۲-۳)جامعه آماری:
کلیه بیماران مبتلا به درد های مزمن از قبیل : کمردرد، پا درد ، میگرن، دست درد، رماتیسم، آرتروز مراجعه کننده به مراکز درد دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران طی سال ۱۳۹۰ جامعه پژوهش را تشکیل می دهند.

  1. Regression
  2. Multiple Regressions
  3. Multivariate Regressions

۳-۳)نمونه آماری و روش نمونه گیری:
در این پژوهش تعداد ۳۰۰ نفر با توجه به تعداد متغیرها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ( سه متغیر پیش بین و ۵ مولفه و متغیر ملاک)به این ترتیب که به ازای هر متغیر ۴۰ نمونه انتخاب شد (هویت و کرامر، ۱۳۸۸) نمونه ها از افراد بین ۱۸-۶۵ سال انتخاب شدند. تعداد ۱۰ نمونه از کل نمونه ها حذف شدند و تحلیل آماری بر روی ۲۹۰ نمونه انجام گرفت، برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد.
۴-۳)روش جمع آوری داده ها:
در پژوهش های علمی برای جمع آوری اطلاعات رو ش ها و ابزار متعددی وجود دارد که یک پژوهشگر با توجه به موضوع و اهداف تحقیق خویش و ویژگی های نمونه باید روش مناسبی را انتخاب نماید ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه بود.
روش کار به این صورت بوده است که پژوهشگر با اخذ مجوز از دانشگاه و با هماهنگی با مراکز درد اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نموده است، به بیماران داوطلب مبتلا به دردهای مزمن پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیوید سون و کیفیت زندگی داده شد و از آنها خواسته شد که در همان محل اقدام به پر کردن پرسشنامه ها نمایند همچنین برای تعدادی از بیماران که تحصیلات لازم برای خواندن گویه های پرسشنامه را نداشتند، سوالات پرسشنامه ها توسط پژوهشگر خوانده شد و سپس پاسخ های مورد نظر ثبت گردید.
۵-۳)توصیف ابزارها
۱-۵-۳) پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون
مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون(۲۰۰۳) یک ابزار ۲۵ سؤالی است، که سازه تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار مقیاس تاب آوری ( هرگز ، به ندرت ، گاهی اوقات ، همیشه ) میسنجد. حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی صد است . میانگین نمره ۵۰ است، نمره کمتر از ۵۰ نشانه تاب آوری کمتر و نمره بیشتر از ۵۰ نشانه ی تاب آوری بیشتر است.
۲-۵-۳) روایی و اعتبار پرسشنامه کانر و دیود سون
سیامکی،جوکار و صحرا گرد (۱۳۸۶) اعتبار این مقیاس را بوسیله ی ضریب آلفا ۸۷/۰ گزارش کرده اند هم چنین نتایج آزمون تحلیل عامل این مقیاس نیز بیانگر وجود یک عامل عمومی در مقیاس بود . مقدار ضریب KMO برای این تحلیل برابر با ۸۹/۰ بود و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با ۶۴/۶ بود . این عامل۶/۲۶% از واریانس کل مقیاس را تعیین می کند.
۳-۵-۳)پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیWHOQOL-BREF دارای ۲۶ سوال است که به ارزیابی چهار بعد کیفیت زندگی افراد بوسیله یک مقیاس لیکرتی۱تا ۵ میپردازد که عبارت اند از : ۱) سلامت جسمی۲) سلامت روانشناختی۳) روابط اجتماعی۴) محیط اجتماعی. که به ترتیب دارای ۷،۶،۳،۸گویه هستند و ۲ سوال اول مربوط به هیچکدام از حیطه ها نیستند و کیفیت زندگی را به صورت کلی مورد بررسی قرار می دهند، همچنین سوالهای ۳،۴و۲۶دارای نمره گذاری معکوس هستند. این مقیاس به ۱۹ زبان مختلف ترجمه شده است، که در کشورهای مختلف برای اندازه گیری کیفیت زندگی افراد از آن استفاده میشود. گروه مطالعاتی سازمان جهانی بهداشت، این مقیاس را یک مقیاس بین فرهنگی می داند و به همین دلیل از آن در فرهنگهای مختلف استفاده می شود .
۴-۵-۳)روایی و اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
این ابزار با همکاری سازمان بهداشت جهانی و ۱۵ مرکز بین المللی تهیه شده است و در واقع یک معیار سنج بین المللی بوده و به روش خود آن سازمان ترجمه شده است و در حال حاضر برای تحقیقات کیفیت زندگی در بین فرهنگ ها و ملل مختلف استفاده می شود (پیغمبر دوست ،۱۳۸۸).
ضریب آلفای این پرسشنامه در ایران به ترتیب در زیر مقیاس ها ۷۰/۰ ,۷۳/۰, ۵۵/۰, ۸۴/۰ بوده است.این ضریب برای کل مقیاس ۸۹/۰است (نجاتی و همکاران،۱۳۸۵)، با توجه به ضرایب یاد شده میتوان پایایی این پرسشنامه مطلوب قلمداد کرد.
۵-۵-۳)روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای پاسخ به سوالات پژوهش و تحلیل فرضیات در این فصل از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزارهای Spss & Jmp اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از روش های توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کجی و.. برای توصیف داده ها و در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند چندگانه استفاده گردید، که در فصل ۴ به توضیح آنها پرداخته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
۱-۴) مقدمه
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد.
برای پاسخ به سوالات پژوهش و تحلیل فرضیات در این فصل از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزارهای Spss & Jmp اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده گردید ، که در این فصل به توضیح آنها پرداخته شده است.
۲-۴) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها
جدول ۴-۱)فراوانی نمونه ها بر اساس جنس ، سن وتحصیلات

جنس
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است