جدول ۳-۱ سوالات تخصصی
۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۴-۱- روایی یا اعتبار [۲۵]پرسشنامه
مقصود از روائی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۷۸).
در یک پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوائی، ملاکی و اعتبار سازه استفاده میشود. روایی محتوائی بیشترین کاربرد را در تعیین روائی یک مقیاس دارد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازهگیری به سوالهای تشکیلدهنده آن بستگی دارد. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات تعدادی از اساتید متخصصین و کارشناسان رشته مدیریت استفاده شده است.
۳-۴-۲- پایائی یا اعتماد[۲۶] پرسشنامه
قابلیت پایائی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است که نشاندهنده این است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست میدهد. بازآزمائی، آزمون همتا، تنصیف، کودر-ریچاردسون و آلفای کرونباخ از جمله روشهای سنجش پایائی هستند که در اینجا روش آلفای کرونباخ تشریح میشود.
یکی از روشهای محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ میباشد که برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود(بازرگان،۱۳۷۶).
 
Α = ضریب آلفای کرونباخ  = واریانس مربوط به سوال i
K = تعداد سوالهای پرسشنامه  = واریانس کل آزمون
ضریب آلفای کرونباخ در یک پژوهش، با یک مطالعه مقدماتی با توزیع ۲۰ الی ۳۰ پرسشنامه محاسبه میشود. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مولفه‌ها پایایی
عدالت توزیعی ۰٫۸۹۸
عدالت رویهایی ۰٫۹۰۳
عدالت مراودهایی ۰٫۸۸۱
تعهد شغلی ۰٫۸۸۵
رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۸۹۶
۰٫۹۱۳=پایایی کل مولفههای سازه