جدول ۳-۲ پایائی یا اعتماد پرسشنامه
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل دادهها
آمار در سه شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی میشود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. در این تحقیق آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز آمار استنباطی در نظر گرفته شدهاند.
۳-۵-۱- روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش
تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام میشود. آمار توصیفی به توصیف اطلاعات به دست آمده میپردازد که این اطلاعات عبارتاند از ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری و تحلیلهای آماری از قبیل شاخصهای فراوانی و نمودارهای آماری. درحالیکه از آمار استنباطی جهت بررسی فرضیات و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها استفاده میشود. برای تحلیل اطلاعات از جداول دو بعدی و آزمون تحلیل واریانس- میانگین و انحرافمعیار( سطح سنجش متغیرها) استفاده گردید. آزمون‌های معناداری، کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن و ضرایب همبستگی مرتبط با آزمون‌های پیشگفته نیز مورد استفاده قرارگرفت. بهعبارتی دیگر بهمنظور مقایسه داده‌ها از روش درصدگیری به همراه نمودار و جدول فراوانی داده‌ها استفاده شده است و بهمنظور تعیین اثر بین متغیرهای مستقل و وابسته و تعمیم نتایج از تحلیل مسیر و یا مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل اول به کمک نرمافزار اسپیاساس[۲۷] نسخه ۲۱ و دو تحلیل دوم با استفاده از نرمافزار لیزرل[۲۸] نسخه ۸٫۸، صورت پذیرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
محقق پس ازاینکه مسئله تحقیق خود را تعیین کرد و مراحل تعیین روش تحقیق، مشخصسازی ابزار مناسب جمعآوری دادهها و به کارگیری آنها را طی کرد اکنون نوبت آن فرا میرسد که دادههای جمعآوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا تکلیف فرضیههای پژوهش را که گزارههای احتمالی و غیر یقینی بودند معین سازد. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با آنها بتوان فرضیهها را آزمود باید مجموعهای از قواعد را رعایت کرد و تکنیکها و فنون آماری مناسب با دادهها را برگزید. بهطورکلی تجزیه و تحلیل دادهها را میتوان شامل مراحل زیر دانست:
ویرایش دادهها؛
مناسبسازی سؤالهای بیپاسخ؛
کدگذاری دادهها؛
طبقهبندی دادهها؛
ایجاد پرونده) فایل دادهها (؛
تنظیم برنامه تجزیه و تحلیل؛
در این فصل تجزیه و تحلیل دادهها در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی ارائه میشود. در آمار توصیفی با استفاده از فنون آمار توصیفی چون شاخصها و درصدهای فراوانی، جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی نمونه آماری و در آمار استنباطی به وسیلهی نرمافزار لیزرل و با استفاده از تحلیل عاملی به برازش و سنجش مدلهای اندازهگیری و رتبهبندی عوامل موثر بر اساس بارهای عاملیشان پرداخته میشود.
۴-۱- آمار توصیفی
دراین نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقهبندی میکند، بهعبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا دادههای جمعآوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه میکند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش میدهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخصهای آمار توصیفی آنها را خلاصه میکند. معروفترین و پرمصرفترین شاخصهای آمار و توصیفی عبارتاند از: اندازههای مرکزی و پراکندگی.
۴-۱-۱- جنسیت پاسخدهندگان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۲۶۵ ۷۵٫۹%
زن ۸۵ ۲۴٫۱%
جمع کل ۳۵۲ ۱۰۰ %