از آن بر زمين سبب مي گردد تا مالكيت زمين هر چه بيشتر فرد شود، خرد شدن زمين سبب كاهش در بهره وري زراعي خواهد شد.

3- افزايش جمعيت اثر نامطلوب بر وضعيت اشتغال دارد.

4- افزايش جمعيت اثر نامطلوب بر درآمد سرانه و استاندارد زندگي دارد.

5- افزايش جمعيت اثر نامطلوب بر جريان تشكيل سرمايه دارد.

6- افزايش جمعيت اثر نامطلوب بر كيفيت آموزش مي گذارد[4].

آموزش به عنوان سرمايه گذاري در عامل انساني، مهمترين ركن توسعه و ترقي به شمار مي آيد. در اين ميان افزايش مواليد باعث بالا رفتن نسبت كودكان و افراد كم سن و سال نسبت به كل جمعيت شده و اين به نو به خود سبب مي شود كه روز به روز بر تعدد افراد لازم التعليم اضافه شود و اين امر به علت كافي نبودن نيروي كافي و وسايل و تجهيزات و فضاي آموزشي باعث تنزل سطح فرهنگ از سبب كمي و كيفي مي شود.

نتيجه نارسائي در آموزش و پرورش، بسيار بدتر از آنست كه بتوان تصور كرد آينده جامعه در گرو نيروي انساني متخصص آن است و هرگاه سيستم آموزشي كشور قادر به ترتبي كمي و كيفي نيروي انساني مورد نياز جامعه نباشد جامعه در آينده در شرايط ركود اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي قرار خواهد گرفت[5].

[1] – عليرضا مهديخاني: مروري اجمالي بر : توسعه سياسي و اقتصادي، تهران، انتشارات آرون، 1380 ، ص 324-300.

[2] – حميد ابريشمي، اقتصاد ايران، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1375 ، ص 214.

[3] – عليرضا مهديخاني : مروزي اجمالي بر توسعه سياسي و اقتصادي، تهران، انتشارات آرون ، 1380، ص329

[4] – حسن توانايان فرد : اقتصاد جمعيت، انتشارات مؤلف، 1368، ص119-118

[5] – حميد ابريشمي : اقتصاد ايران، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1375، ص142

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :21

قیمت : 4800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :  

     09128346577        info@payan20.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما

  info@payan20.ir

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

شماره کارت :  6037997149778160 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی