۴-۸ جمع بندی و نتیجهگیری فصل چهارم
در فرایند درک فیلم، درک و آفرینش دو روی یک سکه اند. فیلم با نمایش درآمدن از مالکیت فکری سازنده می گریزد و تبدیل به دست مایۀ نرمش پذیری برای برداشت های متفاوت تماشاگران می شود.
همه شخصیت های فیلم، به خوبی واقفاند در جامعهای زندگی میکنند که اکثریت مردم آن برای حفظ منافع گروه خودشان به سهولت حقیقت را به ناحقیقت تبدیل می کنند. شهادت به نفع خودی بازیای است که آنان همگی قواعدش را می دانند و رعایت می کنند.
تصویر گشوده پایانی هم این قرائت را تصدیق می کند که چگونه امر ملودراماتیک از پیش پایش در سیاست و دولت است؛ تصویری رو به بیرون، به اجتماع و نه وضعیت یک خانوادۀ خاص.
برای بررسی کامل هر دو فیلم سعی شد نظامهای نشانهشناختیای که در فیلمها موجودند اعم از نظام نشانهشناختی زبانی و تصویری، همگی با هم بازیابی و تحلیل گردید. اگر چه باید اذعان داشت «گسست از تشابه، ریشه در گسست از دنیای دلالت معنایی دارد (احمدی،۲۵۶:۱۳۹۰).» در جریان تحقیق از دلالتهای معنایی متکی بر تشابه گذشته و وارد مرحلۀ تبیین نشانهها و حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی شدیم. نتایج حاصل نشان میدهد هر دو فیلم دارای نشانههای زیباشناختی زیادی هستند که باعث لذت بردن بیننده از فیلم میشوند و هم او را تشویق میکنند که به یافتن نظامهای نشانهای وارد دنیای معانی سیال شوند. از طرفی بکار گیری تحلیل گفتمان انتقادی به ما نشان میدهد که چگونه نظامهای نشانهای مختلفی که در فیلم به کار گرفته میشوند، مانند زوایای دوربین، دیالوگها، لباسها، صحنهپردازی و حتی حضور اشیاء و هر آنچه که با یک شات در یک فیلم گرفته میشود، به صورت شبکۀ منسجمی با گرهگاههای متعدد به هم متصل میشوند. این شبکۀ به هم پیوستۀ نشانهای در نهایت به خدمت یک نظام معنایی کلان در میآیند تا گفتمان بخصوصی را شکل دهند. پس در حقیقت گفتمان فیلمها براساس نظام معنایی گفتمانهای حاکم بر جامعه شکل میگیرند یا تفسیر می شوند. در مورد این دو فیلم هم همین گونه است. البته فیلم طعم گیلاس ساختار گفتمانی بخصوصی را دنبال نمیکند، اگرچه رد پای حضور گفتمان دینی به دلیل حضور طلبه و به چالش کشیدن او ، گفتمان فرادست و فرو دست به دلیل نشان دادن شخصیت اصلی مرفه در مقابل طبقۀ کارگری شهرستانی و مهاجر قابل مشاهده است. از سوی دیگر غیاب سؤال برانگیز زن در فیلم، نشان از گفتمان جنسیت دارد. با این حال پرداخت بخصوصی از سوی کارگردان جهت بازنمایی این گفتمان نشده است. همچنین تمایل به شکستن قراردادها و همچنین قرار دادن خواست انسان در برابر خداوند به نوعی ارجاع به گفتمان سیاسی دارد. با این حال همۀ این گفتمانها با اشارههای خیلی ضعیف و گاه با همین اشاره نکردن به عمد قابل بازیابی هستند و اشاره صریح در راستای مشروعیتبخشی به هیچ نظام گفتمانی دیده نمیشود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.