سایپا

۱۸۰

۵۵

۳۷

۲/۶۷%

جمع

۸۵۵

۲۶۵

۱۷۸

۱/۶۷%

۳-۵ ابزار گردآوری داده‌ها
به منظور کسب اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه‌ای محقق ساخته، با الهام از پژوهش‌های پیشین و با توجه به اهداف، پرسش‌های اساسی، و فرضیه‌های پژوهش تنظیم شد. سپس اعتبار پرسشنامه (روایی و پایایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تایید نهایی، پرسشنامه میان متخصصان مراکز تحقیق ‌و توسعه توزیع شد. علاوه بر توزیع پرسشنامه در مراکز تحقیق و توسعه پژوهشگر برای بازدید از کتابخانه در محل حضور داشته است.
۳-۶ اعتبار پرسشنامه
«وقتی از روایی وسیله‌ی اندازه‌گیری سخن می‌گوییم، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که آیا وسیله‌ی اندازه‌گیری، همان چیزی را که پژوهنده درصدد اندازه‌گیری آن است، اندازه می‌گیرد یا نه؟» (دیانی، ۱۳۸۲: ۱۱۶). برای سنجش روایی، پرسشنامه به ۱۰ نفر از متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ارائه شد و بر اساس نظرات این افراد تغییراتی در پرسشنامه اعمال شد.
پایایی هر وسیله اندازه‌گیری، به ثبات، همسازی و هماهنگی درونی آن بستگی دارد. پایاترین وسیله اندازه‌گیری، وسیله‌ای است که از کاربرد تکراری آن، نتایج صد در صد واحدی به دست آید (دیانی، ۱۳۸۲: ۱۷-۱۸). برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز ابتدا در میان گروه کوچکی از جامعه (۱۵ نفر) توزیع شد و پس از جمع‌آوری، ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. به دلیل تفاوت میان پرسش‌های پرسشنامه، این پرسش‌ها به سه دسته تقسیم شدند. یک دسته سئوال مربوط به میزان رضایت متخصصان از اجزای خدمات کتابخانه است که ضریب آلفای کرونباخ آن ۰٫۷۸۳ محاسبه شد. دسته دوم سئوال مربوط به مشکلات متخصصان در استفاده از کتابخانه است که ضریب آلفای کرونباخ آن ۰٫۷۴۸ محاسبه شد. سایر پرسش‌های پرسشنامه نیز در دسته سوم قرار گرفتند و ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها ۰٫۷۶۹ محاسبه شد. این نتایج نشان می‌دهد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های موجود در آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی و نمودار تلخیص گردید. لازم به توضیح است که کلیه آزمون‌ها توسط نرم‌افزار آماری Spss انجام شده است و نمودارها با استفاده از نرم‌افزار Excel تهیه شده‌اند.
فصل ۴
یافته‌های پژوهش
۴-۱ مقدمه
در این فصل یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها استخراج می‌شود و با کمک جداول و نمودارها بیان می‌شود. سئوالات پرسشنامه[۴۵] به سه بخش کلی تقسیم شده‌اند که عبارتند از:
الف) اطلاعات شخصی
ب) انگیزه، منابع و روش‌های کسب اطلاعات
ج) خدمات کتابخانه
در ادامه به سئوالات هر یک از این بخش‌ها پرداخته می‌شود و یافته‌های حاصل از آنها با استفاده از جداول و نمودارها بیان خواهد ‌شد.
۴-۱-۱ اطلاعات جمعیت شناختی
این بخش از ۵ سئوال در ارتباط با جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، و سابقه کار تشکیل شده است. نتایج این سئوالات عبارتند از:
۴-۱-۱-۱ جنسیت
جدول ۴-۱ نشان‌دهنده‌ی توزیع جنسیتی متخصصان در مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران است. نتایج نشان می‌دهد که اکثر متخصصان (۹۲٫۶ درصد) مرد هستند.
جدول ۴-۱ جنسیت به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه

جنسیت
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.